بهبود مدیریت - نشریه علمی (وزارت علوم)

بهبود مدیریت (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ شهریور ۱۳۹۰
جانشین سردبیر/قائم مقام: جواد وزیری
مدیر مسئول: محمدرضا کریمی قهرودی
p-issn: ۲۲۵۱-۸۹۹۱
صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
توضیح آغاز اعتبار: فصلنامه بهبود مدیریت بر اساس مجوز شماره 3/95124 مورخ 90/6/8 کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از تاریخ 90/6/1 موفق به دریافت درجه علمی- پژوهشی شد.
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: حمیدرضا فرتوک زاده
مدیر داخلی: دبیر علمی: سیامک طهماسبی
مدیر اجرایی: فاطمه زهرا خوش طینت
هیئت تحریریه: منوچهر منطقی، سید سپهر قاضی نوری نائینی، حسین صفری، رضا حسنوی آتشگاه، پیمان اخوان، سیدعلی اکبر افجه ای، محمد ابراهیم محمدپور زرندی، بهمن حاجی پور، مهدی الیاسی، حمیدرضا فرتوک زاده
وب سایت: http://www.behboodmodiriat.ir/
پست الکترونیکی: behboudmodiriat@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰