مدیریت نظامی

بررسی تاثیر آموزش های دوره عالی رسته ای بر توانمند سازی روان شناختی کارکنان (مطالعه موردی : نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲