رسول قربان پور

رسول قربان پور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

تعیین ارتباط بین تجربه برند و وفاداری به برند و نقش تعدیل کننده متغیرهای جمعیت شناختی (مورد مطالعه: مشتریان مجموعه پارک های آبی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه برند وفاداری به برند پارک های آبی مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۷
هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین تجربه برند و وفاداری به برند مشتریان پارک های آبی مشهد بود.روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان پارک های آبی بودند(2500نفر) که از این بین 384 نفر با فرمول کوکران به عنوان نمونه مورد بررسی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جمعیت هر طبقه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد وفاداری به برند هالبورک و همکاران (2001) (755 =α)و تجربه برند بارکوس و همکاران (2009) (781 =α) استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 استفاده شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد بین وفاداری به برند و تجربه برند(801/0r=)، وفاداری نگرشی و تجربه برند(799/0r=) و وفاداری رفتاری و تجربه برند(670/0r=) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته دیگر این بود که بین متغیرهای تعدیل کننده(سن و جنس و سابقه اشتغال) با تجربه برند، رابطه معنی داری وجود ندارد. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که پارک های آبی مشهد با فراهم آوردن تجربه خوب و مفرح در بین مشتریان خود می توانند در جهت ارتقای وفاداری به مجموعه آبی خود گام بردارند. 

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان