نویسندگان: ملیکا ملک آرا

کلید واژه ها: سقف شیشه ای مدیریت زنان عدالت سازمانی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۴۲ - ۳۲
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۰۴۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲

چکیده

مقاله حاضر از نوع مروری می باشد که با توجه به پژوهشهای محققان در این زمینه جمع آوری شد . هرچند حضور و مشارکت کم زنان در سالهای اخیر افزایش یافته، اما مشارکت کیفی آنان به سطح مطلوب نرسیده است و در این زمینه پیشرفت چشمگیری وجود نداشته است. سقف شیشه ای همان موانع بر سر راه زنان برای رسیدن به سطح بالای سازمان است. آن چه که آشکار است این است که سرمایه گذاری در آموزش زنان با افزایش مهارت و آمادگی آنان برای ورود به بازار کار به توسعه اقتصادی پایدار مبتنی بر دانش و کاربرد فناوری کمک می کند. هدف این مقاله بررسی اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریتی زنان ، بررسی چالشها و موانع می باشد.