روانشناسی نظامی

روانشناسی نظامی

روانشناسی نظامی سال 4 بهار 1392 شماره 13

مقالات

۱.

بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده

کلید واژه ها: سخت رویی افکار خودکشی افسردگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۹
مقدم ه: بیم اران افس رده از اف کار پیاپ ی خودکش ی رن ج می برند،بدی ن دلیل افس ردگی میتواند کش نده باش د. همچنین افس ردگی در بوج ود آم دن اختلاالت جس مانی ب ه خص وص بیماریه ای قلب ی - عروق ی نقش بس زایی دارد. ای ن مطالعه با هدف بررس ی اثربخش ی آموزش س خت رویی بر افکار خودکش ی در گروه ی از س ربازان افس رده انج ام گرف ت. روش: پژوهش حاضر، یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد.دراین مطالعه تأثیر آموزش سخت رویی به عنوان متغیر مستقل بر افکار خودکش ی سربازان افسرده مورد مطالعه قرار گرفت. آزمودنی ها 24 نفر بودند که به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند؛ سپس به گروه آزمایش در طی 10 جلسه یک ساعته همراه با تکلیف، مؤلفه های سخترویی (تعهد، کنترل و چالش) آموزش داده ش د.متغیر افکار خودکش ی در شرایط پیش و پس آزمون با مقیاس افکار خودکش ی بک اندازه گیری ش د. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: یافته ها نش ان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در ش رایط پیش از درمان تفاوت معناداری در متغیرهای وابس ته پژوهش وجود نداش ت اما پس از اج رای روش درمانی، تفاوت معناداری در افکار خودکشی سربازان افسرده دیده شد. بحث: آموزش مؤلفه های سخت رویی میتواند در کاهش میزان افکار خودکش ی سربازان افسرده مؤثر باشد. بنابراین میتوان از بسته آموزشی سخت رویی به عنوان یک مکمل درمانی مفید، در طرحهای مبارزه با خطر خودکشی بهره جست.
۲.

رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی شغلی و نیرومندی «من» در نیروهای نظامی: بررسی نقش متغیرهای واسطه ای

کلید واژه ها: رضایت زوجی رضایتمندی شغلی نیرومندی«م ن» نیروهای نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۲
مقدمه:هدف از انجام پژوهش حاضر بررس ی نقش واس طه ای نیرومن دی «م ن» در رابطه بی ن رضایتمندی زناش ویی و رضایتمندی شغلی بود. روش: این مطالعه توصیفی- همبس تگی بر روی مجموعا 330 نفر از کارکنان نظامی انجام ش د.ابزارهای مورد اس تفاده در این پژوهش پرسشنامه نیرومندی «م ن»، پرسشنامه رضایت زوجی و پرسش نامه رضایتمندی شغلی بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین معنادار بودن رابطه ها و همچنین تحلیل رگرس یون به منظور بررس ی نقش متغیرهای واسطه ای استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که بین نیرومندی «م ن»، رضایت زوجی و رضایتمندی شغلی رابطه مثبت معنادار (p
۳.

بررسی تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بر اضطراب و افسردگی بیمارستانی بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی در بیمارستان بقیه ا...(عج)

کلید واژه ها: ملاقات برنامه ریزی شده بخش مراقبت ویژه قلبی اضطراب افسردگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۵۸
مقدمه : اضطراب و افس ردگی از مشکالت شایع بیماران سندرم کرونری حاد به هنگام بس تری در بخش مراقبت های ویژه قلبی است. با توجه به اینکه معمولاً در این بخش ها محدودیت ملاقات اعمال می ش ود این مطالعه با هدف تعیی ن تاثیر ملاقات برنامه ریزی شده بر اضطراب و افسردگی این بیماران انجام شده است. روش : این پژوهش از نوع نیمه تجربی است که برروی 72 بیمار بس تری در بخش مراقبت ویژه قلبی دربیمارستان بقیه الله(عج) انجام گرفت. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس مبتن ی بر هدف به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و ش اهد تقسیم شدند. برنامه ملاقات برنامه ریزی شده عبارت بود از اجرای س ه نوبت ملاقات در روز در گروه آزم ون، در مقابل یک نوبت ملاقات روتین برای گروه شاهد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه اضطراب و افس ردگی بیمارس تانی (HADS) روز اول و سوم بستری جمع آوری گردید. نتایج: میانگین نمره اضطراب در گروه آزمون به طور معنا داری در روز سوم بستری نسبت به روز اول کاهش یافت (P =0/021) در گروه شاهد میانگین نمره اضطراب کلی در روز سوم نسبت به روز اول تغییر معناداری را نشان نداد(p=0/102). میانگین نمره افس ردگی در گروه آزمون، در روز س وم بستری نسبت به روز اول کاهش یافت (P= 0/38 ) ولی در گروه شاهد نمره افسردگی در روز سوم بستری نسبت به روز اول افزایش یافته بود (P=0/402 ). این تغییرات در هردو گروه معنا دار نبود. بحث: نتایج این تحقی ق بیانگر تاثیر مثبت ملاقات برنامه ریزی ش ده در مقاب ل ملاقات مح دود در کاهش س طح اضطراب و افسردگی بیمارستانی در بیماران قلبی است بنابراین اجرای چنین برنامه های ملاقاتی در این بخشها به منظور دس تیابی به نتایج مراقبتی و بهبودی بهتر و سریعتر این بیماران توصیه میشود.
۴.

ارزیابی و مقایسه ابعاد سلامت روانی کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی

کلید واژه ها: کارکنان نظامی و انتظامی سلامت روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۴
مقدمه: هدف تحقیق حاضر ارزیابی و مقایس ه وضعیت سلامت روانی نظامیان پایور و وظیفه در یک واحد نظامی بوده است. روش: روش تحقی ق زمین ه یاب ی از ن وع مقطع ی و علی مقایسه ای اس ت. با اس تفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چن د مرحله ای نمونهای به حجم 892 نفر از بین کلیه کارکنان نظامی مشغول به خدمت انتخاب شدند. در جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه سلامت روانی (GHQ-28) و پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج: نتایج نشان داد که 38/9 درصد از کارکنان پایور و 51/6 درصد از کارکنان وظیفه مش کوک به اختالل روانی ش ناخته شدند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) نشان داد ک ه بین نیروهای نظامی و انتظامی در همه ابعاد سلامت روانی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین نیروهای نظامی پایور و وظیفه نیز در همه ابعاد سلامت روانی به جز اختالل در عملکرد اجتماعی، تفاوت معنادار است. بحث: این تحقیق نشان داد که کارکنان نیروهایی که بیشترین ارتباط را با مردم داش تند و کارکنان وظیفه از سلامت روانی پایین تری برخوردار هستند
۵.

بررسی منابع فشار روانی خانواده های شاهد و ایثارگر

نویسنده:

کلید واژه ها: خانواده شاهد و ایثارگر منابع فشار روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۶
مقدمه : منابع فشار روانی یکی از بحث های مهم علوم رفتاری و روانپزشکی است که همواره مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران بوده اس ت. در همین راستا، تحقیق حاضر منابع فشار روانی خانواده های شاهد و ایثارگر یکی از شهرهای استان خوزستان را مورد بررسی قرار داد. روش : خانواده های ش اهد و ایثارگر یکی از ش هرهای استان خوزس تان جامعه آماری تحقیق حاضر را تش کیل داده اند که از بین افراد مراجعه کننده به بنیاد ش هید و امور ایثارگران آن ش هر 200 نف ر (146 مرد و54 زن) به ص ورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب ش دند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تحلیل عاملی شده محقق ساخته استفاده شد. نتایج : تحلیل عاملی اکتشافی داده ها نشان داد که خانواده های ش اهد و ایثارگر نمونه یاد شده از دو منبع فشار روانی ناشی از مسائل مربوط به درمان بیماریها– زندگی و توقعات خانوادگی رنج میبرند. تحلیل همچنین نشان داد که میانگین نمرات فشار روانی خانواده های شاهد از خانواده های ایثارگر بیشتر و از لحاظ آماری تفاوت آنها معنادار است. بحث : از آنجایی که جنگ عراق و ایران فشارهای روانی مضاعفی بر خانواده های شاهد و ایثارگر داشت لذا تحقیق حاضر نشان داد که فش ار روانی خانواده های یاد شده به صورت پرداخت هزینه درمان بیماریها- زندگی و توقعات خانوادگی ظاهر میشود.
۶.

طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع))

کلید واژه ها: سازمان یادگیرنده یادگیری سازمانی دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۷
مقدمه: مراکز آموزش عالی علاوه ب ر مأموریت آموزش، ارتقاء دان ش و یادده ی در جامعه، وظیفه جوابگویی ب ه تغییرات و س ازگاری با آن از طریق یادگیری را نیز بر عهدهدارند. پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی سازمان یادگیرنده انجام گرفته است. روش:پژوه ش حاضر از نظر نوع پژوهش کاربردی، از نظر طرح تحقیق، آینده نگر و از جنبه گردآوری داده ها پیمایش ی اس ت. جامعه آماری پژوهش را 450 نفر از اس اتید دانش گاه جامع و افس ری امام حس ین (ع) و کارشناسان ارشد س تاد کل سپاه تش کیل می دهند که با اس تفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 208 نفر به عنوان نمونه انتخاب ش دند. از پرسش نامه محقق ساخته با 102 س ؤال و مصاحبه ساختار نیافته و نیمه ساختار یافته اس تفاده گردید. آلفای کرونباخ کل پرسش نامه 0/986، اعتب ار محت وا با اس تفاده از نظ ر خب رگان و صاحبنظران دانش گاهی با اعمال ضریب لاشه و اعتبار سازه با تحلیل عاملی اکتش افی مورد تأیید قرار گرفت. از نرم افزارهای لیزرل و spss و آزمون ه ای فریدمن، دوجمله ای و معادلات س اختاری برای تحلیل الگو و برازندگی بهره برده شد. نتایج: نتایج تحلیل ها نش ان داد که الگوی سازمان یادگیرنده دارای 6 بعد، 22 مؤلفه و 73 ش اخص اس ت. در تعیین ابعاد و مؤلفه ها که با بررسی مدلها و حیطه های نظری صورت گرفت، الگوی سازمان یادگیرنده دانش گاه به ترتیب با ابعاد ساختار ارگانیک، مدیریت و رهبری علمگرا، نیروی انس انی یادگیرنده، سیس تم یادگیری و نش ر دانش، راهبرد یادگیری محور و فرهنگ حامی یادگیری طراحی گردید. رابطه بین عوامل معنادار تشخیص داده شد. بحث: با توجه به یافته های پژوهش، بعد س اختار ارگانیک در موقعیت اول از نظر اکتس اب س هم قرار گرفته است. مسئولین باید تدابیری اتخاذ نمایند تا فعالیت های دانش جویان، اساتید و کارکنان به سوی کار گروهی سوق داده شده، دستورالعمل های مانع یادگیری حذف و قوانین تس هیل کنن ده یادگیری وضع گردد.
۷.

بررسی ارتباط هوش معنوی و مؤلفه های شخصیت در بین پرستاران بیمارستان های نظامی

کلید واژه ها: معنویت هوش معنوی برون‏گرایی تجربه پذیری دلپذیر بودن نوروزگرایی وجدان گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۹
مقدمه: در چند سال اخیر مفهوم جدیدی در حوزه روانشناسی دین مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است، این مفهوم هوش معنوی است. بر پایه اهمیت نقش معنویت در محیطهای کاری بخصوص مش اغل حساس ی که در حیطه درم ان ایفای نقش می کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط هوش معنوی و ویژگی های شخصیت در بین پرستاران است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی – همبس تگی است که در سال 91 - 1390 انجام شد. جامعه مورد مطالعه را 3 بیمارستان نظامی و غیر نظامی ش هر تهران تش کیل می دهند که از بین پرستاران ش اغل در آنها 101 نفر بطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه هوش معنوی پکپارچه و پنج عامل بزرگ شخصیت بود. کلیه داده ها با استفاده از روش ضریب همبس تگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: رابطه هوش معنوی وابعاد ب رون گرایی، تجربه پذیری، وج دان گرای ی و دلپذیر ب ودن معنی دار و مثب ت بود و بین نوروزگرایی و هوش معنوی رابطه منفی وجود داش ت. همچنین نتایج رگرس یونی نش ان داد که 3 بعد برونگرایی، تجربه پذیری و دلپذیر ب ودن 35 درصد از تغییرات ه وش معنوی را به طور معن ی داری (P

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱