روانشناسی نظامی

روانشناسی نظامی

روانشناسی نظامی سال 4 زمستان 1392 شماره 16

مقالات

۱.

اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه

کلید واژه ها: طرحواره درمانی بیش انگیختگی PTSD جانباز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷
مقدمه:پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر طرحواره درمانی بر کاهش علائم بیش انگیختگی هیجانی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه پایه ریزی و اجرا شد تا اثربخشی این شیوه درمانی نوپا، برای اختلالی که مزمن و مقاوم به درمان های روان شناختی گذشته است ارزیابی شود. روش: روش تحقیق، طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه و ابزارهای پژوهش، پرسشنامه فرم کوتاه طرحو اره یانگ، پرسشنامه جبران یانگ، پرسشنامه اجتناب یانگ – رای، پرسشنامه بالینی چند محوری میلون، مقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس از ضربه است. جامعه آماری، جانبازان مبتلا به PTSD هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند سه نفر که واجد شرایط دریافت مداخله درمانی بودند انتخاب شدند. مداخله درمانی در 21 جلسه و برای هر آزمودنی اجرا شد. همچنین یک دوره پیگیری دو ماهه برای سنجش تداوم اثرات درمانی در نظر گرفته شد. نتایج: یافته ها نشان می دهد که طرحواره درمانی در رسیدن به آماج درمانی، موفق و انجام آن کاهش علائم بیش انگیختگی PTSD را به همراه داشته است. این درمان همچنین باعث کاهش شدت فعالیت طرحواره های ناسازگار در بیماران PTSD شده و دوره پیگیری روند درمان، نشان از دوام دستاوردهای درمان دارد. بحث: نظر به این که علائم بیش انگیختگی در PTSD بسیار پایدار بوده و متغیرهای شخصی در ایجاد، رشد و ابقاء آن ها نقش موثری دارد و از سویی این عوامل، مرتبط با روابط ناسازگار پیش از ضربه اند که در ایجاد طرحواره های ناسازگار اولیه نقش دارند، طرحواره درمانی با آماج قرار دادن ریشه های رشدی اختلال و بازسازی طرحواره های ناسازگار، قادر به درمان پایدار علائم بیش انگیختگی بوده است.
۲.

بررسی راهبردهای مقابله اسلامی، ویژگیهای شخصیتی و خود ناتوان سازی در دانشجویان بسیجی و عادی

کلید واژه ها: خودناتوانسازی راهبردهای مقابله مذهبی ویژگی های شخصیتی دانشجویان عادی دانشجویان بسیجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷
مقدمه: اهمیت مطالعات روانشناختی در حوزه بسیج سبب شده که این پژوهش به بررسی راهبردهای مقابله اسلامی و ابعاد شخصیتی و خودناتوانسازی در دانشجویان بسیجی (فعال و عادی) و غیر بسیجی بپردازد. روش: با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از میان دانشگاه های شهر تهران تعداد 392 نفر از دانشجویان(کارشناسی) بسیجی و عادی انتخاب و به مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت (SHS)، راهبردهای مقابله اسلامی (ICSS) و ابعاد شخصیتی نئو (NEO-FFI) پاسخ دادند. دادهها با استفاده از آزمونهای آماری شامل همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس (ANOVA) و رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که رابطه منفی بین برونگرایی، تجربهپذیری، توافقپذیری و مسئولیتپذیری با خودناتوانسازی وجود دارد(001/0p
۳.

عوامل موثر شخصیتی و هوش معنوی در تاب آوری همسران جانبازان شیمیایی

کلید واژه ها: هوش معنوی تاب آوری روان رنجوری برون گرایی انعطاف پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶
مقدمه: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاب آوری همسران جانبازان شیمیایی تهران بزرگ بر اساس عوامل موثر شخصیتی و هوش معنوی بود. به این منظور پس از مطالعه و بررسی تحقیقات پیشین و مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید . روش: روش تحقیق همبستگی و جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه همسران جانباز شیمیایی تهران بزرگ است. تعداد نمونه 155نفر بر اساس فرمول های کوکران انتخاب شدند. نتایج: یافته ها نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری و تاب آوری رابطه منفی، بین ویژگی شخصیتی برون گرایی و تاب آوری رابطه مثبت و بین ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیری و تاب آوری رابطه مثبت وجود دارد. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که بین ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری و تاب آوری رابطه معنا داری وجود نداشته و بین ویژگی شخصیتی دلپذیر بودن و تاب آوری رابطه مثبت معنا داری بر اساس همبستگی پیرسون وجود دارد. هوش معنوی نیز با تاب آوری رابطه مثبت و معنا داری دارد. بحث: عوارض ناشی از حملات شیمیایی سلامت جسمی و روانی جانبازان را تحت تاثیر قرار داده و بر زندگی و اطرافیان وی به ویژه همسران آنها تاثیر می گذارد. تاب آوری یکی از عوامل مهم در سازگاری همسر جانبازان با شرایط سخت و استرس زا می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.
۴.

تحلیل محتوای تطبیقی «اعلامیه های عملیات روانی» توزیع شده در جنگ های افغانستان، عراق و لبنان

کلید واژه ها: اعلامیه تکنیک ها تاکتیک ها عملیات روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶
مقدمه: «اعلامیه های عملیات روانی» به عنوان یکی از شیوه های اجرای عملیات روانی مورد استفاده قرار می گیرد. این اعلامیه ها از طریق بمب های مخصوص پخش اعلامیه، بالگرد و هواپیما پخش می شوند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تکنیک ها و تاکتیک های مورد استفاده در اعلامیه های عملیات روانی توزیع شده در جنگ های افغانستان، عراق و لبنان است. روش: این پژوهش از لحاظ روش، تحلیل محتوای کمی بوده و از نظر نوع تحقیق، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، اعلامیه های چاپی توزیع شده در جنگ های افغانستان، عراق و لبنان می باشد. نتایج: یافته ها نشان داد که بین متغیرهای مورد بررسی (مقوله ها) و کشورهای هدف در سطح (05/0=α) رابطه معنا دار آماری وجود دارد. بحث: نتایج نشان داد که اعلامیه های عملیات روانی بر اساس میزان سواد، فرهنگ غالب افراد و با توجه به اهداف از پیش تعیین شده تهیه و توزیع می شوند.
۵.

رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی خودکارآمدی رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰
مقدمه: رضایت شغلی از مهم ترین موضوعاتی است که در سازمان های نظامی باید به آن توجه کرد. این پژوهش باهدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی ازسازمان های نظامی کشورانجام شد. روش: روش توصیفی، تحلیلی است. تعداد نمونه 250 نفر از کارکنان یکی از نیروهای نظامی بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو(NEO-FFI)، پرسشنامه عمومی خودکارآمدی شرر و همکاران و نیز شاخص توصیفی شغل(JDI)بودند. داده ها پس از جمع آوری با نرم افزار آماری SPSS16 محاسبه شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی مسئولیت پذیری، برون گرایی و سازگاری با رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد(P
۶.

بررسی راهکارهای حفظ، تقویت و نهادینه کردن روحیه ایثارگری

کلید واژه ها: نظرسنجی عمومی ایثارگران روحیه ایثارگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای راهکارهای حفظ، تقویت و نهادینه کردن روحیه ایثارگری در جامعه از دیدگاه افراد ایثارگر و عادی انجام شد. روش: نوع مطالعه حاضر توصیفی- زمینه یابی است. جامعه مورد مطالعه تمامی افراد ایثارگر و عادی شهرستان رشت در سال 1390بودند. حجم نمونه شامل 300 نفر افراد ایثارگر و 300 نفر افراد عادی بودند که به ترتیب با روش نمونه گیری تصادفی و نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه راهکارهای تقویت روحیه ایثارگری حسین خانزاده (1392) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج : نتایج نشان داد که گروه ایثارگران، معرفی ایثارگران و شناساندن الگوهای ایثار و شهادت به نسل جوان و افراد عادی جامعه، تلاش در جهت رفع نیازهای اولیه افراد جامعه مانند نیاز به شغل و ازدواج ، پرهیز از دنیا طلبی و مادی گرایی مسئولان را به ترتیب، مهم ترین عوامل مؤثر در تقویت روحیه ایثارگری می دانند. همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین افراد عادی و ایثارگر از نظر میزان موافقت با راهکارهای تقویت روحیه ایثارگری تفاوت معنا دار وجود دارد. بحث: برای داشتن نسلی با عزت و آماده ایثار و شهادت لازم است ابتدا عوامل تأثیرگذار در این عرصه شناسایی ، سپس با تمام ظرفیت و توان و با استفاده از نظر متخصصان برای اجرای مناسب هر کدام از آنها برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.
۷.

الگوی مصون سازی نگرش در مقابله با جنگ نرم

کلید واژه ها: نگرش تغییر نگرش جنگ نرم مصون سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳
مقدمه: مصون سازی نگرش نیازمند الگویی است تا به وسیله آن، اقدامات جنگ نرم ناکام و نگرش مخاطبان در برابر تهدیدات جنگ نرم مصون بماند. این مطالعه به دنبال طراحی الگویی برای مصون سازی نگرش مخاطبان در مقابله با جنگ نرم است. روش: توصیفی از نوع همبستگی است .با شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها و انجام مطالعات نظری و مصاحبه علمی با خبرگان متخصص در این حوزه، الگویی برای چگونگی مصون سازی نگرش ارائه و به کمک ابزار پرسشنامه ساختمند که روایی و پایایی آن دریافت شد، میزان تاثیر و اولویت ها، بر جامعه نمونه ای با 267 نفر بررسی و اندازه گیری شد. اعتبار الگو نیز با استفاده از معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج: با توجه به مقادیر سطوح معناداری(p

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱