روانشناسی نظامی

روانشناسی نظامی

روانشناسی نظامی سال 5 تابستان 1393 شماره 18

مقالات

۱.

وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی

کلید واژه ها: سرباز سلامت روانی اضطراب افسردگی کارکرد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۲
مقدمه: هدف تحقیق حاضر، شناسایی برخی از عوامل مختل کننده سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی و ارائه راهکارهای پیشگیری و یا کاهش این مشکلات است. روش: جامعه مورد مطالعه سربازان 3 دوره آموزش رزم مقدماتی نظامی، طی سال 1391 بودند. حجم نمونه 920 نفر بود که به شیوه سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 و روش های آماری (توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون تی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: 60/19 درصد آزمودنی ها دارای مشکلاتی از نظر سلامت عمومی بودند. بالاترین فراوانی این مشکلات مربوط به کارکرد اجتماعی با 53/27 درصد و بیشترین میزان آن در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی دیده شد. کمترین فراوانی 89/15درصد در نشانه های افسردگی دیده شد که بالاترین فراوانی افراد دارای این مشکل مربوط به افراد متأهل بود. بالاترین فراوانی در هر چهار مقیاس پرسشنامه سلامت عمومی در بین سربازان غیر بومی دیده شد که طبق نتایج آزمونt دارای تفاوت معنا داری نیز بوده است. بحث: بنابر نتایج این تحقیق، مواردی که به نظر می رسد در جهت کاهش مشکلات عمومی و روانی سربازان در دوره آموزشی مفید باشد عبارت است از: تفکیک دوره های آموزشی سربازان بر حسب مقاطع تحصیلی، تأهل، بومی و غیر بومی و بالطبع فرماندهان و مربیان آموزشی دارای تحصیلات بالاتر و یا حداقل در سطح مقاطع تحصیلی این سربازان مد نظر قرار گیرد.
۲.

تأثیر شخصیت و سبک تصمیم گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی های شغلی

کلید واژه ها: سبک تصمیم گیری شخصیت مرکز کنترل ویژگی های شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۲
مقدمه: باتوجه به اهمیت درک ارتباط بین ویژگی های شغلی با سبک تصمیم گیری، شخصیت و ویژگی های جمعیت شناختی برای مدیریت منابع انسانی صنایع دفاعی و با استفاده از تحقیقات مشابه در صنایع مورد مطالعه، اطلاعات مدیران سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفت. روش: با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره سه راهه (MANOVA) به بررسی تأثیر شخصیت (تیپ شخصیتی (AیاB) و مرکز کنترل درونی/بیرونی) و سبک تصمیم گیری 42 نفر از مدیران سطوح مختلف بر ویژگی های شغلی ایشان، پرداخته شد. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که تعامل تیپ شخصیتی و نوع استخدام، تعامل تیپ شخصیتی و سابقه کاری و نیز تعامل مرکز کنترل و نوع استخدامِ مدیران بر درک آنها از بردار ویژگی های شغلی تأثیرگذار است. همچنین باتوجه به MANOVA یک راهه، می توان گفت هرکدام از متغیرهای تیپ شخصیتی، حوزه کاری، سطح سازمانی و نوع استخدام، بطور جداگانه بر درک مدیران از ویژگی های شغلی تأثیرگذارند، اما سبک تصمیم گیری بر درک آنها از ویژگی های شغلی تأثیری نداشته است. بحث: از آنجا که در حوزه صنایع دفاعی ویژگی های شغلی خاصی حکمفرماست، لذا تیپ شخصیتی و مرکز کنترل مدیران این صنایع، بر درک آنها از این ویژگی های شغلی تأثیرگذار است. اما از آنجا که انعطافی در سبک تصمیم گیری وجود ندارد، تأثیر خاصی بر درک آنها از ویژگی های شغلی شان نداشته است. همچنین حوزه کاری و نوع استخدام مدیران به عنوان عوامل مؤثر بر درک آنها از ویژگی های شغلی شناخته شد.
۳.

بررسی روابط چندگانه شیوه های فرزندپروری، روابط بین فردی و رضایت از زندگی ادراک شده دانشجویان یک دانشگاه نظامی بر فرسودگی تحصیلی آنان

کلید واژه ها: شیوه فرزندپروری روابط بین فردی رضایت از زندگی فرسودگی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۳۷
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر همایندی شیوه های فرزندپروری و روابط بین فردی از طریق ایجاد رضایت در زندگی دانشجویان یک دانشگاه نظامی بر فرسودگی تحصیلی آنها انجام شد. روش: این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از لحاظ روش تحقیق از نوع همبستگی است. در تجزیه و تحلیل داده نیز از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات نیز، از پرسشنامه های شیوه های فرزندپروری، رضایت از زندگی، مهارتهای ارتباطی و فرسودگی تحصیلی استفاده گردید. نتایج: یافته های تحقیق نشان داد که رضایت از زندگی والدین به طور مستقیم با فرسودگی تحصیلی فرزندان رابطه دارد و مقدار ضریب مشاهده شده برای آن برابر با 35/0 بوده است و از بین مولفه های مهارت های ارتباطی، مدیریت هیجانی به طور مستقیم و با مقدار 78/0 و ادراک به طور غیرمستقیم با فرسودگی تحصیلی ارتباط داشته اند و در شیوه های فرزند پروری، روش استبدادی به طور غیر مستقیم از طریق دو متغیر مدیریت هیجانی و رضایت از زندگی والدین بر فرسودگی تحصیلی تاثیر معناداری داشته است. بحث: یافته های پژوهش حاضر اهمیت ابعاد هریک از متغیرهای پژوهش، در ایجاد یا تقویت فرسودگی تحصیلی را به سیاست گذاران و مدیران آموزشی و مربیان و معلمان بیان می کند. این یافته ها با برخی از تحقیق های پیشین، همسو و با برخی نیز ناهمسو است. همچنین افراد درگیر در محیط های آموزشی باید توجه بیشتری به متغیرهای روانشناختی در آموزش عالی داشته باشند.
۴.

بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک های دلبستگی

کلید واژه ها: افسردگی اضطراب سبک های دلبستگی سربازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۵
مقدمه: این تحقیق با هدف بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب و ارتباط آن با سبک های دلبستگی در سربازان شکل گرفت. روش: برای جمع آوری اطلاعات 400سرباز وظیفه به روش نمونه گیری خوشه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند و پرسشنامه های افسردگی و اضطراب بک و پرسشنامه سبک دلبستگی هازان و شیور را تکمیل کردند. نتایج: میزان شیوع افسردگی 75% و اضطراب 64% می باشد. همچنین نتایج نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن و کاهش اضطراب و افسردگی و دلبستگی نا ایمن با افزایش اضطراب و افسردگی همبستگی معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داده شد که سبک های دلبستگی ایمن، دوسوگرا و اجتنابی می توانند چند درصد از واریانس اضطراب و افسردگی را تبیین کنند. بحث: با توجه به شیوع بالا افسردگی و اضطراب در سربازان و ارتباط آن با سبک های دلبستگی، ضرورت برنامه ای برای افزایش ارتباطات و تعامل اعضای خانواده لازم می باشد و همچنین تنظیم برنامه ای جهت کاهش آسیب های روانی و افسردگی ها در سربازان ضرورت دارد.
۵.

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان یک زندان مرکزی

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی سلامت روان کارکنان زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۰
مقدمه: کار در زندان یکی از پراسترس زاترین مشاغلی است که سلامت روانی کارکنان را به مخاطره می اندازد و باعث فرسودگی شغلی افراد می گردد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی در کارکنان یک زندان مرکزی است. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان یک زندان مرکزی در سال 1390 اعم از افسرنگهبان و کارمندان ستادی که بصورت مستقیم با افراد زندانی سر و کار دارند به تعداد 118 نفر می باشند. کلیه افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه-های سلامت روانی گلدبرگ و فرسودگی شغلی گلدارد و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی محقق ساخته پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش آماری رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج: یافته های پژوهشی نشان داد که بین استرس شغلی و نمره کلی سلامت روانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که این مقدار در سطح 01/0 P< معنادار بود. بین فرسودگی شغلی و مولفه های علائم جسمانی و اضطراب رابطه در سطح 05/0P< و بین فرسودگی شغلی با افسردگی رابطه در سطح01/0 P< معنادار بود اما بین فرسودگی شغلی با خرده مقیاس عملکرد اجتماعی رابطه معنادار مشاهده نگردید. بحث: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت مشاغل پراسترس از جمله کار در زندان سلامت روانی افراد را به مخاطره می اندازد.
۶.

رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه های برنامه ریزی، خلاقیت و تاب آوری

کلید واژه ها: نفوذ برنامه ریزی خلاقیت تاب آوری مدیران بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۱
مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی ارتباط میزان نفوذ مدیران بحران بر مولفه های برنامه ریزی، خلاقیت و تاب آوری انجام شد. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری ، مجموعه مدیران بحران شاغل در سازمان های نظامی و انتظامی استان تهران است. نمونه آماری 150 نفر از مدیران سازمان های ذکر شده می باشند. از پرسشنامه های محقق ساخته و آزمون های روانشناختی میلون ، آزمون شخصیتی کالیفرنیا و آزمون ترجیحات آیزنک استفاده شد. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که بین مولفه های نفوذ و برنامه ریزی، تاب آوری و خلاقیت همبستگی مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین این رابطه بین مولفه های تاب آوری و برنامه ریزی نیز وجود دارد و قدرت نفوذ می تواند پیش بین کننده برنامه ریزی در مدیران بحران باشد. بحث: یافته های این پژوهش نقش رابطه میزان نفوذ مدیران بحران بر مولفه های برنامه ریزی، خلاقیت و تاب آوری را مورد تائید قرار داد از این رو می توان برای ارتقای مدیران بحران این مولفه ها آموزش داده شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱