کلید واژه ها: بازی درمانی خشونت دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۰ - ۱۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۷۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲

چکیده

مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات صاحبنظران به رشته تحریر در آمده است . هدف از نگارش این مقاله تاثیر بازی درمانی بر کاهش خشونت دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که بازی درمانی روشی است که به کودک فرصت میدهد تا احساسات آزار دهنده و مشکلات درونی خود را از طریق بازی بروز دهد و آنها را به نمایش درآورد و درمانگر نیز فرصتی را فراهم میکند که به کودک کمک کند تا یاد بگیرد تعارضات خود را حل کند.و در مسیر این تحقیق کلیه این تغییرات دیده میشد. بنابراین بازی درمانی بر کاهش خشونت در دانش آموزان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.