فرهنگ پژوهش -

فرهنگ پژوهش

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود موسوی

 سردبیر: دکتر محمدجواد اصغری

مدیر اجرایی : علیرضا آذری

هیات تحریریه: دکتر نصرالله آقاجانی - دکتر کریم خان ­محمدی - دکتر حسین سوزنچی - دکتر نعمت ­اله کرم ­الهی -دکتر شمس ­الله مریجی - دکتر عماد افـروغ - دکتر حسن عبـدی - سیدمجید امامی - رفیع ­الدین اسماعیلی - میثم قمیشیان - سیدعلی غمامی - بنت ­الهدی بنایی

نشانی: قم ، پردیسان، دانشگاه باقرالعلوم(ع) صندوق پستی: 787-37185

تلفن:32136633(025)

وب سایت:  http://www.bou.ac.ir

پست الکترونیک: fp@bou.ac.ir

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰