مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

ارزیابی سوگیری توجه در پردازش شناختی واژههای خنثی و عاطفی با استفاده از آزمون استروپ معنایی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سوگیری توجه در پردازش شناختی واژه های خنثی و عاطفی با استفاده از آزمون استروپ معنایی در دانشجویان انجام شده است. روش: تعداد 50 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به صورت تصادفی انتخاب و علاوه بر اطلاعات دموگرافیک به آزمون استروپ معنایی پاسخ دادند. تحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی، آزمون T گروه های مستقل و T گروه های وابسته انجام شد. یافته ها: میانگین درصد پاسخ های صحیح نمونه (دختران و پسران) در واژه های عاطفی کمتر از واژه های خنثی بوده. تفاوت بین میانگین درصد پاسخ های خطای نمونه در واژه های خنثی و عاطفی معنادار نبود. بین میانگین درصد بدون پاسخ نمونه برای واژه های خنثی و عاطفی در سطح 001/0 تفاوت معنادار است. بین میانگین زمان پاسخ نمونه برای واژه های خنثی و عاطفی در سطح 05/0 تفاوت معنادار است. از سویی، بین میانگین درصد پاسخ های صحیح پسران در واژه های خنثی و عاطفی تفاوت معناداری مشاهده نشد اما برای دختران در سطح 05/0 تفاوت معنادار بود. تفاوت بین میانگین زمان پاسخ واژه های خنثی و عاطفی در سطح 001/0 برای هر دو جنس معنادار بود.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷