بهبود مدیریت

بهبود مدیریت

بهبود مدیریت سال هشتم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 26) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکتها شرایط علی عوامل مداخله گر راهبردهای اجرایی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 183 تعداد دانلود : 563
این پژوهش کیفی با هدف غایی فرآیند تبیین و رخداد مسئولیت اجتماعی در شرکتها با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 30 نفر از متولیان و مجریان مسئولیت اجتماعی شرکتها، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرآیند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آنها مقوله هایی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی، پدیده محوری، راهبردهای کنش و کنش متقابل، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدهای رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها برای شرکتها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شد؛ در پایان گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش که حاصل مصاحبه های عمیق و غربالگری دقیق و تلخیص آنها می باشند برای مطالعات میدانی آتی تهیه و تدوین گردیدند.
۲.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های سرمایه گذاری در صنعت هوایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنایع با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری مدیریت ریسک صنعت هوافضا صنعت هوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 36
یکی از صنایع با فناوری پیشرفته که از سطح فناوری بسیار پیچیده و بالایی برخوردار است، صنعت هوافضا است که مربوط به تولید تجهیزات ناوبری هوایی، سیستم های آیرودینامیک و مکانیک پروازی ساخت هواپیماها، فناوری های ماهواره ای و مواردی از این قبیل است. یکی از الزامات رشد و پیشرفت در صنعت هوافضا، سرمایه گذاری مناسب و تامین مالی پروژه های مربوط به این صنعت است. ولی همواره سرمایه گذاری در هر صنعت یا زمینه ای با ریسک هایی روبه رو است که موجب پدیدآمدن عدم اطمینان می گردد و عدم توجه کافی به آنها گاه حتی به شکست سرمایه گذاری منجر می شود. \r\nدر تحقیق حاضر بخش هوایی صنعت هوافضا به عنوان یکی از بخش های مهم این صنعت در چهار نوع محصول هوانوردی عمومی، جت منطقه ای، هواپیماهای باریک پیکر و هواپیماهای پهن پیکر بررسی گردیده و با استفاده از ادبیات تحقیق و نظر خبرگان انواع ریسک های سرمایه گذاری در این صنعت شناسایی و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بین چهار نوع محصول تجاری در صنعت هوایی، به ترتیب هواپیماهای پهن پیکر، هواپیماهای باریک پیکر، جت منطقه ای و هوانوردی عمومی بیشترین ریسک سرمایه گذاری را دربردارند. همچنین در میان هفت نوع ریسک اصلی شناسایی شده در صنعت هوایی، ریسک های مدیریت، مالی و تولید به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نوآوری این مقاله، پرداختن به ریسک های سرمایه گذاری در بخش هوایی صنعت هوافضا در ایران و سپس اولویت بندی آنها با استفاده از یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی است.
۳.

معرفی الگوی شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک های برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: پروژه های تحقیق و توسعه دفاعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک ارزیابی ریسک برون سپاری تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه دفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 999 تعداد دانلود : 678
سرعت بالای تغییرات فن اوری، کمبود تجهیزات، ابزارآلات و آزمایشگاههای تخصصی و ضعف دانش فنی و مهارتها از عمده ترین مشکلات پیش روی مدیران تحقیق و توسعه دفاعی است. در سال های اخیر برون سپاری تحقیق و توسعه یکی از روش های نوین مدیریت است که در مواجهه با این کاستی ها و محدودیت ها جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. در کنار تمام مزایایی که برای برون-سپاری بیان می شود، ریسک ها و مخاطراتی را نیز برای سازمان ها به همراه داشته است. از این رو، اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک های برون سپاری تحقیق و توسعه، موضوع مهمی است که نبایستی مورد غفلت قرار گیرد. الگوهای مختلفی برای مدیریت ریسک ارایه شده است که استاندارد PMBOK از معروف ترین آنها است. در این مقاله، به منظور شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک های برون سپاری تحقیق و توسعه دفاعی از این استاندارد استفاده شده و منبع اصلی برای جمع آوری اطلاعات، افراد خبره و صاحب نظر در اجرای پروژه های تحقیق و توسعه دفاعی بوده است. با تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در قالب پرسش نامه اول، ریسک های برون سپاری تحقیق و توسعه دفاعی شناسایی شده و ساختار شکست ریسک ها بر اساس دسته بندی مناسبی ارایه شده است. در مرحله ی بعدی با تحلیل داده های جمع-آوری شده از پرسش نامه ی دوم، ریسک های شناسایی شده مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و در سه درجه ریسک بالا، متوسط و کم اولویت بندی شده است. \r\n
۴.

تدوین الگوی ابزارهای کسب قدرت و بررسی تاثیر هماهنگی میان آن با راهبردهای سطح شرکت و تغییر بر عملکرد(مطالعه موردی: سازمان های بازرگانی بخش دولتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هماهنگی راهبردی قدرت تغییر شبکه سازی گفتمان سازی رفتارهای سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 835
تحقیقات نشان می دهد بیش از 70% تغییرات در اجرا با شکست مواجه می شوند. یکی از دلایل مهم این شکست ها، مبتنی نبودن این تغییرات بر راهبرد سازمانی می باشد. همچنین عدم هماهنگی تغییرات با راهبرد های رفتاری (از جمله قدرت) به عنوان بسترساز اجرای راهبرد، از عوامل دیگر شکست در اجرای تغییرات است. بر این اساس، هدف از این مقاله تبیین الگوی هماهنگی راهبرد های سطح شرکت با گونه های قدرت و تغییر در 18 مورد از شرکت های بازرگانی دولتی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی- تبیینی، از نظر نتیجه، کاربردی- توسعه ای و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی - کمی) می باشد. در تحقیق کمّی، 105 پرسشنامه از مدیران و محققان مطلع به امور راهبردی شرکت ها جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آمار توصیفی (متغیرهای جمعیت شناختی، میانگین گیری و شناسایی گونه های غالب متغیرها) و آمار استنباطی برای بررسی روابط بین متغیر های تحقیق از "مدل معادلات ساختاری" و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SMARTPLSنسخه 3، "تحلیل خوشه ای" و "تحلیل واریانس" با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل مصاحبه های ساختار یافته با 36 نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا بهره گرفته شد. اعتبار الگوی قدرت با استفاده از تکنیک دلفی تایید شد، بدین صورت که شبکه سازی، گفتمان سازی، مدیریت دانش و رفتارهای سیاسی به عنوان گونه های قدرت سازمانی در ماتریس جانمایی و تایید شدند. همچنین با استفاده از تکنیک دلفی، نسبت سود به درآمد به عنوان معیار مقایسه عملکرد شرکت ها انتخاب گردید. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت هایی که در آنها گونه های قدرت، تغییر و راهبردهای کسب و کار هماهنگ تر هستند، عملکرد شان بالاتر است.
۵.

طراحی الگوی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر ارتقای نوآوری در شرکت های مستقر در مراکز رشد (مورد: شرکت های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری شرکت های مستقر در مراکز رشد پارک علم و فناوری تحلیل عاملی تاییدی مدل سازی ساختاری تفسیری رگرسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 479
جهان کنونی با سرعت ىغیر قابل پیش بینى در حال تغییر است. در این شرایط،نوآوری عاملی مهم دررشد و توسعه کشور تلقی می شود و یکی از مراکز مهم به منظور انجام فعالیت های نوآورانه شرکت های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک های علم و فن آوری هستند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثربرارتقای نوآوری در شرکت های مستقر در مراکز رشد و تحلیل مسیر مدل با انجام رگرسیون است. برای رسیدن به این هدف، پرسش نامه ای در طیف پنج تایی لیکرت با سی و هفت شاخص طراحی شد و پس از تایید توسط خبرگان، در اختیار مدیران و کارکنان مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت و سپس با دسته بندی شاخص ها در هشت بعدتوسط خبرگان در امر نوآوری و انجام تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار لیزرل، بر روی هرکدام از ابعاد و شاخص های مربوط به هر بعد، تمامی مدل ها مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت پس از تأیید مدل روابط بین ابعاد مؤثر بر ارتقای نوآوری، ابعاد به عنوان میانگین شاخص ها پذیرفته شدند و در طراحی پرسش نامه مرحله دوم پژوهش، به منظور سطح بندی و تعیین روابط بین ابعاد، با استفاده از مدل سازیساختاریتفسیری، برای طراحی مدل نهایی پژوهش به کار گرفته شدند. پرسشنامه ها در اختیار خبرگان در امر نوآوری در استان یزد، قرار گرفت که تعداد سی و دو نفر خبره در این امر، شناسایی شدند نتایج نشان می دهد که ابعاد حمایت های دولت و نهادهای ذیربط از مراکز نوآور و فراهم بودن امکانات و جو مساعد برای انجام فعالیت های نوآورانه در شرکت، به ترتیب، به عنوان کلیدی ترین ابعاد برای ارتقای نوآوری در مراکز رشد محسوب می شوند و در نهایت توسط رگرسیون، تحلیل مسیر و تعیین ضرایب مسیر بر روی مدل ساختاری تفسیری ترسیم شده، انجام شد و تمام مسیرهای مدل مذکور، مورد تایید قرار گرفت.
۶.

بررسی تأثیر سیستم مدیریت امنیّت اطلاعات بر عملکرد زنجیره ی تأمین در صنعت هوائی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت امنیت اطلاعات مدیریت زنجیره ی تأمین کارت امتیازی متوازن الگوی معادلات ساختاری صنعت هوائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 485 تعداد دانلود : 687
امروزه، مدیریت زنجیره ی تأمین موضوعی راهبردی برای یکپارچه سازی عملکرد سازمان هایی است که در صنایع مختلف درگیرند و به صورت ارائه ی محصول یا خدمت به مشتری تولید ارزش می کنند. به دلیل استفاده ی روزافزون از تبادلات اطلاعاتی، مالی و فیزیکی در زنجیره های تأمین، ضرورت بررسی نقش مدیریت امنیّت اطلاعات در زنجیره ی تأمین، بیش از پیش احساس می گردد. برخی محققین، تأثیر سیستم های مدیریت امنیّت اطلاعات بر صحّت تبادلات اطلاعاتی، یکپارچگی فرآیندهای سازمانی و بهبود عملکرد کسب وکار را مؤثر دانسته اند. در این راستا طی بررسی انجام شده هیچ پژوهشی در شرکت های هوائی درخصوص بررسی مدیریت امنیّت اطلاعات بر زنجیره ی تأمین یافت نشد. لذا این تحقیق جهت بررسی تأثیر گذاری مدیریت امنیّت اطلاعات بر افزایش عملکرد زنجیره ی تأمین در صنعت هوایی کشور (با انجام مطالعه موردی در یکی از کارخانجات مرتبط) صورت پذیرفت. با مطالعه ی ادبیات این دو موضوع و براساس الگوی کارت امتیازی متوازن شاخص های عملکردی زنجیره ی تأمین شناسائی و اولویت بندی گردید و سپس عوامل مؤثر بر مدیریت امنیّت اطلاعات شناسایی شدند. در ادامه جهت بررسی رابطه ی بین متغیرهای تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مکنون ، پرسش نامه ای تهیّه و در بین 220 نفر شامل مدیران، متخصصین و مسئولین واحدهای سازمانی فناوری اطلاعات و زنجیره ی تأمین توزیع و به کمک نرم افزارهای SPSSو AMOSتحلیل همبستگی و الگو سازی معادلات ساختاری صورت گرفته و به چگونگی تأثیر مدیریت امنیّت اطلاعات بر افزایش عملکرد زنجیره های تأمین پرداخته شده است. نتایج بررسی ها نشان دهنده ی تأثیر ابعاد مدیریت امنیّت اطلاعات به ترتیب دقّت و صحّت اطلاعات، جلوگیری از اشتباهات انسانی و سخت افزاری، ایجاد زمینه های آموزشی، هماهنگی اطلاعات و غیره بر چهار منظر کارت امتیازی متوازن به ترتیب بر منظر فرآیندهای داخلی، مالی، مشتری و رشد و یادگیری و نهایتاً بر عملکرد زنجیره ی تأمین است.
۷.

نقش واسطه ای رهبری خدمت گزار در رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی میان کارکنان سازمان صنایع نظامی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد سازمانی فرهنگ سازمانی رهبری خدمت گزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 982 تعداد دانلود : 367
هدف از انجام این پژوهش تبیین نقش واسطه ای رهبری خدمت گزار در رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی میان کارکنان سازمان صنایع نظامی استان فارس بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی وجامعه آماری در این تحقیق کارکنان سازمان صنایع نظامی فارس به تعداد 1300 نفر بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد300 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسشنامه رهبری خدمت گزار لوب، فرهنگ سازمانی دنیسون و تعهد سازمانی مه ویر و آلن استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها هم از روش های آمار توصیفی وهم از روش های آمار استنباطی و همچنین تحلیل مسیراستفاده شده است .نتایج نشان داد بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. بین فرهنگ سازمانی و رهبری خدمت گزار رابطه معناداری وجود دارد. رهبری خدمت گزار با کنترل فرهنگ سازمانی رابطه معناداری با تعهد سازمانی دارد. در نهایت رهبری خدمت گزار نقش واسطه ای معناداری در ارتباط با فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی ایفا می کند. وجود یک فرهنگ سازمانی با ابعاد مشارکت قوی، ثبات و انطباق بالا و فلسفه وجودی ماموریت روشن می تواند منجر به تعهد سازمانی قوی گردد، ضمن آن که این نوع فرهنگ سازمانی می تواند به سیستمی از رهبری خدمت گزار که در آن ارزش دهی و رشد بسیار بالا است منجر گردد. همدلی نشان دادن، ایجاد رهبری مناسب، مشارکتی کردن رهبری و اجتماع سازی جزیی ازویژگی های رهبر است و این نوع رهبری به نوبه خود منجر به تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری بالای افراد می گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸