روانشناسی نظامی

روانشناسی نظامی

روانشناسی نظامی سال 6 زمستان 1394 شماره 24

مقالات

۱.

اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

کلید واژه ها: اختلال استرس پس از سانحه حساسیت اضطرابی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه: بحران های محیطی ناگهانی و غیر منتظره می توانند نشانه-های روان شناختی شدیدی را ایجاد کنند با عنوان اختلال استرس پس سانحه (PTSD). پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا بهPTSD پایه ریزی و اجرا شد. روش: روش تحقیق، طرح تجربی تک آزمودنی چند خط پایه و ابزارهای پژوهش، پرسشنامه حساسیت اضطرابی(ASI) و تاثیر رویداد ویرایش (IES-R) بود. جامعه آماری، نظامیان مبتلا به PTSD که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس سه نفر واجد شرایط انتخاب شدند. درمان در 8 جلسه و یک دوره پیگیری برای هر آزمودنی اجرا شد. از فرمول درصد بهبودی و ملاک بهبود تشخیصی برای میزان بهبودی استفاده گردید. نتایج: یافته ها نشان می دهد که آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، کاهش معناداری به لحاظ بالینی در حساسیت اضطرابی بیماران به همراه داشته است. بحث: حساسیت اضطرابی یکی از فاکتورهای مرتبه اول آسیب پذیری در ارتباط با آشفتگی های اجتنابی است. راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان با کاهش در حساسیت اضطرابی بیماران، قادر به درمان علائم بوده است.
۲.

نقش رضایت مندی از نحوه ساماندهی گلزار شهدا در رضایت عاطفی- اجتماعی و رضایت معنوی-روانی خانواده های شهدای نظامی

کلید واژه ها: نحوه ساماندهی گلزار شهدا رضایت عاطفی- اجتماعی رضایت معنوی-روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۲
مقدمه: گلزار شهدا جایگاهی است برای حفظ و احترام به فرهنگ شهادت و گواهی است بر پاکی و خلوص انسان هایی که در راه حفظ و دفاع از اندیشه و وطن خویش با ارزش ترین سرمایه وجودی خود، یعنی جانشان را فدا نمودند، لذا یکی از وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران حفظ قداست و مرمت گلزار شهدا است. هدف از پژوهش حاضر، نقش رضایت مندی از نحوه سازماندهی گلزار شهدا در رضایت عاطفی- اجتماعی و رضایت معنوی-روانی خانواده های محترم شهدای نظامی استان سیستان و بلوچستان بود. روش: پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی پیش بین بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه خانواده های معزز شهداء نظامی ساکن درشهرستان های زابل و زاهدان تشکیل می دادند. روش نمونه گیری دردسترس بود. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفت که 229 نفر از خانواده های محترم شهدا نظامی بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه وتحلیل یافته ها از طریق نرم افزارSpss در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج: نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که نحوه ساماندهی گلزار شهدا به تنهایی 0/127 از واریانس متغیر رضایت عاطفی – اجتماعی و 0/096 از واریانس متغیر رضایت معنوی – روانی خانواده های محترم شهدای نظامی دو شهرستان زابل و زاهدان را پیش بینی می کند. بحث: نتایج این پژوهش نشان دهنده این حقیقت است که رضایت مندی از نحوه ساماندهی گلزار شهدا، می تواند اثرات بسیار عمیق روحی، روانی و اجتماعی بر خانواده های معزز شهدا نظامی داشته باشد.
۳.

پیش بینی رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی، با قدرت تاب آوری و امید به زندگی در کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی

کلید واژه ها: رضایت از زندگی تاب آوری امید به زندگی هویت دینی کارکنان نظامی و انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی و مقایسه رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی با قدرت تاب آوری و امید به زندگی کارکنان نظامی و انتظامی بود. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی همبستگی انجام گرفت. برای این منظور پرسشنامه مقیاس رضایت از زندگی داینر، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر، پرسشنامه هویت دینی لطیف آبادی بر روی نمونه ایی به حجم 240 نفر (120 نفر از کارکنان انتظامی و 120 نفر از کارکنان نظامی) که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، اجرا شد. نتایج: نتایج نشان داد که امید به زندگی 0/10 درصد، تاب آوری 0/12درصد و هویت دینی 0/10 درصد از رگرسیون رضایت از زندگی را تبیین می کند. همچنین قابل ذکر است که تمام متغییرها به طور همزمان (امید به زندگی، تاب آوری و هویت دینی)، 0/20 درصد از رگرسیون رضایت از زندگی را تبیین می کند. بحث: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود افراد و مسئولان با آموزش امید به زندگی، تاب آوری و هویت دینی شرایطی را فراهم آورند که باعث رضایت از زندگی بیشتر شده و منجر به سلامت روانی بهتر این قشر فداکار از جامعه شود.
۴.

ارائه راهبردهای مصون سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تأکید بر تهدیدات فرهنگی

کلید واژه ها: جنگ نرم تهدیدات فرهنگی نهاد خانواده مصون سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۴
مقدمه: خانواده به منزله اصلی ترین نهاد اجتماعی در بین تمام جوامع بشری خواستگاه شکل گیری تمدن، فرهنگ و تاریخ بشر به حساب می آید. ازاین رو نهاد خانواده برای نجات ارزش های اصیل ایرانی- اسلامی در برابر طوفان تهدیدات فرهنگی وظیفه ژرف و سترگی بر عهده دارد. پژوهش حاضر باهدف ارائه راهبردهای مصون سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم و با تأکید بر تهدیدات فرهنگی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی، به روش تحلیل محتواست. 60نفر از مدیران فرهنگی و اساتید دانشگاه های شهر تهران بر اساس روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده روش آنالیز محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج: اکثر مصاحبه شوندگان جایگاه خانواده ایرانی در ارتباط با تهدیدات فرهنگی را بسیار آسیب پذیر و شکننده توصیف نمودند و اذعان داشتند باید با آسیب شناسی ژرف و همه جانبه تهاجم فرهنگی و جنگ نرم توسط مسئولین، اهداف شوم دشمن از این فعالیت ها برای خانواده ها روشن و با دادن آگاهی و اطلاعات لازم آن ها را در برابر خطرات موجود واکسینه نمایند. بحث: با توجه به اینکه خانواده به عنوان ستون فقرات و مهم ترین نهاد مؤثر در شکل گیری هویت فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه ای محسوب می شود، بنابراین شکل گیری نسلی سرزنده و توانمند که بتواند پاسدار ارزش های کهن و اصیل جامعه ایران در برابر جنگ نرم و تهدیدات فرهنگی باشد بدون شک درگرو سلامت و مصون سازی این نهاد حیاتی در برابر تهدیدات موجود است.
۵.

عوامل و موانع گرایش کارکنان یک دانشگاه نظامی به ورزش ابلاغی و رابطه آنها با نگرش افراد به ورزش

کلید واژه ها: ورزش همگانی مشارکت ورزشی انگیزه نگرش به ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۲
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف توصیف عوامل و موانع گرایش کارکنان یک دانشگاه نظامی به ورزش ابلاغی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و ارتباط آن ها با نگرش افراد به ورزش انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی همبستگی است و به صورت پیمایشی اجرا شده است. برای این منظور پرسشنامه استاندارد انگیزه مشارکت در ورزش، پرسشنامه موانع مشارکت ورزشی و پرسشنامه نگرش به فعالیت ورزشی، بین 110 نفر از کارکنان مرد دانشگاه توزیع شده و نتایج با نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد که انگیزه درونی افراد در پرداختن به ورزش بیشتر از انگیزه بیرونی است. کمبود امکانات، نبود وقت، نداشتن همراه، کمبود دسترسی به امکانات، مشکلات فردی و نبود علاقه و آگاهی به ترتیب، موانع مشارکت کارکنان در ورزش بودند. تندرستی و آمادگی جسمانی، رشد اجتماعی، آرام بخشی، خطر و هیجان، تحسین زیبایی و تجربه توأم با ریاضت، مؤلفه های مؤثر در نگرش کارکنان به ورزش بودند. بین انگیزه مشارکت و برخی عوامل تشکیل دهنده نگرش به ورزش و بین موانع مشارکت و برخی عوامل تشکیل دهنده نگرش به ورزش همبستگی معناداری مشاهده شد. بااین حال بین انگیزه مشارکت در ورزش و موانع آن همبستگی قابل ذکری وجود نداشت. بحث: به نظر می رسد اقدام در جهت ارتقاء نگرش به ورزش، اولویت بیشتری نسبت به رفع موانع ورزش کارکنان داشته باشد.
۶.

عوامل زناشویی موثر بر سلامت خانواده های نظامی: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه

کلید واژه ها: رابطه زناشویی سلامت خانواده نظامی مطالعه کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۰
مقدمه: رابطه زناشویی نقش اساسی در خانواده سالم بر عهده دارد. با توجه به ضرورت شناسایی عوامل زناشویی، این مطالعه با هدف شناسایی عوامل زناشویی موثر در سلامت خانواده نظامی مبتنی بر بافت فرهنگی- اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. روش: مطالعه حاضر از نوع پژوهش کیفی بود که با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شد. بدین منظور 18 شرکت کننده به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق در طول یک دوره 12 ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها جمع آوری، ثبت و سپس کدگذاری انجام شد و در قالب مقوله های اصلی، دسته بندی شدند. نتایج: تحلیل مصاحبه شرکت کنند گان به شناسایی 341 کد اولیه، 12زیر مقوله و 2 مقوله اصلی شامل ثبات رابطه زناشویی وکیفیت رابطه زناشویی منجر شد. نتایج نشان داد که در سلامت خانواده عوامل زناشویی همچون تعهد، ارتباط موثر، سازگاری، قدردانی، صمیمیت، حمایت متقابل، توافق، تلاش برای خشنودی یکدیگر، مشارکت و همکاری و رضایت جنسی نقش دارند. بحث: یافته های مطالعه بیانگر این است که توجه جدی به رابطه زناشویی برای برخورداری از سلامت خانواده حائز اهمیت است، بنابراین لزوم توجه بیشتر به این عوامل برای هرگونه اقدام و برنامه-ریزی در زمینه سلامت خانواده های نظامی اهمیت اساسی دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱