سید صادق غلامی

سید صادق غلامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

نقش سبک های پردازش هویت در پیش بینی درگیری تحصیلی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس های استان آذربایجان غربی

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف از این پژوهش، تعیین نقش سبک های پردازش هویت در پیش بینی درگیری تحصیلی دانشجومعلمان بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در پردیس های استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 96-1395 بود. تعداد 160نفر از دانشجومعلمان با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و از آن ها درخواست شد تا پرسشنامه های درگیری تحصیلی و سبک های پردازش هویت را تکمیل کنند. داده ها با نرم افزار  SPSS20و با استفاده از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین سبک هویت هنجاری و سبک هویت اجتنابی با درگیری تحصیلی دانشجویان وجود دارد. همچنین رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که سبک هویت هنجاری و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی می تواند حدود 7 درصد از واریانس متغیر درگیری تحصیلی دانشجومعلمان را پیش بینی کند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که سبک های پردازش هویت تا حدودی در درگیری تحصیلی نقش دارند و توجه به این متغیرها در ارتقای درگیری تحصیلی دانشجویان اهمیت دارد.
۲.

تحلیل محتوای تصاویر کتاب ریاضی اول دبستان بر اساس زاویه ی دید و نمای دوری و نزدیکی

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۹۱
این پژوهش باهدف تحلیل تصاویر لوحه های کتاب ریاضی اول دبستان از لحاظ تناسب زاویه دید و نمای دوری و نزدیکی با ویژگی های رشدی دانش آموزان اجرا شد. روش پژوهش بر اساس تحلیل محتوای مقوله ای بود. مجموع لوحه های کتاب ریاضی اول دبستان به عنوان جامعه پژوهش ارزیابی شد. نتایج نشان داد که از لحاظ زاویه دید عمودی، 40، 32 و 28 درصد لوحه ها به ترتیب دارای زاویه دید روبه رو، روبه پائین و تلفیقی بودند. از لحاظ زاویه دید محور افقی، 52 درصد لوحه های تمام رخ، 36 درصد لوحه ها زاویه دید دوسوم رخ، 8 درصد زاویه دید تلفیقی و 4 درصد زاویه دید تلفیقی داشتند. از لحاظ نمای دوری و نزدیکی، 36 درصد لوحه ها دارای نمای دور متوسط، 24 درصد نمای دور،16 درصد نمای متوسط و 12 درصد نمای متوسط نزدیک بودند. نتیجه اینکه تصاویر برخی لوحه ها کتاب ریاضی اول دبستان با ویژگی های رشدی دانش آموزان تناسب نداردو به بازنگری بیشتری نیاز دارد. .
۳.

رابطه عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه و دوره کارشناسی در دانش آموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۹
این پژوهش، با هدف بررسی رابطه عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه و دوره کارشناسی در دانشجو معلمان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکت کنندگان پژوهش 252 نفر بودند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی و معدل دیپلم و کارشناسی بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون t مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش، بیانگر رابطه معنادار بین عملکرد تحصیلی سوم متوسطه و دوره کارشناسی دانش آموختگان بود (001/0> P)؛ تحلیل رگرسیون نشان داد 37 درصد از واریانس مشاهده شده در وضعیت عملکرد تحصیلی توسط معدل دیپلم تبیین می شود (89/154 F=و 001/0> P)؛ همچنین بین عملکرد تحصیلی دانش آموختگان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود داشت (001/0>P)؛ به طوری که دختران در دوره متوسطه و کارشناسی، عملکرد تحصیلی بالاتری نسبت به پسران داشتند. نتایج این پژوهش از یک سو در توسعه آگاهی مدیران برای برنامه ریزی های آتی و از سوی دیگر برای بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان می تواند مؤثر باشد.
۴.

افزایش رغبت دانش آموزان به یادگیری درس ریاضی در پایه پنجم ابتدایی (یک مطالعه اقدام پژوهی)

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۳۵۸
یکی از مسائل دانش آموزان دوره ابتدایی مشکل درک مفاهیم ریاضی است. این مشکلات می تواند برای یادگیری ریاضی در کلاس های بالاتر تأثیر بگذارد. لذا توجه ویژه به این مسئله می تواند کمک بزرگی به یادگیری دانش آموز نماید. این مطالعه یک اقدام پژوهی بود که با هدف برطرف کردن مشکلات دانش آموزان پایه پنجم مدرسه فرهمند شهر مرند در یادگیری درس ریاضی اجرا شد. ابتدا فهرستی از مفاهیم ریاضی پایه سوم و چهارم تهیه شد. با ارزشیابی های انجام شده مشخص گردید که دانش آموز در چه مفاهیمی دچار مشکل هستند. با آموزش این مفاهیم با استفاده از رسانه های آموزشی، ارزشیابی های مستمر و روش ذکرشده در کتاب اختلالات ریاضی (تبریزی، 1377)، تحقیق اجرا شد. بعد از انجام مراحل ذکرشده، میانگین نمرات مستمر کلاس 4/5 نمره نسبت به آزمون اول افزایش یافت؛ به این معنی که دانش آموزان توانستد در درس ریاضی پیشرفت خوبی به دست آورند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان