فرهنگ پژوهش

فرهنگ پژوهش

فرهنگ پژوهش تابستان 1394 شماره 23 ویژه علوم اجتماعی

مقالات

۱.

احیای تمدن اسلامی از نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری

۶.

سینمای اجتماعی ایران و بازنمایی سبک زندگی زنانه در آن

۷.

تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد دینی بر میزان تاب آوری زنان زندانی استان قم

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷