آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی دوره های آموزش عرضی در پیشگیری از جرم انجام گرفته است. روش پژوهش از نظر ماهیت، جزو تحقیقات شبه آزمایشی و از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان پلیس در استان همدان است که با روش نمونه گیری در دسترس، دو گروه 20 نفره به عنوان گروه آزمایش و گروه گواه از جامعه پژوهش انتخاب گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات، از دو پرسشنامه محقق ساخته در قالب سؤالات درسی چهار گزینه ای برای کارکنان تنظیم و بین دو گروه توزیع، و پس از جمع آوری و تفکیک داده ها از طریق نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تعیین روایی ابزار این پژوهش از روایی محتوایی و صوری استفاده گردید. همچنین، پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است که مقدار پایایی 86/0 برآورد گردید. در تحلیل توصیفی نمرات آزمون های دوره عرضی نمونه ها در گروه آزمایش متوسط نمره پیش آزمون و پس آزمون تنها 0.1 ارتقاء داشته و در گروه گواه 0.2 تفاوت مثبت داشته و در درس اخلاق حرفه ای تفاوت میانگین نمرات صفر شد. همچنین نمرات درس طرح های انتظامی و درس مدیریت و رهبری پس آزمون اعضای نمونه آزمایش با پیش آزمون آنان تفاوت معنی داری را نشان داد، به طوری که این تفاوت به طور متوسط 0.7 نمره در هر دو درس می باشد و در مجموع، نمره کلی دوره پس آزمون اعضای نمونه آزمایش با پیش آزمون آنان تفاوت معنی داری را نشان می دهد به طوری که این تفاوت به طور متوسط 2.1 نمره می باشد. بنابراین، همه مؤلفه ها به غیر از مؤلفه اخلاق حرفه ای مؤثر بر پیشگیری از جرم را دارد.

تبلیغات