جمشید صالحی صدقیانی

جمشید صالحی صدقیانی

مدرک تحصیلی: استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
۲۱.

Identifying the factors and components affecting trust-based cooperation in the automobile supply chain and their impact on the performance of the chain member companies(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۷۴
The purpose of this research is to identify factors and components that affect a trust-based cooperation in the automobile supply chain and their impact on the performance of the supply chain companies. This paper includes 2 parts. In the first part, by studying the research history and literature and interviewing academic and industrial scholars and experts, four hidden variables of trust-based cooperation in automobile industry were identified and the basic research model was designed. In the second part, using Structural Equation verification and path analysis, the impact of these variables on trust-based cooperation and the impact of trust-based cooperation on the performance of the supply chain companies were studied. Research population consisted of Iran-Khodro and Saipa’s supply chain companies including part makers, major car manufacturers and distributors. Data gathering method was questionnaires that were given to 400 companies –one questionnaire per company- 196 of which were returned and analyzed. In this phase, first, by confirmatory factor analysis and path analysis, validity and stability of the indexes that were derived from the model in the first phase, were tested, all of which were confirmed. Four hypotheses were developed based on the conceptual model of the research and tested by path analysis. According to the findings, 3 of the hypotheses were confirmed and one was rejected. Based on the results of the research, some suggestions were presented for improving the performance of companies in the automobile supply chain and for future researches. .
۲۲.

الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قدرت عملکرد تغییر تحلیل محتوا دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۵۰۸
بیش از 70% تلاش های تغییر، در تحقق اهداف پیش بینی شده ناکام می مانند. یکی از مهمترین دلایل این ناکامی، عدم هماهنگی گونه های تغییر با گونه های قدرت سازمانی می باشد. هدف از این مقاله، بررسی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و تاثیر آن بر عملکرد در 18 مورد از شرکت های بازرگانی وزارت دفاع (غیرنظامی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی، از نظر نتیجه، کاربردی- توسعه ای و از نظر نوع داده، ترکیبی می باشد. در تحقیق کمّی، 105 پرسشنامه از استراتژیست های شاغل در شرکت ها جمع آوری شد. در این تحقیق برای بررسی روابط بین متغیر های تحقیق از ""مدل معادلات ساختاری"" و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 و برای ""تحلیل خوشه ای"" و ""تحلیل واریانس"" از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. همچنین برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های ساختار یافته با 36 نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا و برای تعیین معیار مقایسه عملکرد شرکت ها، از تکنیک دلفی استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت های با هماهنگی بالاتر در گونه های تغییر و قدرت، دارای عملکرد بهتری هستند.
۲۳.

ارائه الگویی برای تعیین راهبردهای قدرت سازمانی(مورد مطالعه: شرکتهای بازرگانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قدرت سازمانی نقاط مرجع راهبردی شبکه سازی رفتارهای سیاسی مدیریت دانش گفتمان سازی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
زمینه و هدف: هدف نهایی علم رفتار سازمانی، درک مهارتهای ارتباطی در سطح سازمان است. یکی از موضوعات رفتار سازمانی، قدرت است. اگر کسی بخواهد رفتار سازمانی را درک کند، باید درباره کسب و اعمال قدرت آگاهیهای لازم را داشته باشد. برای شناخت، به کارگیری و مدیریت کردن قدرت در سطح سازمانی، نیاز به ارائه الگوی قبل سنجش و معتبر وجود دارد. در این پژوهش، محققان با بررسی الگوهای قدرت و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها، به ارائه الگوی قدرت سازمانی بر اساس نقاط مرجع راهبردی پرداخته اند. بر اساس دو نقطه مرجع راهبردی یعنی میزان کنترل (شدید/منعطف) و تمرکز (داخل/ خارج سازمان)، چهارگونه قدرت در سطح سازمان (و نه فرد و گروه) یعنی رفتارهای سیاسی، گفتمان سازی، مدیریت دانش و شبکه سازی شناسایی شده است. روش: پس از تأیید مدل با استفاده از تکنیک دلفی و بهره گیری از نظر خبرگان در سه دور، با اجماع بیش از 80درصد ، مدل ارائه شده در هجده تا از شرکتهای بازرگانی وزارت دفاع فعال در بازار آزاد (غیرنظامی)، آزمون شد و مورد تأیید قرار گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی- تبیینی، از نظر نتیجه، کاربردی- توسعه ای و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی - کمّی) است. در تحقیق کمّی، 105 پرسشنامه (محقق ساخته) از مدیران و محققان مطلع به امور راهبردی شرکتها جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کمّی از «مدل معادلات ساختاری» و به طور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SMARTPLS نسخه 3، استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های ساختار یافته با سی و شش نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا بهره گرفته شد.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد گونه های شبکه سازی و رفتارهای سیاسی به ترتیب بیشترین فراوانی را در بین شرکتهای مورد مطالعه دارند.نتیجه گیری: شرکتها برای دستیابی به دستاوردهای مطلوب باید به تدوین راهبرد قدرت بپردازند. پیشنهاد می شود هماهنگی بین راهبرد سازمان و راهبرد قدرت اعمال شود تا عملکرد افزایش یابد.
۲۴.

تاثیر استراتژی های بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی های مجاز شرکت ایران خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد اقتصادی کیفیت رابطه برنامه های وفاداری فعالیت های جذب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی مدیریت استراتژیک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
تعداد بازدید : ۳۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۲۷
امروزه به دلیل رقابت شدیدی که در هر کسب و کاری وجود دارد، مدیران در تلاش هستند که با گسترش روابط بلندمدت با مشتریان موجبات وفاداری، رضایت و نیز سودآوری خود را فراهم آورند. منظور از استراتژی های بازاریابی ارتباطی فعالیت های جذب و برنامه های وفاداری می باشد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی های مجاز شرکت ایران خودرو صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی توسعه ای می باشد که جامعه آماری آن 176 مشتری نمایندگی های مجاز ایران خودرو در شهر تهران و 88 مدیر نمایندگی های مجاز می باشند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با بهره گیری از نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر ارتباط بازاریابی ارتباطی و عملکرد اقتصادی می باشد. همچنین تحقیق نشان داد که از دیدگاه مشتریان فعالیت های جذب نمایندگی های مجاز ایران خودرو در رتبه اول، موقعیت بازار این نمایندگی ها در جایگاه دوم، کیفیت رابطه نمایندگی با مشتریان در مکان سوم، وفاداری مشتریان به محصولات و خدمات نمایندگی ها در جایگاه چهارم، ادراک مشتری نسبت به این نمایندگی های در رتبه پنجم و در نهایت برنامه های وفاداری صورت گرفته توسط نمایندگی های در رتبه ششم قرار دارد..
۲۵.

تدوین الگوی ابزارهای کسب قدرت و بررسی تاثیر هماهنگی میان آن با راهبردهای سطح شرکت و تغییر بر عملکرد(مطالعه موردی: سازمان های بازرگانی بخش دولتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هماهنگی راهبردی قدرت تغییر شبکه سازی گفتمان سازی رفتارهای سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۱
تحقیقات نشان می دهد بیش از 70% تغییرات در اجرا با شکست مواجه می شوند. یکی از دلایل مهم این شکست ها، مبتنی نبودن این تغییرات بر راهبرد سازمانی می باشد. همچنین عدم هماهنگی تغییرات با راهبرد های رفتاری (از جمله قدرت) به عنوان بسترساز اجرای راهبرد، از عوامل دیگر شکست در اجرای تغییرات است. بر این اساس، هدف از این مقاله تبیین الگوی هماهنگی راهبرد های سطح شرکت با گونه های قدرت و تغییر در 18 مورد از شرکت های بازرگانی دولتی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی- تبیینی، از نظر نتیجه، کاربردی- توسعه ای و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی - کمی) می باشد. در تحقیق کمّی، 105 پرسشنامه از مدیران و محققان مطلع به امور راهبردی شرکت ها جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آمار توصیفی (متغیرهای جمعیت شناختی، میانگین گیری و شناسایی گونه های غالب متغیرها) و آمار استنباطی برای بررسی روابط بین متغیر های تحقیق از "مدل معادلات ساختاری" و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SMARTPLSنسخه 3، "تحلیل خوشه ای" و "تحلیل واریانس" با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل مصاحبه های ساختار یافته با 36 نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا بهره گرفته شد. اعتبار الگوی قدرت با استفاده از تکنیک دلفی تایید شد، بدین صورت که شبکه سازی، گفتمان سازی، مدیریت دانش و رفتارهای سیاسی به عنوان گونه های قدرت سازمانی در ماتریس جانمایی و تایید شدند. همچنین با استفاده از تکنیک دلفی، نسبت سود به درآمد به عنوان معیار مقایسه عملکرد شرکت ها انتخاب گردید. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت هایی که در آنها گونه های قدرت، تغییر و راهبردهای کسب و کار هماهنگ تر هستند، عملکرد شان بالاتر است.
۲۶.

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد عملکرد سازمانی مدیریت راهبردی ارزیابی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
زمینه و هدف: این مقاله با هدف طراحی الگوی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. هدف از این تحقیق شناخت ابعاد و مؤلفه های الگو، تعیین تعاملات و ارتباطات بین ابعاد این الگو و تعیین میزان (اهمیت و اولویت) هریک از ابعاد آن می باشد.روش: با توجه به اینکه برای طراحی الگوی ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیاز به مطالعه دقیق سازمان می باشد. لذا اطلاعات مربوط به این سازمان از طریق مشاهده، مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک جمع آوری گردیده است. نظر به اهمیت مصاحبه ها، برای تجزیه و تحلیل آنها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است و آخرین دست آوردهای موجود در زمینه ارزیابی عملکرد، در ادبیات پژوهش، به کمک فراتحلیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت طراحی الگو و شناسایی روابط میان ابعاد الگو از روش الگوسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق: هیئت رئیسه ناجا، معاونین و رؤسای پلیس های تخصصی ناجا و اساتید خبره عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، که تعداد آنها بالغ بر50 نفر می باشد به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده است.یافته ها: با توجه به جداول سطح بندی مربوط به ابعاد ورودی مؤثر بر ارزیابی عملکرد یگان های ناجا، به ترتیب: بودجه و اعتبارات، سیاست ها و قوانین، رشد و یادگیری، ظرفیت و توان و فرآیندهای داخلی می باشند و ابعاد خروجی مؤثر بر ارزیابی عملکرد یگان های ناجا شامل پیامد و تأثیر اجتماعی، ذی نفعان داخلی و ذی نفعان خارجی می باشند نتایج: الگوی طراحی شده دارای چهار وجه ( بُعد) به عنوان ورودی درون سازمانی شامل: رشد و یادگیری، ظرفیت و توان، فرآیندهای داخلی و بودجه و یک بعد خروجی سازمانی با عنوان (سیاست ها و قوانین) و همچنین دارای دو بُعد ذی نفعان و سرآمدی اجتماعی به عنوان خروجی است.
۲۷.

طراحی الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با بکارگیری رویکرد تفکر نرم و مدل نگاشت شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش شبکه دانش نگاشت شناختی روش شناسی سیستم های نرم صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۳
شبکه دانش یکی از راهکارهای نوین مدیریت دانش محسوب می شود که منطق ایجاد آن، ایجاد اثرات هم افزایی از طریق ترکیب موثر منابع انسانی دانشکار و پایگاه های دانشی شرکتهای هم پیمان است. امروزه مواجهه با مسائلی که دارای پیچیدگی های ساختاری بوده و ذینفعان مختلف با دیدگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند، موجب افزایش بکارگیری سیستم های نرم خصوصاً در حل مسائل مدیریتی گشته است. از سوی دیگر بدلیل محدودیت های موجود در این روش شناسی و به منظور ارتقاء کیفیت در یک پژوهش کیفی، انگیزه ای برای بهره گیری از ابزار نگاشت شناختی ایجاد نموده است. در این تحقیق با بهره گیری ترکیبی از نگاشت شناختی و روش شناسی سیستم های نرم، ابعاد و عوامل تشکیل دهنده مسأله تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از تکنیک های موجود در این مدل ترکیبی، امکان ترکیب نظرات خبرگان مختلف و حصول اجماع نظر میان نگرش های مختلف و تشکیل نقشه شناختی گروهی فراهم شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهشی صنعت نفت دارای ابعاد سه بعدی شامل ساختار شبکه دانش، محتوای شبکه دانش و زمینه شبکه دانش می باشد .
۲۸.

تاثیربکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در استقرار هوش رقابتی(CI)در سازمانهای کوچک و متوسط

کلید واژه ها: ERP برنامه ریزی منابع سازمان منابع اطلاعات هوش رقابتی (CI) مطالعه موردی شرکت بیمه معلم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT منطق فازی و هوش مصنوعی
تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۵۳۵
در سالهای اخیر ورود سامانههای ""برنامهریزی منابع سازمانی"" ) ERP ( به سازمانهای کوچک و متوسط ) SMEs ( موردتوجه شرکتهای ایرانی قرارگرفتهاند. نیاز روزافزون به این ابزار و وجود چالشها در مسیر اجرا، مطالعه، شناخت و بررسی ابعاد مدیریتی این سامانهها را ضروری میسازد. هوشمندی رقابتی بهعنوان یکی از مفاهیم نوین مدیریتی موجب تسریع جریان تبادل اطلاعات و دانش در سازمان شده و اثربخشی تفکر راهبردی و سیستم تصمیمگیری را بهبود میدهد. در این پژوهش به بررسی ارتباط مزایای سامانههای برنامهریزی منابع سازمان با هوش رقابتی و پشتیبانی تصمیمگیری در حوزه فعالیت کسبوکارهای کوچک و متوسط پرداخته شده است، نمایندگیهای شرکت بیمه معلم استان تهران بهعنوان مطالعه موردی انتخاب شد و با استفاده از تحلیلهای آماری، فرضیههایی در زمینه وجود و شدت ارتباط میان مؤلفههای مزایای ERP و  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ) نویسنده مسئول ( Mehran_emba@yahoo.com هوش رقابتی شرکت بررسی و تائید شدند. نتایج مطالعه مقیاسهایی را برای مدل اثر مزایای ERP بر ظرفیتهای CI ارائه کرده است.
۲۹.

تعیین عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های بانکداری الکترونیکی در ایران

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات ارزیابی آمادگی پیاده سازی پروژه های بانکداری الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۶۴۲
امروزه استفاده از بانکداری الکترونیکی در بانکها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. سرعت تغییرات در محیط کسب وکار به طور متناوب در حل افزایش است و بانک ها دائما در جستجوی ایجاد خدمات و فرآیندهای نوآورانه برای مشتریان خود هستند تا بتوانند به طور موثر با هم به رقابت بپردازند.IT نقش مهم ایجاد کننده این فرآیندها را ایفا می کند. مسئله موجود اینست که پیاده سازی پروژه های بانکداری الکترونیکی که به قصد حمایت و تواناسازی از فعالیت های کسب و کار است بسیار حساس و دارای ریسک می باشد. بانک ها مقدار قابل توجهی از منابع خود را صرف پروژه های IT ای می کنند که با عدم پذیرش توسط مشتریان مواجه می شود. بر این اساس، هدف ازاین پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات در حوزه بانکی، یعنی بانکداری الکترونیکی در ایران میباشد تا کمکی به سایر سازمانها جهت ارزیابی آمادگی سازمان برای تمرکز بر عواملی که تاثیر زیادی بر موفقیت این پروژه ها دارد؛باشدتا چنانچه مشکلی در عوامل اصلی تاثیرگذار بر اجرای پروژه های بانکداری الکترونیکی وجود دارد اصلاح نموده و سپس اقدام به پیاده سازی پروژه نمایند تا هزینه و وقت کمتری و احتمال موفقیت بالاتری داشته باشند. برای این کار در مرحله اول با مطالعه مستندات و تحقیقات پیشین و مصاحبه با افراد درگیر درپروژه های فناوری اطلاعات، عوامل موثر بر این پروژه ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در سه دسته کلی، دسته اول ارزیابی و آمادگی برای اجرای تغییر، دسته دوم شناخت، دسته سوم تغییر استخراج گردیدند. در مرحله دوم این عوامل در قالب پرسشنامه ای از بین45 نفر از خبرگان،کارشناسان و مجریان پروژه های مختلف بانکداری الکترونیکی اجرا شده در ایران مورد سؤال قرارگرفت و از میان39پرسشنامه دریافت شده عوامل با توجه به میزان تاثیرپذیری اولویت بندی گردیدند،بر اساس پاسخهای ارائه شده با استفاده از نتایج، ابتدا به تعیین شکاف میان وضع موجود و وضعیت مطلوب پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات، در هر یک از مولفه های سه دسته کلی،دسته اول آمادگی و برنامه ریزی سازمان برای اجرای تغییر، دسته دوم شناخت، طراحی و ارزیابی،دسته سوم فرهنگ و تغییر مرتبط با عوامل تاثیر گذار بر پروژه های فناوری اطلاعات پرداخته شده که با آزمون آماری ویل کاکسون ادعای موجود بودن این شکاف مورد تایید قرار گرفت، سپس با استفاده از میزان شکاف و اهمیت عوامل، اولویت اقدام جهت سرمایه گذاری برای آماده سازی شرکتها جهت پیاده سازی صحیح پروژه های بانکداری الکترونیکیتعیین شدند .
۳۰.

ارائه مدلی مفهومی برای بهینه سازی فرایند تولید پیوسته با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه عصبی مصنوعی الگوریتم های فراابتکاری روش سطح پاسخ تولید پیوسته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات بهینه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات پژوهش عملیاتی
تعداد بازدید : ۲۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۶۸
در فرآیندهای صنعتی عوامل متعددی با سطوح مختلف وجود دارند که هر کدام ممکن است بر روی مشخصات محصول نهایی تأثیر گذار باشند. در این مقاله به موضوع بهینه سازی پارامترهای فرایند تولید پیوسته و محدودیت های موجود در انتخاب تعداد این پارامترها و عوامل اثرگذار پرداخته و مدلی مفهومی به همراه گام های مختلف آن با استفاده از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فراابتکاری ارائه شده است. به عنوان مطالعه موردی، فرایند تولید پلی اتیلن ترفتالات با 5 مشخصه کیفی به عنوان متغیرهای پاسخ و 9 متغیر اثرگذار مورد مدلسازی قرار گرفته است. روش پیشنهادی این امکان را فراهم می نماید که در شرایطی که تغییراتی در برنامه تولید بوجود می آید که منجر به کاهش یا افزایش میزان تولید محصول گردد، بتوان در ضمن رعایت حدود استاندارد متغیرهای پاسخ (مشخصه های کیفی محصول)، نسبت به مشخص نمودن مقادیر متغیرهای اثرگذار (که همان تنظیمات فرایند تولید می باشند) اقدام نمود.
۳۱.

عوامل موثر بر موفقیت پروژه های انتقال فناوری بین المللی با حمایت سازمان تسهیل گر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال فناوری بین المللی عوامل موفقیت پروژه معیارهای موفقیت پروژه سازمان تسهیل گر روش پژوهش آمیخته مدلسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۸۹
روابط میان عوامل موفقیت پروژه های انتقال فناوری بین المللی از زمینه های کلیدی پژوهشی در حوزه مدیریت فناوری است. پژوهش های پیشین بیشتر به بررسی عوامل مرتبط با گیرنده، منبع، محیط، ماهیت فناوری، روش انتقال و مانند آنها پرداخته اند. در مقاله حاضر علاوه بر عوامل یاد شده، نقش سازمان تسهیل گر انتقال فناوری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با راهبرد پیمایش و بررسی مستندات انجام شده و در آن از روش پژوهش آمیخته (ابتدا رویکرد کیفی و سپس رویکرد کمّی) استفاده شده است. فهرست عوامل و معیارهای موفقیت از پژوهش های پیشین استخراج شده و چارچوب مفهومی موفقیت پروژه های انتقال فناوری بین المللی، به دست آمده است. بر مبنای این چارچوب و با در نظر گرفتن الزامات سازمان مورد بررسی توسط گروه کانونی، مدل معادلات ساختاری طراحی شد. در این پژوهش، اطلاعات 191 پروژه از طریق مصاحبه حضوری و بررسی مستندات موجود جمع آوری و تحلیل شده است. از آنجا که داده ها نرمال نبودند؛ برای اعتبارسنجی مدل معادلات ساختاری از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار SmartPLS استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، آمادگی سازمان تسهیل گر، بیشترین تأثیر و پس از آن به ترتیب آمادگی جذب فناوری در گیرنده و قابلیت تبادل فناوری تأثیر معناداری بر موفقیت داشته اند. همچنین آمادگی انتقال فناوری در منبع، تأثیر معناداری بر موفقیت پروژه های یاد شده نداشته است.
۳۲.

روابط فردی، انباشت دانش و عملکرد خدمات مراقبت سلامت

کلید واژه ها: حافظه سازمانی مراقبت سلامت روابط فردی انباشت دانش حافظه فردی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت بهداشت و درمان
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رفتار سازمانی
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۵۲۹
روابط فردی مؤثر همراه با دانش و تجربه کافی در زمینه مراقبت سلامت، منجر به ارائه خدمات با کیفیت و مناسب به بیماران می شود. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط فردی و انباشته دانش و نحوه اثرگذاری آنها بر عملکرد خدمات مراقبت سلامت در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر تهران انجام شده است. یافته ها حاصل از تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری نشان میدهد که روابط فردی روابط فردی از طریق حافظه فردی و سازمانی اثر مثبت و معنی دار قوی بر عملکرد خدمات مراقبت سلامت در بیمارستان دارد. همچنین یافتهها نشان میدهد که روابط فردی اثر مستقیمی بر عملکرد خدمات ندارد. از آنجا که در ارائه مراقبت سلامت با جان انسانها سرو کار داریم مسئله عملکرد و کیفیت ارائه خدمات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بنابراین مدیران بیمارستانها باید زمینه های بهبود و ارتقا روابط فردی پرسنل را در جهت خلق و تسهیم دانشسازمانی فراهم نمایند تا به عملکرد بهتر خدمات مراقبت سلامت دست یابند
۳۳.

بررسی عوامل مقاومت در برابر سرویس پرداخت موبایل با استفاده از روش های داده کاوی (مورد مطالعه: کاربران ایرانی)

۳۸.

تعیین راهبردهای نوین بانکداری در میزان پذیرش کاربران سرویس بانکداری همراه در بانک های خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت راهبردی درخت تصمیم بانکداری همراه پذیرش مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۰۱
بانکداری همرا ه امکانی است که در بسیاری از کشورها فراهم شده است این نوع پرداخت به دلیل راحتی استفاده ، دست یابی همگانی و سریع به گوشی های تلفن همراه و استفاده دائمی افراداز آنها مورد توجه می باشد. از طرفی امروزه برنامه ریزی راهبردی در بخش خصوصی توسعه یافته است. رویکردهای برنامه ریزی راهبردی که در بخش خصوصی تدوین شده اند می توانند به سازمانهای خصوصی و غیرانتفاعی و هم چنین جوامع و دیگر نهادها کمک نمایند. بانک های خصوصی نیز یکی از این سازمان های خصوصی می باشند. از طرفی دیگر نگرانیهای زیادی در مورد تأثیر بانکداری همراه و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی بر پذیرش مشتریان وجود دارد. در تحقیق حاضر، پذیرش در قالب پارامترهایی از قبیل استفاده، دردسترس بودن، سرعت و امنیت تعریف می گردد که به خصوصیات فردی شامل جنس، سن، درآمد، سطح تحصیلات، استفاده از اینترنت، توجه به تبلیغات و بالاخره میزان خطر پذیری افراد وابسته است. هدف اصلی در این مقاله کشف روابط میان میزان پذیرش سرویس بانکداری همراه با تفاوت های فردی است که این نتایج سبب تعیین راهبردهای بانکداری در جهت جذب مشتری هایی با پتانسیل بیشتر میشود. داده های مورد نیاز مقاله با پرسش از کاربران سرویس بانکداری همراه بانک های خصوصی در ایران و تجربیات مدیران در سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های هوشمندانه داده کاوی و درخت تصمیم استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که عامل ریسک پذیری مشتریان در پذیرش سرویس بانکداری همراه تأثیر معناداردارد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان