مطالب مرتبط با کلید واژه " هویت حرفه ای "


۱.

تحلیل جامعه شناختیِ هویت حرفه ای دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران

کلید واژه ها: هویت اجتماعیهویت شخصینظریه مبناییهویت حرفه ایزندگی دانشجویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۵۵۲
این مقاله با مطالعة وضعیت امروز دانشگاه های ایران از طریق تحقیق درباره احوالات زندگی دانشجویی، سعی دارد ابعاد هویت حرفه ای دانشجویان را بررسی نماید. هویت حرفه ای یک هویت اجتماعی است و در ارتباط با دیگران و از طریق یادگیری و آموزش عملی و تجارب حرفه ای ایجاد می شود. برای دانشجویان، آغاز رسمی حرفه اجتماعی، همزمان است با آغاز مطالعات که از طریق آموزش های عملی مربوط به رشته تحصیلی، شکل گیری هویت حرفه ای آنها تشدید و تقویت می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، هویت حرفه ای دانشجویان دارای دو بعدِ هویت علمی و هویت شخصی است. هویت علمیِ دانشجویان از طریق گرایش ها و نگرش ها و نیز تلاش ها و کنش های علمیِ دانشجویان شکل می گیرد. هویت شخصی نیز درک و تصوری است که دانشجو ازخودش به عنوان یک کنشگر علمی و در محیط دانشگاهی به دست می آورد. همچنین توسعه هویت حرفه ای با موقعیت فرد در درون جامعه در ارتباط است؛ ازاین رو، جنس، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، حمایت های خانواده و دوستان، محیط و شبکه های اجتماعیِ فرد در شکل گیری هویت حرفه ای وی مؤثرند
۲.

Exploring Iranian EAP Teachers' Pedagogical Content Knowledge and Their Professional Identity بررسی دانش آموزشی-محتوایی و هویت حرفه ای استادان ایرانی در حوزه تدریس زبان انگلیسی با اهداف علمی

کلید واژه ها: هویت حرفه ایاستادان متخصص در رشته ای غیر از زبان انگلیسیانگلیسی با اهداف علمیاستادان متخصص در رشته آموزش زبان انگلیسیدانش آموزشی-محتواییدیدگاه ها و نحوه عملکرد استادانContent instructorsEnglish for Academic PurposesELT teachersPedagogical Content KnowledgeProfessional identityTeachers' cognitions and practices

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
This study was conducted in English for Academic Purposes (EAP) context to explore Iranian teachers' perceptions of their pedagogical content knowledge (PCK) and their sense of professional identity (PI) as well as to scrutinize how their cognitions were practiced in EAP classes. To this end, two ELT teachers and two content instructors (i.e. subject experts who teach EAP courses in addition to their specialized field of study) from a university in Tehran participated in the study and their classes were observed for a full academic semester. To thoroughly probe the teachers' cognitions, semi-structured interviews were also conducted. The results of content analysis indicated some commonalities but major discrepancies in the cognitions and practices of the two pairs of teachers with regard to their PCK. Teachers of both camps claimed to have interactive EAP classes where group work is highly appreciated and students' questions are welcomed. Attending to their discrepancies, the content instructors seemed to adhere to 'transformative' education by reflecting on their teaching, hearing learners' voice, being responsive to their learning needs, and encouraging teacher-learner collaboration. On the other hand, the ELT teachers reflected a more 'traditional' approach, leaving behind issues of flexibility and innovation in their teaching methods. As far as the EAP teachers' PI is concerned, the study came up with eight factors as the underlying constituents of their PI. It was also found that pedagogical content knowledge and professional identity are interrelated attributes of EAP teachers. The findings provide implications for syllabus designers as well as EAP teacher education.
۳.

مفهوم پردازی هویت حرفه ای اعضای هیات علمی؛ ارائه یک مدل کیفی

کلید واژه ها: آموزش عالیاعضای هیات علمیهویت حرفه ایتکنیک اشباع نظری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سازمانی و صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره مشاوره شغلی
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
این پژوهش با هدف تدوین و کاوش الگوی کیفی هویت حرفه ای اعضای هیات علمی انجام شد. پژوهش، از نظر طرح، جزء پژوهش های کیفی و از منظر راهبرد، جزء پژوهش های مطالعه موردی کیفی است. مشارکت کنندگان بالقوه ی پژوهش، اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور در حوزه ی روانشناسی و آموزش عالی هستند که با روش نمونه گیری هدفمند صاحب نظران کلیدی و در ادامه تکنیک اشباع نظری، 12 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه های؛ شیراز، تربیت مدرس، رازی کرمانشاه، یزد و علوم تحقیقات تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو ابزار""بررسی اسناد"" و ""مصاحبه نیمه ساختار یافته"" استفاده گردید. با روش همسو سازی، اعتبارپذیری داده ها تایید شد. به منظور تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. پس از آن اقدام به کدگذاری داده ها برای شناخت عوامل، ملاک ها و نشانگرهای الگو گردید. سرانجام یافته اصلی پژوهش، طراحی مدل هویت حرفه ای اعضای هیات علمی با 5 مضمون فراگیر 1) زمینه ای 2) شخصی 3) فرهنگی اجتماعی 4) حرفه ای و 5) سیاسی اقتصادی بود. یافته های این مطالعه می تواند در سیاست گذاری در زمینه ارتقای هویت حرفه ای اعضای هیات علمی مورد توجه برنامه ریزان و مدیران آموزش عالی قرار گیرد.
۴.

تبیین فرایند تکامل هویت حرفه ای؛ در بین دانشجویان دوره دکترای علوم اجتماعی در ایران

کلید واژه ها: هویت حرفه ایدانشجویان دوره دکترای علوم اجتماعیروش نظریه مبناییهویت حرفه ای نامتوازن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ مطالعات فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
مقاله حاضر با استفاده از روش نظریه داده بنیاد (زمینه ای) اشتراوس و کوربین به بررسی نحوه تشکیل هویت حرفه ای در میان دانشجویان رشته علوم اجتماعی دانشگاه های وزارت علوم پرداخته است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با روش نمونه گیری نظری و تکنیک اشباع نظری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 528 نفر بوده که با 22 نفر از آن ها به شیوه نیمه ساختارمند، مصاحبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مجموع شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر و استراتژی ها، باعث شده اند که هویت حرفه ای دانشجویان دوره دکترای تخصصی علوم اجتماعی در ایران، نامتوازن شود، یعنی آن ها از آینده حرفه ای خود اطمینان نداشته و با یک دانش سطحی و مبهم و دستگاه فکری ناپایدار در زمینه حرفه خود، در یک وضعیت سردرگمی به سر می برند. پدیده هویت حرفه ای نامتوازن، به خود نامنسجم ربط می یابد. خود نامنسجم، خودی است که در آن فرد صاحب حرفه، فاقد هویت علمی یکپارچه و متعادل است و ازاین رو نمی تواند اهداف ازپیش تعیین شده و برنامه دار کنش حرفه ای را انجام دهد.
۵.

شبکه های مجازی بستری برای کارورزی مشاوره: پرورش و تقویت هویت حرفه ای، امکانات و موانع

نویسنده:

کلید واژه ها: فضای مجازیکارورزیهویت حرفه ایموانعامکانات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۲۰
اغلب دانش آموختگان رشته های یاورانه با فرایند پرورش هویت حرفه ای با مشکل روبه رو می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش کارورزی در شبکه های مجازی در تقویت هویت حرفه ای و بررسی کیفی امکانات و موانع این روش است. روش این تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون پاسخ های کارورزان در مورد تجارب کارورزی خود در فضای مجازی و روش جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری دانشجویان رشته های یاورانه دانشگاه های سراسر کشور و دانش آموختگان این رشته ها بود. نمونه گیری به صورت هدفمند از میان کارورزان فعال و تعداد افراد نمونه 20 نفر بود. طبق یافته های کد گزاری شده، امکانات کارورزی در شبکه مجازی در سه مضمون اصلی امکانات فضای مجازی، امکانات فراهم شده به وسیله مشاور و امکانات ناشی از روند (کنش متقابل فضای مجازی، کارورزان و مشاور) طبقه بندی شد. سرعت اینترت، فقدان نشانه های صوتی و تصویری، کاهش اثر بخشی مشاوره، سختی تایپ کردن، ابهام در گفت و شنود و کاهش درگیری ذهنی به عنوان موانع شناسایی شدند. کارورزی در فضای مجازی، با توجه به محدودیت فعلی امکانات، می تواند به عنوان روش کمکی، حجم بالای اعضای سازمان نظام را که در صف گرفتن پروانه هستند، پاسخگو باشد.