مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم تابستان 1392 شماره 22 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارزشیابی گردشگران اروپایی دیدار کننده از پایگاه میراث جهانی نقش جهان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن فازی؛ مطالعه موردی: هتل های منتخب استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

نقش متغیرهای شهرت و نوآوری بر وفاداری مشتریان رستوران با درنظر گرفتن نقش واسط رضایت و ارزش ادراک شده(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای در شمال غربی استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری جنگ هم پیوند با سایر جاذبه ها در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مدل ساختاری جهت شناسایی مؤلفه های استراتژیک اثربخش بر نهادینه سازی گردشگری الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳