اکبر آقازاده

اکبر آقازاده

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

نقش مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی: نقش میانجی گری حمایت همسالان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت حمایت همسالان سرمایه روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی نقش مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی با نقش میانجی گری حمایت همسالان طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کودکان دارای آسیب اقتصادی بودند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش نامه استاندارد بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص شد مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (445/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج نشان داد مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر حمایت همسالان کودکان دارای آسیب اقتصادی (582/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج همچنین نشان داد حمایت همسالان بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (423/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. به عبارتی حمایت همسالان نقش میانجی گری بر رابطه بین مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی و سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی دارد.
۲.

نقش مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی: نقش میانجی گری حمایت همسالان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت حمایت همسالان سرمایه روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی نقش مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی با نقش میانجی گری حمایت همسالان طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کودکان دارای آسیب اقتصادی بودند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش نامه استاندارد بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص شد مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (445/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج نشان داد مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی بر حمایت همسالان کودکان دارای آسیب اقتصادی (582/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. نتایج همچنین نشان داد حمایت همسالان بر سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی (423/0= تاثیر، 001/0=سطح معناداری) تاثیر مثبت و معنادارای دارد. به عبارتی حمایت همسالان نقش میانجی گری بر رابطه بین مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت ورزشی و سرمایه روان شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی دارد.
۳.

تبیین الگوی ارتباطی فرهنگ اخلاق سازمانی با اخلاق حرفه ای در مربیان ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق محیط فرهنگی اخلاق حرفه ای هنجارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۹۳
هدف این پژوهش تبیین الگوی ارتباطی فرهنگ اخلاق سازمانی با اخلاق حرفه ای در مربیان ورزشی بود. 185 مربی از رشته های ورزشی مختلف با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسش نامه فرهنگ اخلاق سازمانی و پرسش نامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. مطابق نتایج تحلیل رگرسیون، به ترتیب احترام به ارزش ها و هنجارها، فلسفه مربیگری، روابط انسانی، علاقه مندی به حرفه، استفاده از خرد جمعی و قانون مداری توسط ابعاد فرهنگ اخلاق سازمانی تبیین شدند. ابعاد فرهنگ اخلاق سازمانی در مجموع 9/11 درصد از تغییرات سطح کلی اخلاق حرفه ای در مربیان ورزشی را تبیین نمود. با این توجه در مسیر بهبود اخلاق حرفه ای می بایستی به فرهنگ اخلاق سازمانی توجه جدی نمود.
۴.

خشونت ورزشی در هواداران فوتبال: نقش هیجان خواهی و هوش فرهنگی با میانجی گری آستانه تحمل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هیجان خواهی هوش فرهنگی آستانه تحمل خشونت ورزشی هواداران فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هیجان خواهی و هوش فرهنگی با میانجی گری آستانه تحمل در خشونت ورزشی در هواداران فوتبال انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. از بین کلیه هواداران تیم های سپیدرود رشت و نساجی مازندران در لیگ برتر 98-1397، 380 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با پرسش نامه های هیجان خواهی زاکرمن، هوش فرهنگی، تحمل پریشانی و خشونت ورزشی جمع آوری شد و با روش های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل گردید. نتایج نشان داد بین هیجان خواهی و خشونت ورزشی رابطه مثبت و بین هوش فرهنگی و آستانه تحمل با خشونت ورزشی رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که آستانه تحمل در رابطه هیجان خواهی و هوش فرهنگی با خشونت ورزشی نقش میانجی دارد. بر اساس نتایج می توان گفت که خشونت ورزشی در هواداران فوتبال متأثر از عوامل روان شناختی چون هیجان خواهی بالای افراد و میزان هوش فرهنگی آنها است که از طریق میزان آستانه تحمل و تحریک پذیری آنها میانجی می گردد
۵.

بررسی عوامل مؤثر بر همگام سازی صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کوید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت ورزش ویروس کووید-19 بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۲۸۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر همگام سازی صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کوید-19 طراحی و اجرا شد. روش پژوهش آمیخته بود که به صورت کیفی و کمّی انجام شد. نمونه های پژوهش حاضر برخی مدیران کارگاه های تولیدی ورزشی، مدیران کسب وکارهای ورزشی و برخی خبرگان دانشگاهی آگاه از موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگرساخته بود. روایی و پایایی این ابزار با توجه به روش های رایج بررسی و تأیید شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش های کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمّی استفاده شد. همه روند تجزیه وتحلیل داده های پژوهش در نرم افزارهای اس. پی.اس. اس. و پی.ال. اس. انجام شد. نتایج نشان داد که برای همگام سازی صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کوید-19 توجه به عوامل فنی، مدیریتی، حمایتی و فروش مهم است. همچنین عوامل فنی مهم ترین عامل همگام سازی صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کوید-19 هستند.
۶.

تحلیل جامعه شناختی گرایش به ورزش رزمی کاراته با مدل نظری پیر بوردیو (مطالعه موردی: ورزشکاران کاراته شهر گرگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه شناسی کاراته ورزش رزمی. مدل پیربورد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۰
پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی گرایش به ورزش رزمی کاراته با مدل نظری پیر بوردیو طراحی و اجرا شد. مدل نظری پژوهش مطابق با مدل نظری پیر بوردیو بود. این مدل به بررسی نقش ورزش بر بهبود وضعیت های  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می پردازد. جامعه آماری پژوهش تمامی ورزشکاران کاراته در شهر گرگان در سال 1397 بود. بر اساس جدول حجم نمونه مورگان، 285 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر پرسش نام ه ای بر اساس مدل نظری پیربوردیو بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از روش معادلات ساختاری استفاده شد. مدل ساختاری پژوهش نشان می دهد متغیرهای الگوی مرجع ورزشی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی خانواده، منزلت اجتماعی ورزش و حمایت ورزشی خانواده تأثیری معناداری بر گرایش به ورزش رزمی کاراته دارند.
۷.

بررسی عوامل موثر بر گرایش به مُدگرایی ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدگرایی فرهنگی شخصی رسانه ای ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۴۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر گرایش به مُدگرایی ورزشکاران حرفه ای طراحی و اجرا شد. پژوهش حاضر از نوع، پژوهش های توصیفی تحلیل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افراد خبره و آگاه در حوزه مُدگرایی و رفتارشناسی ورزشکاران بودند. این افراد شامل برخی اساتید دانشگاهی، مربیان تیم های ملی ایران و باشگاه های ورزشی و ورزشکاران باتجربه و سابقه دار تیم های ملی و باشگاه های کشور بودند.  ابزار پژوهش حاضر پرسش نامه محقق ساخته ای بود که در راستای اهداف تحقیق طراحی گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل موُثر بر گرایش به مُدگرایی ورزشکاران حرفه ای در چهار سطح تقسیم بندی گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل فرهنگی و عوامل شخصی به عنوان عوامل کلیدی در شکل گیری مُدگرایی می باشد.
۸.

تحلیل موانع فقرزدایی ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقرزدایی محرومیت ورزش عدالت روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۵۳۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع فقرزدایی ورزشی در کشور ایران با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری انجام شد. این مطالعه ازنوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان مدیریت ورزشی بودند که در عرصه های سیاست تجربه کافی و دانش مناسب درخصوص مسائل مربوط به فقر در ورزش داشتند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای پژوهشگرساخته با 23 سؤال بود که شامل 23 مانع فقرزدایی ورزشی در کشور ایران بود. روایی سازه ای پرسش نامه با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد. پایایی این پرسش نامه نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. تمامی روند تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و میک مک انجام گرفت. نتایج نشان داد که برخی موانع ازجمله توجه نکردن خانواده ها به ورزش در مناطق محروم و فقیرنشین کشور، وجود تغییرات طبیعی و جغرافیایی در برخی مناطق محروم و ایجاد برخی معضلات طبیعی در این مناطق، نبود برنامه های آموزشی در حوزه ورزش در مناطق محروم و فقیرنشین، ضعف فرهنگی درخصوص استفاده تمامی اقشار و گروه های حاضر در مناطق محروم و فقیر نشین، نبود واحدهای صنعتی و تولیدی درجهت حمایت از ورزش در مناطق محروم و فقیرنشین کشور و توجه نکردن مدیران ارشد ورزشی کشور به مقوله توسعه ورزش در مناطق محروم و فقیرنشین کشور در گروه متغیرهای مستقل اصلی مشخص شدند که سبب ایجاد و شکل گیری سایر موانع می شوند.
۹.

تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و غیرعضو (شامل ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی مصرف انرژی تجدیدپذیر هم انباشتگی پانلی ریشه واحد پانلی حداقل مربعات معمولی پویا کشورهای عضو و غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۰۴
در این مطالعه با داده های آماری دوره زمانی (2008-1980) و با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و آزمون حداقل مربعات معمولی پویا، تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر دو گروه از کشورهای منتخب عضو و غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه آزمون، تبیین و تحلیل می شود. نتایج حاصل از آزمون ها نشان می دهندکه در بلندمدت رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه در دو گروه منتخب وجود داشته است. ضرایب متغیرها از لحاظ آماری معنادار و مثبت می باشند. همچنین، طی دوره مورد بررسی میزان اثرگذاری بلندمدت رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه (شیب) در کشورهای عضو OECD بیشتر از کشورهای غیر عضو OECD می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان