آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

با توسعه شهرنشینی، شاهد بروز پدیده و رفتارهای مختلف از جمله پدیده وندالیسم در جوامع مختلف هستیم. امروزه، با گسترش شهرها، ناهنجاری های اجتماعی نیز گسترش می یابند که لزوم توجه جدی به این امر را بیشتر می طلبد. پدیده وندالیسم از جمله مباحثی به شمار می رود که به سرعت جوامع مختلفی را درگیر کرده و به مثابه مسأله ای جدی در حال بروز است و حتی جامعه ما را با مشکلاتی مواجه ساخته است. این مقاله تلاش دارد عوامل مؤثر بر گرایش جوانان شهر همدان به رفتار وندالیسمی با تأکید بر ضرورت نقش پلیس و امنیت اجتماعی را بررسی کند و راه-حل های مناسب برای کاهش این معضل را ارائه دهد. روش تحقیق، از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه، جوانان پسر شهر همدانی در سنین بین 27-10 ساله می باشند و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد500 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفت. فرضیه های این تحقیق عبارتند از: جنسیت، پایگاه اجتماعی، محل سکونت، ارتباط با همسالان و نحوه گذراندن اوقات فراغت که با متغیر رفتار وندالیستی. نتایج نشان داد که بین کلیه متغیرهای فوق با گرایش به رفتار وندالیستی، رابطه معناداری وجود دارد. پلیس به عنوان نیرویی که بالذات ماهیتی انتظامی داشته و اصولاً نظم را سر لوحه عمل و پشرفت خود می داند و می تواند با استفاده از هویت مدنی و اجتماعی خود به ایجاد نظم و برقراری امنیت پرداخته و نقش های مفید ومؤثری را نیز ایفا نماید.

تبلیغات