فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵٬۰۷۷ مورد.
۱.

Impact of Investors' Sentiments on Volatility of Stock Exchange Index in Tehran Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Feeling and sentiments volatility EMSI Index GARCH Tehran Stock Exchange

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۴
The stock market is one of the main components of the economy, and various factors cause fluctuations in it, one of which is the effect of investors' behavior. Therefore, present study seeks to answer the question of whether the feelings and sentiments of investors might intensify the fluctuations in the Tehran Stock Exchange or not. To answer this question, at first, in order to quantify sentiments, as non-abstract variables, the Equity Market Sentiment Index (EMSI) was used that investors are classified in 5 categories of completely risk-averse, risk-averse, neutral-risk, risk-taking and completely risk-taking. Using GARCHi-in-Mean, results indicate that the sentiments of investors will result in greater fluctuations in the Tehran Stock Exchange. Hence, if fluctuation is considered an indicator of market risk, the excitement associated with an abnormal rise in volumes will increase that risk.
۲.

Portfolio optimization using gray wolf algorithm and modified Markowitz model based on CO-GARCH modeling(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Portfolio optimization gray wolf algorithm Markowitz Model CO-GARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۳۷
Portfolio optimization which means choosing the right stocks based on the highest return and lowest risk, is one of the most effective steps in making optimal investment decisions. Deciding which stock is in a better position compared to other stocks and deserves to be selected and placed in one's investment portfolio and how to allocate capital between these stocks, are complex issues. Theoretically, the issue of choosing a portfolio in the case of minimizing risk in the case of fixed returns can be solved by using mathematical formulas and through a quadratic equation; but in practice and in the real world, due to the large number of choices in capital markets, the mathematical approach used to solve this model, requires extensive calculations and planning. Considering that the behavior of the stock market does not follow a linear pattern, the common linear methods cannot be used and useful in describing this behavior. In this research, portfolio optimization using the gray wolf algorithm and the Markowitz model based on CO-GARCH modeling has been investigated. The statistical population of the current research included the information of 698 companies from the companies admitted to the Tehran Stock Exchange for the period of 2011 to 2020. First, the optimal investment model is presented based on the gray wolf algorithm, and After extracting the optimal model, the efficiency of the gray wolf algorithm is compared with the Markowitz model based on CO-GARCH modeling.
۳.

Uncertain Entropy as a Risk Measure in Multi-Objective Portfolio Optimization(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Uncertainty theory Uncertain Entropy information theory Multi-objective optimization Uncertain Mean-Entropy Portfolio Optimization (UMEPO)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
As we are looking for knowledge of stock future returns in portfolio optimization, we are practically faced with two principal concepts: Uncertainty and Information about variables. This paper attempts to introduce a pragmatic bi-objective investment model based on uncertainty, instead of probability space and information theory, instead of variance and other moments as a risk measure for portfolio optimization. Not only is uncertainty space expected to be more in line with investment theory, but also, applying and learning this approach seems more straightforward and practical for novice investors. The proposed model simultaneously maximizes the uncertain mean of stock returns and minimizes uncertain entropy as a measure of portfolio risk. The uncertain zigzag distribution has been used for variables to avoid the complexity of fitting distributions for data. This uncertain mean-entropy portfolio optimization (UMEPO) has been solved by three meta-heuristic methods of multi-objective optimization: NSGA-II, MOPS, and MOICA. Finally, it was observed that the optimal portfolio obtained from the proposed model has a higher return and a lower entropy as a risk measure compared to the same model in the probability space.
۴.

Fiscal Policy Uncertainty and Industrial Investment in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Fiscal Policy Uncertainty Fiscal shocks Industrial investment Economic Sanctions Budget balance

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۲۷
Industrial investment in Iran, especially in the wake of sanctions’ intensification in the 2010s, decreased significantly. The government implemented fiscal policy which has been associated with uncertainty. In this paper, using a dynamic panel model and generalized method of moments, we examined the effect of fiscal policy uncertainty on investment in 24 industrial groups in Iran over the period 2002-2020. The results indicated that the growth of fiscal level shock,resulted in a low but positive effect on investment directly. However,the coefficient of cross effect between the growth of fiscal level shock and the fiscal policy uncertainty undermined the positive effect on industrial investment. The government has had two effects on industrial investment indirectly through the demand side shock. By creating demand, it has had a positive effect on industrial investment with the cross effect between the growth of the fiscal level shock and industrial sales. However, on the other hand, the growth of the fiscal level shock has been associated with the creation and growth of fiscal policy uncertainty, so that the cross effect between the growth of fiscal policy uncertainty and the growth of industrial sales on industrial investment shows a high negative coefficient. The results of these two effects suggest that due to high uncertainty,the indirect government effect on investment in 24 industrial groups is negative, which happens through the demand-side shock. Moreover, the growth of fiscal policy uncertainty, sanctions, and interest rates, respectively, have had the most adverse effect on investment in 24 industrial groups in Iran.
۵.

مدل سازی تفسیری - ساختاری تورش های رفتاری سرمایه گذاران بخش مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار مسکن تورش رفتاری مدل سازی تفسیری - ساختاری تورم بازار مسکن سوگیری های شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۷
بنا بر مطالعات، بازار مسکن نیز همانند بازارهای مالی همیشه منطقی رفتار نمی کند و در زمانهای مختلف، خلاف قاعده های بازار و تورش های رفتاری متعددی در بازار مسکن مشاهده می شود. مطالعه سوگیری های رفتاریدر کنار سایر متغیرهای تصمیم گیری های، سیاستگذاری های اقتصادی، را بهبود خواهد بخشید.به این منظور ابتدا با مطالعات کتابخانه ای، تورش های تعریف شده جمع آوری و سپس تأثیرات تورش های شناسایی شده با کمک روش دلفی، کشف گردید. در مرحله دوم، توسط گروه کانونی متشکل از خبرگان مالی رفتاری و مسکن، با توجه به نتایج دلفی و همچنین جامع سازی تعاریف، ده تورش تأثیرگذار بر سرمایه گذاران بازار مسکن شناسایی شد. در نهایت، مبتنی بر ماتریس خودتعاملی تهیه شده از نظرات 13 نفر از خبرگان ، مدل نهایی پنج سطحی با روش تفسیری- ساختاری ترسیم گردید که در سطح پنجم این مدل باور گرایی وفرا اعتمادی و در سطح چهارم داشته بیش نگری و در سطح سوم افسوس گریزی و تعاملات اجتماعی و خوداسنادی و در سطح دوم دیرپذیری و در سطح اول شکل گرایی، بیش واکنشی و لنگر انداختن قرار گرفتند.
۶.

بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان شاخص های صنایع بورسی با استفاده از مدل ARMA-DCC-GJR-GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثرهای اهرمی سرایت پذیری هم بستگی شرطی پویا مدل ARMA-DCC-GJR-GARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۱
هدف: در ادبیات مالی، دو ویژگی شناخته شده در خصوص تلاطم (نوسان) به بحث گذاشته شده است. نخستین ویژگی، به واکنش های نامتقارن تلاطم به اخبار خوب و بد مربوط می شود و دومین ویژگی، به وجود سرریز تلاطم (سرایت) میان بازارها و دارایی های مالی مختلف اشاره می کند. رفتار نامتقارن تلاطم به شواهد تجربی ای اشاره دارد که طی آن، یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبت بازدهی، به همان اندازه باعث افزایش بیشتری در تلاطم می شود. همچنین در خصوص اثرهای نامتقارن اخبار روی تلاطم بازدهی سهام، دو فرضیه اثر اهرمی و بازخورد تلاطم مطرح شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص صنایع بورسی است که این ده صنعت، بیش از ۷۵ درصد از شاخص کل بورس تهران را تشکیل می دهند. روش: در این مطالعه، نخست برای استخراج باقی مانده ها، از مدل میانگین ARMA(1,1) و پس از آن، برای بررسی اثرهای اهرمی، از مدل GJR-GARCH و در نهایت برای بررسی سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص انتخابی، از مدل DCC(1,1) استفاده شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، به صورت روزانه (پنج روز در هفته) و از سایت بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 05/01/1397 تا 25/08/1401 استخراج شد که در مجموع، ۱۱۱۷ روز کاری مشاهده شده بود. یافته ها: نتایج مدل GJR-GARCH نشان داد که به جز شاخص های صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی، اثرهای اهرمی در تمام سری های بازدهی شاخص های صنایع وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج برآورد مدل DCC مثبت بودن هم بستگی شرطی بین تمام متغیرها را نشان می دهد. افزون بر این، سرایت پذیری تلاطم میان بازده شاخص صنایع نیز به شدت تأیید شد. نتیجه گیری: بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، به شوک های منفی و مثبت واکنش های متفاوتی نشان می دهند و این شوک های وارد بر متغیرها، هم بستگی بین آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به همین خاطر، در این پژوهش تلاش شد تا بازه زمانی به گونه ای در نظر گرفته شود که بازار سهام نوسان های چشمگیری را تجربه کرده باشد تا اثرهای اهرمی، سرایت پذیری تلاطم و همچنین، هم بستگی شرطی پویا میان بازده شاخص صنایع، بهتر و دقیق تر بررسی شود. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با وجود ریزش قیمت کامودیتی ها و نفت و همه گیری کرونا، بازار سهام رشد خیره کننده ای را تجربه کرد؛ این در حالی بود که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط بنیادی شرکت ها، عطش خرید داشتند و این اشتیاق خرید، میان صنایع بورسی سرایت پیدا کرد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اوضاع کاملاً برعکس شد و با کوچک ترین خبر منفی در بازار، سهام داران سهام های خود را می فروختند. با توجه به نتایج به دست آمده که از وجود اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم حکایت دارد، سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی، برای کاهش ریسک و همچنین انتخاب سبد بهینه، می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره مند شوند.
۷.

Effect of Entrepreneurial Orientation on Entrepreneurial Intention Among Final Year Female Undergraduates in Nigerian Federal Universities(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: risk taking autonomy Competitive Aggressiveness

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
In the multifaceted landscape of entrepreneurship, this research delves into the intricate relationship between entrepreneurial orientation and entrepreneurial intention, focusing specifically on the final-year female undergraduates in Nigerian federal universities. Grounded in the Human Capital Theory (HCT), this study uncovers profound insights into the multifaceted relationships between various entrepreneurial traits and their influence on entrepreneurial intentions. The findings reveal a nuanced relationship between traits such as autonomy, competitive aggressiveness, risk-taking, self-esteem, and the sense of inclusion with entrepreneurial intentions. Autonomy and competitive aggressiveness emerge as significant influencers, while risk-taking displays a non-significant association. Self-esteem holds profound implications, while the sense of inclusion exerts a more subdued impact on entrepreneurial intentions. Theoretical implications challenge and expand existing frameworks, notably HCT. While HCT posits that investments in education and training foster entrepreneurial traits, this study suggests a more intricate relationship. The non-significant association of certain traits, despite their emphasis in HCT, underscores the need for a nuanced understanding, possibly integrating other theoretical frameworks. From a practical standpoint, these findings guide policymakers and educators in designing targeted interventions. Specialized training programs, workshops, and courses emphasizing autonomy, competitive aggressiveness, and self-esteem can be developed. Integrating competitive elements, like business plan competitions, can nurture students' competitive drive. Policy recommendations include tailored entrepreneurial education, fostering inclusive environments, promoting a risk-taking culture, supporting longitudinal studies, and enhancing collaboration between educational institutions and industry.
۸.

Developing an Integrated ISM and DEMATEL Method for Eco-nomic and Political Factors Influencing Investors' Decision-Mak-ing in Investing in the Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Economic Characteristics Political Characteristics Meta Synthesis method DEMATEL Method Interpretive Structural Modeling Method

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۲
This study examines the political and economic factors influencing the decision of investors in the stock exchange. For this purpose, first, by using the Meta Synthesis method, the factors affecting investment decisions were extracted from previous researches and then, using Delphi technique, the identified features were evaluated and approved by experts. Then, using DEMATEL method, the relationships between the factors were analyzed, and finally, the sequence and rank of each factor were determined based on the Interpretive Structural Modeling method. Based on the results obtained from the DEMATEL method, "Foreign political news and revolutionaries" and "International economic revolutionaries" are the most influential factor on other factors and "Predicting the country's economic situation in the future" is the most influential factor among other factors. Also, the results of the Interpretive Structural model approach show that Political factors such as the "Comments of political officials", "Iran's political relations with other countries" and "Internal Security and Stability" have the greatest impact on investment decisions.
۹.

ارائه الگوی بهینه سازی سبد سهام بر اساس ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی بهینه سازی سبد سهام ترجیحات رفتاری حافظه سرمایه گذار الگوریتم ژنتیک بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۶
هدف: با توجه به پیشرفت بازارهای مالی، مقوله بهینه سازی سبد دارایی به یکی از موضوعات مهم مطرح شده در اقتصاد مالی تبدیل شده است؛ به گونه ای که تشکیل سبد دارایی به عنوان یک تصمیم گیری حساس برای سرمایه گذاران شناخته می شود و از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سبد دارایی با نرخ بازده بالا و ریسک کنترل شده، از موضوعاتی است که توجه محققان را به خود جلب کرده است. تاکنون الگوهای بسیاری برای حل مسئله مدیریت سبد سهام و بهینه سازی پرتفوی ارائه شده که هریک با توجه به وضعیت و محدودیت هایی طراحی شده است. بهینه سازی عبارت است از به حداقل رسانی (حداکثررسانی) یک تابع هدف، متشکل از چندین متغیر تصمیم که محدودیت های عملکردی را برآورده کند. از طرفی سرمایه گذاری، فرایندی در وضعیت عدم اطمینان است. از آنجایی که سرمایه گذاری یک تصمیم فردی است و هر انسانی بر اساس روحیه و ویژگی های فردی خود آن را اتخاذ می کند، معیارهای مختلفی دارد. با توجه به رفتار غیرخطی سرمایه گذاران، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی بهینه سازی سبد سهام، بر اساس ترجیح رفتاری و حافظه سرمایه گذار است؛ به گونه ای که پرتفوی حاصل، ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه گذاری را کمتر کند.روش: معتقدیم مسئله بهینه سازی سبد سهام، یک مسئله چندهدفه است. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش، سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد. در پژوهش حاضر، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت بهینه سازی سبد سهام استفاده شد؛ زیرا الگوریتم ژنتیک از جمله تئوری های بهینه سازی است که می تواند با درنظر گرفتن سطوح متفاوت ریسک، مسئله بهینه سازی سبد سهام را با موفقیت حل کند. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم نام برده، به بهینه سازی سبد سهام تحت دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار پرداخته شد و پس از آن، به منظور انتخاب مؤثرترین معیار در بهینه سازی سبد سهام، مدل های یادشده دوبه دو مقایسه شدند. در انتها، ضریب تأثیر هر یک از روش های استفاده شده در پژوهش، روی جواب نهایی بررسی شد.یافته ها: نتایج مقایسه الگوی بهینه سازی تحت دو معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، نشان دهنده آن است که حافظه سرمایه گذار در مقایسه با ترجیحات رفتاری، معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام است. در اجرای مدل با بازدهی بازار برای دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار، نتایج به دست آمده گویای مناسب بودن حافظه سرمایه گذار با بازده بازار در بهینه سازی سبد سهام است.نتیجه گیری: هدف اصلی در مدیریت سبد سهام، کمک به سرمایه گذار در چیدمان سبد بهینه با توجه به ترجیحات، علایق وی، تجربه های گذشته سرمایه گذاری و محیط تصمیم است؛ از این رو سرمایه گذار همواره به دنبال تشکیل سبدی بهینه است تا مطلوبیت وی را افزایش دهد. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت سبدهایی که با استفاده از اطلاعات حافظه سرمایه گذار و متغیر بازده بازار ایجاد شده اند، در مقایسه با ترجیحات رفتاری و متغیر بازده بازار، از کارایی بیشتری برخوردارند. در مقایسه دوبه دو سبدهای ایجاد شده با معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، معیار حافظه سرمایه گذار نیز معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام شناخته شد.
۱۰.

Investigating portfolio performance with higher moment considering entropy and rolling window in banking, insurance, and leasing industries(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Performance Evaluation Higher moments Banking and insurance Entropy Rolling Window

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
The optimal portfolio selection is vital for investment. The risk of portfolio Selection and return is the most critical concern of investment companies and private investors. According to modern portfolio theory, diversification should cover the risk. This theory is based on the normality of assets return. Experimental findings indicate that the assets return non-normality. Higher moments are sed to upgrade traditional models with the primary presumption of a normal distribution in recent years. This study uses a higher moment and the entropy for diversification and selects a portfolio given a non-normality assumption. It is essential to use up-to-date information to increase the model's efficiency, and accordingly, we used the rolling window for new price information. For the financial information method, we use the total index return in the last five working days and weigh the shares of the banking, insurance, and leasing industries on the next working day and evaluate this for three years. Python, math, and NumPy libraries were used to analyze the data. The results show that a much higher moment model can provide better portfolio selection results in most cases.
۱۱.

Identifying the Effective Factors on Investors' Behavior and Developing a Measurement Model(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Investors' behavior first and second order confirmatory factor analysis Investment financial literacy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
Objective: To identify the components affecting the behavior of investors and to develop a measurement model using a confirmatory factor analysis approach.Method: This is a correlational paper to identifythe dimensions and structures affecting investor behavior first using TOPSIS technique and then with first-order confirmatory factor analysis and second-order factor analysis. The statistical population includes people who have been active in the Tehran Stock Exchange for at least two years with asample of 327. The sampling method is convenience nonprobability sampling. The data was collected through a researcher-made questionnaire. The expert approval and Cronbach's alpha coefficient were used to assess the content validity. Findings: the current paperidentified seven factors as effective factors on investor behavior according to the theoretical literature and research background using TOPSIS technique. In the next stage, the research findings using the confirmatory factor analysis approach indicate that the two factors of investor financial literacy and investor personality traits have the most effective role in investor behavior. Also, the factors of higher expected returns, rules and regulations, security, profitability, position and location of investment are the next effective priorities on the behavior of investors.
۱۲.

Design and Formulation of Strategic Liquidity Management Strategies in the Banking Industry (Case study: Refah Bank)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: strategy Strategic Management Liquidity Management Banking Industry

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
The purpose of this study was to design and formulate strategic liquidity management strategies in the banking industry. In this research, in order to combine qualitative and quantitative data, a sequential integrated exploratory method will be used, according to the classification model with emphasis on qualitative data. Therefore, according to its objectives, the present study is part of applied research and in terms of the research process is part of descriptive and exploratory research that was conducted in two parts: qualitative and quantitative. The statistical population of the present study was the qualitative part of the managers of the Welfare Bank. The sampling method was to achieve theoretical saturation and 25 people were selected as the sample size. Therefore, a survey was used to collect information and according to the data collection, two types of tools were used to review documents, interviews, and questionnaires, and the evaluation method of the questionnaire was performed with a 5-point Likert scale. The Cronbach's alpha questionnaire was used. SWOT analysis was used to analyze the data. The results showed that the Welfare Bank has many opportunities to develop appropriate liquidity management strategies. As it was observed, the chart stretches towards the opportunities and strengths of the offensive situation, which requires strategic planning to use the strengths and opportunities, and 11 strategies were developed for this purpose.
۱۳.

Can strengthening the stock market affect the value of the national currency? A study of stock-oriented models in the Iranian economy(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Stock Market national currency value stock-oriented models Iran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۱
Objective: The stock market and the foreign exchange rate market have been sensitive segments of the financial market. These two markets are rapidly affected by fluctuations and business cycles in the economy and quickly reflect the economic change. At the same time, turmoil in one or both markets raises concerns among market policymakers. We also address the question of whether the national currency can be strengthened through the stock market.Methods: This study examines the stock market price on the value of the national currency of Iran using stock-oriented models and the Markov switching method in the period 1995 to 2021. In this study, the non-linear Markov switching method was used to estimate the model, and the LR- test method was used to check the linearity or non-linearity of the models. Akaike's test has also been used to determine the number of Markov switching regimes.Results: The research results show that for every one percent increase in stock prices, the exchange rate has decreased by 0.21 percent. Therefore, the results indicate the approval of stock-oriented models in the Iranian economy. In other words, the capital market is one of the determinants of the exchange rate.Conclusions: According to this model, lower stock prices reduce the wealth of domestic investors, which leads to lower demand for money with lower interest rates. Lower interest rates cause capital outflows to overseas markets, assuming other conditions remain stable, causing the domestic currency to depreciate and the exchange rate to rise.
۱۴.

Effect of Relative Redistribution on Environmental Pollution in Oil-Exporting Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Relative redistribution Gini coefficient Environmental pollution Oil-exporting countries

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۰
Objective: Recent literature emphasizing the importance of income distribution for pollution. The GINI index is the most common indicator for measuring income inequality in previous studies. The new literature has focused on relative redistribution, which is quantified by the GINI coefficientis defined as the difference between the GINI based on market income and GINI based on disposable income. Thus, this study relies on the redistributive effect of taxes and transfers and its impact on carbon dioxide emissions.Methods: The study is conducted using aggregated data from oil-exporting countries including Canada, the United States, the UK, Mexico, the Netherlands, Russia, and China between 2010 and 2020 by using a simultaneous equations system consisting of two equations so that economic growth and pollution emission are as endogenous variables. Elative redistribution, good governance, oil income, trade openness, and CO2 emission are the exogenous variables. Results: Based on model estimates, income inequality, good governance, and oil income have a positive and significant impact on economic growth over the years studied, while inequalities in human development and population growth rates have a negative impact. Economic growth and trade openness also have a negative and significant impact on the spread of pollutionConclusion: Taxes and transfer payments, as redistribution tools can stimulate economic growth. Relative redistribution as a more equitable way can lead to increased economic growth and economic growth reduces carbon dioxide emissions. Therefore, providing an appropriate standard of income inequality can help to better understand and formulate effective policies for income equality.
۱۵.

Providing a model for measuring the impact of economic policy uncertainty on information asymmetry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: economic policy uncertainty (EPU) information asymmetry TVP-FAVAR BMA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
The role of the capital market is fundamental and decisive in the economy of all countries [6]. Studies show that in the capital market, prices are determined based on macroeco-nomic variables[2]. Accordingly, In this study is to provide a model for measuring the impact of economic policy uncertainty (EPU) on information asymmetryn.The research method is applied and has been made to present a model for measuring the effect of EPU on information asymmetry in the EVIEWS12 and MATLAB2021 software environment. The research time period is determined from 2011 to 2020 and 101 companies are selected based on the applied restrictions to estimate the model. In this study, 40 variables affecting EPU are entered into the According to the results of BMA, the most important variables affecting the EPU is provided[2]. Based on the principal components approach, the EPU index is calculated using the most important variables affecting this variable. Then, with the GARCH model, the uncertainty part of the EPU index is extracted, and finally, using the powerful nonlinear TVPFAVAR model, the shock caused by the EPU variable on the information asymmetry indices in the research period is analyzed. The results show that the shock caused by the fluctuation of the variable of EPU has increased the index of information asymmetry in recent years. Based on the results, EPU shock on the index of information asymmetry has had a stronger effect on in the short and long term information asymmetry than the medium term.
۱۶.

The Design of Industrial Development Model of Iran based on Hybrid Approach ( OR:Soft - Fuzzy)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Industrial development Interpretive Structural Modeling (ISM) Process Development Yeager Fuzzy model.&lrm

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
Industrial development depends on planning and formulation of strategy and systematic policies. The purpose of this research is to analysis phase of conventional strategies in order to progress of Iran’s industry in the international atmosphere. The statistical community of this study is included of experts and academic pundits. To do this at first identification of significant conventional industry’s strategy was determined. six strategies was founded and then was specified, using the criticality of each phase’s approach. According to data analysis, efficiency of technology transfer on industrial progress is more than other elements. On the second rank, domestic and foreign investment’s strategies, development of parent industries, development of infrastructure industries and designing strategy and industrial policies and finally government support strategies has been placed at the lowest level that means third rank. Therefore technology transfer plan was recognized as the most important strategy and specially it should be considered as the strongest strategy for developing industry. The insight that this model offers to managers and decision makers of the country’s industry can help them to plane strategy for developing.
۱۷.

Modelling the Barriers to Creating Entrepreneurial Businesses Based on Structural Equations(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Entrepreneurial ecosystem Entrepreneurial businesses Border areas Sistan and Baluchistan Structural Equations

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۲
Objective Using a quantitative approach and a systematic methodology, advanced structural equation modelling techniques were applied to test the research hypotheses. In a possible sample of 98 experts and activists of entrepreneurship in Sistan and Baluchistan province, the observations were collected using a standard 32-items tool based on Likert scale. After screening the raw data, covariance-based confirmatory factor analysis was used to evaluate the validity, reliability and fittingness of the research model, and the hypotheses were tested in the form of a structural model. The results of convergent and divergent validity tests showed that the two indicators of the research model has validity. Also, the reliability tests indicated the generalizability of the research results at 85%. Also, all the research hypotheses were confirmed.Objective Using a quantitative approach and a systematic methodology, advanced structural equation modelling techniques were applied to test the research hypotheses. In a possible sample of 98 experts and activists of entrepreneurship in Sistan and Baluchistan province, the observations were collected using a standard 32-items tool based on Likert scale.
۱۸.

بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخلفات مالی دستگاه های اجرایی دیوان محاسبات کشور متغیرهای تحت کنترل حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزاره ای Excelو SPSSاستفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای تحت کنترل حسابرس و کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور ارتباط معناداری دارد و با توجه به مقدار بتا ، مهمترین پیش بینی کننده تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور به ترتیب، حضور مناسب حسابرس در واحد مورد رسیدگی، قضاوت حسابرس، سطح تحصیلات، تسلط حسابرس بر قوانین، استرس، صلاحیت حرفه ای، سابقه کار حسابرس و استقلال می باشد. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های دیوان محاسبات کشور جهت کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
۱۹.

امکان یا امتناع پیش بینی قیمت سهام: شواهدی از صنعت پتروپالایش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گام تصادفی کارایی ضعیف صنایع پتروپالایش پیش بینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۴
هدف: فاما (۱۹۷۰) نشان داد بازارهای سهام کارایی ضعیفی دارند و از مدل گام تصادفی پیروی می کنند و به همین دلیل، سرمایه گذاران با استفاده از داده های گذشته، نمی توانند به بازده غیرعادی دست یابند؛ از این رو دانستن این موضوع که قیمت سهام از چه فرایندی پیروی می کند، اهمیت زیادی دارد. سهام شرکت های فعال در صنایع پالایشی و پتروشیمی، به دلیل سودآوری، توزیع سود نقدی و بازدهی مناسب، از محبوبیت بالایی برخوردارند. همچنین برخی فعالان، شرکت های پتروپالایش را پیشروهای بازار تلقی می کنند و بر اثرگذاری آن ها روی روند بازار تأکید دارند. از این رهگذر، هدف این مقاله، آزمون فرضیه گام تصادفی یا کارایی ضعیف قیمت روزانه سهام شش شرکت پتروشیمی و سه شرکت پالایشی است. روش: انتخاب شرکت ها، بر اساس نمونه گیری هدفمند و بر مبنای معیارهای ارزش بازار و معاملات، شناوری سهم و بزرگی شرکت است. این معیارها احتمال شکل گیری رفتار توده وار را کاهش می دهد و شناسایی بهتر الگوی رفتاری میسر می شود. برای آزمون فرضیه گام تصادفی، در مرحله نخست آزمون های ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته (ADF) با رویکرد دولادو و همکاران (1990) و همیلتون (1994) و همچنین، آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز (ZA) انجام گرفت. با توجه به نتایج مرحله نخست، در مرحله دوم برای کنترل نوسان ها و اثرهای اهرمی در ارزیابی کارایی ضعیف، از رویکرد گارچ (1و1) و گارچ نمایی بهره گرفته شد. برای انجام آزمون فرضیه کارایی ضعیف، از داده های روزانه قیمت سهام (تعدیل شده) استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر و شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز، نشان داد که از میان ۹ شرکت پتروپالایش، ۶ شرکت نوری، پارسان، پارس، تاپیکو، شپنا و شتران، از گام تصادفی خالص (کارای ضعیف) و ۳ شرکت فارس، شپدیس و شبندر نیز، از گام تصادفی با عرض از مبدأ (نبود کارایی ضعیف) پیروی می کنند. افزون بر این، نتایج مدل های گارچ و گارچ نمایی نشان داد که برای هر ۷ شرکت، رابطه مثبت بین ریسک و بازده برقرار است. همچنین، شوک های نوسان ها در ۴ شرکت فارس، نوری، پارس و تاپیکو، کاملاً پایدار است (کارایی ضعیف). در مقابل، شوک های وارده بر ۳ شرکت پارسان، شپدیس و شتران موقتی است و با گذشت زمان، اثر این شوک ها از بین می رود و قیمت به متوسط بلندمدت تعدیل می شود (نبود کارایی ضعیف). شواهد تأیید می کند که در ۷ شرکت، نوسان های ناشی از اخبار منفی (بد)، بیش از نوسان های ناشی از همان سطح اخبار مثبت (خوب) است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های دو مرحله، شرکت های نوری، پارس، تاپیکو و شپنا، کارایی ضعیفی دارند؛ یعنی رفتار قیمت سهام این شرکت ها پیش بینی کردنی نیست. در مقابل شرکت های پارسان، شپدیس، شتران، فارس و شبندر کارایی ضعیفی را نشان نمی دهند؛ به این معنا که می توان رفتار قیمت سهام آن ها را پیش بینی کرد. پیامدهای نتایج این مقاله، برای سرمایه گذاران در بازار سهام ایران ضروری است. فعالان بازار می توانند در خصوص هر سهامی که کارا نیست و تاحدی الگوی رفتاری آن ها پیش بینی کردنی است، مدل سازی مناسبی انجام دهند و بینشی در خصوص قیمت های آینده آن ها به دست آورند و سود کسب کنند.
۲۰.

تأثیر نقدشوندگی سهام بر بازدهی در شرایط اطلاعات نامتقارن و محدودیت های تأمین مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاعات نامتقارن بازده سرمایه گذاری محدودیت های تأمین مالی نقدشوندگی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۰
هدف: در این پژوهش با استفاده از اطلاعات ۱۱۱ شرکت، تأثیر نقدشوندگی سهام بر بازده سرمایه گذاری، تحت محدودیت های تأمین مالی و کارایی اطلاعاتی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ بوده است. این مطالعه تأثیر یکی از این عوامل، یعنی نقدشوندگی سهام شرکت ها را تحت دو شرط محدودیت های مالی وعدم تقارن اطلاعاتی بررسی می کند. هدف این پژوهش، بررسی انطباق نقدشوندگی سهام با نرخ های فعلی و آینده انباشت سرمایه و بررسی میزان بهره وری و رشد اقتصادی است. روش: فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) آزمون شده است. این پژوهش بر اساس طبقه بندی از نوع کاربردی است؛ زیرا به تجزیه وتحلیل یک سری از عوامل در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد تا فرضیه های مطرح شده در پژوهش را رد یا تأیید کند. روش اجرای این پژوهش می تواند در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های کارگزاری به کار گرفته شود. یافته ها: یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که ارتباط معناداری بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری در شرکت ها وجود دارد؛ به بیان دیگر، هرچه میزان نقدشوندگی سهام بیشتر باشد، کارایی و بازدهی سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. بر اساس نوع مدل و متغیرها، چهار فرضیه در این مقاله مطرح شد که همگی آن ها تأیید شدند. این پژوهش نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های جوان تر وجود دارد؛ یعنی همان شرکت هایی که تازه وارد بازار سرمایه شده اند، قدمت آن ها در تابلوهای بازار سرمایه زیر یک سال است و عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتری دارند. نتایج به دست آمده با این دیدگاه سازگار است که نقدشوندگی بیشتر سهام، در افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام تأثیر مفیدی دارد و در نهایت به بهبود بازخورد و شفافیت بازار منجر می شود تا مدیران شرکت های جوان تر، باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتر را تحت تأثیر قرار دهند تا تصمیم های ارزش آفرینی را اتخاذ کنند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که نقدشوندگی بیشتر سهام با کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد لازم برای شرکت های جوان، رابطه منفی و معناداری دارد. علاوه بر آن نقدشوندگی بیشتر سهام با کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بالاتر نیز، رابطه منفی و معناداری دارد. خروجی این پژوهش ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری شرکت های فهرست شده در بورس تهران را بررسی می کند و علاوه بر آن بررسی می کند که آیا تأثیر نقدشوندگی سهام بر کاهش سرمایه گذاری در شرکت هایی باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی، نمود بیشتری دارد یا خیر. نتایج نشان می دهد تأثیر نقدشوندگی بیشتر سهام بر کاهش سرمایه گذاری در شرکت هایی باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتر نمایان خواهد شد. نتایج پژوهش با توجه به مجموعه ای از بررسی های دقیق، از جمله آزمایش های درون زایی و معیارهای مختلف نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان