مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم بهار 1393 شماره 25 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیاده سازی استراتژی سیاست گذاری گردشگری استراتژی در صنعت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۳۸۷
سیاست گذاری گردشگری، در قالب اسناد توسعه ی گردشگری و برنامه های جامع ملی و منطقه ای، ابزاری مهم برای توسعه ی استراتژیک این صنعت به شمار می آید. با این وجود، چالش های اجرایی اغلب مانع از تحقق اهداف تصریح شده در استراتژی های صنعت گردشگری می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه بندی موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری در قالب یک پژوهش کاربردی و پیمایشی تعریف شده است. برای دستیابی بدین هدف، پس از بررسی پیشینه ی تحقیقاتی و بهره گیری از نظرات خبرگان، شانزده عامل به عنوان موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری موردنظر قرار گرفت و پرسشنامه ی پژوهش برحسب موانع شناسایی شده در اختیار گروهی از مشاوران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل های آماری به وسیله ی روش تاپسیس فازی نشان میدهد تخصیص غیر بهینه ی منابع، سیاستهای مبهم اجرایی، نظام ارتباطات ناکارآمد و نیز زیرساخت های فیزیکی و تسهیلات اقامتی نامناسب مهم ترین موانع پیاده سازی استراتژی و سیاستهای صنعت گردشگری هستند.
۲.

نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقاء ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات تبلیغات شفاهی تصویر برند مقصد تجربه مشتری ارزش ویژه برند مقصد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی فن راهنمایی
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۶۴۵
یکی از عوامل اصلی در بازاریابی توریسم، جذب گردشگران به منطقه موردنظر از طریق تبلیغات و تبلیغات دهان به دهان )شفاهی( است. ازآنجاکه مصرف کنندگان بسیاری از محصولات، به ویژه در حوزه خدمات نمی توانند قبل از بازدید و به اصطلاح مصرف مورد ارزیابی قرارداد، ازاین رو لزوم توجه به نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در بهبود و ارتقا ارزش ویژه برند مقصد گردشگری، از عوامل مؤثر در جذب و حفظ گردشگران به منطقه گردشگری است و باید به عنوان یک عامل اساسی در بازاریابی گردشگری موردتوجه قرار گیرد. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بوده و به منظور جمعآوری دادههای تحقیق، از پرسشنامهای که به طور ترکیبی از منابع مختلف موجود در ادبیات تحقیق، طراحی شده است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، نمونه ۴۸۳ نفری از گردشگران بالقوه شهر اصفهان انتخاب گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آزمون های مدلسازی معادلات ساختاری (SEM (، تحلیل عاملی تأییدی ) CFA ( و دو بسته نرمافزاری SPSS و LISREL به کار گرفته شدند. شفاهی و تجربه مشتری در سطح اطمینان 99 درصد تأثیر معنی داری بر تصویر برند مقصد دارند. همچنین تبلیغات و تبلیغات شفاهی در سطح اطمینان 99 درصد تأثیر معنی داری بر تجربه مشتری دارند و تجربه مشتری در سطح اطمینان 99 درصد بر ارزش ویژه برند تأثیر معنی داری دارد و نهایتاً تصویر برند در سطح اطمینان 99 درصد بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری تأثیر معنادار داشته است.
۳.

توان ها و قابلیت های اکوتوریستی مناطق حفاظت شده محیط زیست در جهت توسعه پایدار (بررسی مطالعه موردی: منطقه ی حفاظت شده جهان نمای گرگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مناطق حفاظت شده قابلیت های اکوتوریستی جهان نمای گرگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۵۰۹
اکوتوریسم در یک تعریف کلی عبارت است از گسترش توریسم طبیعت بر مبنای مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست است و هرگونه برنامه ریزی اکوتوریسم رسیدن، به توسعه پایدار از اولویت برخوردار است. تحقیق حاضر با عنوان بررسی قابلیت ها و توانمندی های اکوتوریستی منطقه حفاظت شده جهان نما بر آن است با برنامه ریزی اکوتوریستی و شناخت اولویت ها به توسعه ی پایدار نائل آید. منطقه حفاظت شده جهان نما در رشته کوه های البرز در جنوب استان گلستان قرار دارد. این منطقه دارای چشم اندازه ای زیبا و آب وهوای مناسب بوده و از پوشش گیاهی و زیستگاه های جانوری غنی و آثار باستانی زیادی برخوردار است منطقه جهان نما با 03603 هکتار و وجود بیش از 03 چشمه آب و مناظر بکر طبیعی از مناطق مثال زدنی حفاظت شده در شمال کشور به شمار می آید که وجود همین مؤلفه ها سبب اهمیتی اکوتوریستی این منطقه شده است. در این پژوهش سعی بر این است با بررسی توانمندی های این منطقه که شامل ویژگی های طبیعی، کسب درآمد مردم بومی محلی و شناخت گردشگران از منطقه است به تأثیرات این موارد بر انگیزه ای ورود گردشگران به منطقه پرداخته شود. این تحقیق با روش کتابخانه ای و اسنادی و با مشاهدات میدانی و ابزار پرسش نامه به جمع آوری اطلاعات از ساکنان بومی و کارشناسان مربوطه پرداخته شد.تعداد نمونه موردبررسی 080 نفر است که 060 نفر از ساکنین محلی و 03 نفر دیگر از کارشناسان انتخاب شده اند نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان صورت گرفته است. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق فرضیاتی مطرح شده که نتایج آزمون های آماری آن ها نشان دهنده ی آن است که بر اساس وجود ویژگی های طبیعی و تأثیرات آن بر انگیزه ورود گردشگران به منطقه، رابطه ی معناداری وجود دارد که سبب ورود گردشگران به منطقه ی جهان نما می گردد. همچنین شناخت مردم از منطقه باعث افزایش انگیزه ی گردشگران جهت ورود و افزایش درآمد ساکنان بومی محلی شده است
۴.

ارزیابی توانمندی های ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت های شهرستان مهاباد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ژئومورفوتوریسم شهرستان مهاباد قابلیت گردشگری زئومورفوسایت روش کامنسکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۲۸
ژئومورفوتوریسم، یکی از گرایش های علمی در ارتباط مشترک با حوزه علوم و گردشگری است که اساس آن شناخت ژئومورفوسایتها یا مکانهای ویژه ژئومورفولوژیک است. در این پژوهش با بهرهگیری از روشهای جدید به ویژه با تأکید بر روش کامنسکو و بررسیهای میدانی قابلیت ژئومورفوسایتهای شهرستان مهاباد ارزیابی شده است. در این تحقیق، تحلیل ژئومورفوسایتهای انتخابی بر اساس ارزشهایی است که توسط هرکدام از روشهای ارائه شده حاصل آمده و سپس بر اساس روش کامنسکو ارزشهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریت و بهرهبرداری و زیبایی آنها موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از روش کامنسکو با سایر روشها نیز مقایسه گردیده است. اساساً ارزشگذاری هر ژئومورفوسایت نقش قابل توجهی در برنامهریزی متناسب با پتانسیلهای ژئومورفوتوریستی منطقه و نیز سرمایهگذاریهای عمرانی جهت جذب گردشگر فراهم خواهد کرد. نتایج تحقیق نشان داد از میان لند فرم های موردبررسی غار آبی سهولان با جمع امتیاز 57 بیشترین امتیاز را در مقایسه با سایر ژئومورفوسایتها به خود اختصاص داده است.
۵.

نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری گردشگری خراسان رضوی اشتغال زایی داده ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۵۵۳
سرمایه گذاری یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که افزایش و یا کاهش آن به عنوان اصلی ترین عامل بروز رونق و یا رکود اقتصادی می باشد و در بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری به عنوان اصلی ترین عامل تحرک و توسعه آن بخش مطرح می باشد. صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخش های اقتصادی استان خراسان رضوی است که قابلیت برنامه ریزی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی استان را برای توسعه این بخش و همچنین کل استان، دارا است. هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار سرمایه گذاری در صنعت گردشگری بر سطح اشتغال و میزان اشتغال زایی آن می باشد. برای این منظور از جدول داده ستانده بروزرسانی شده استان خراسان رضوی استفاده شده است. در این مطالعه برای تدوین و به روز رسانی جدول داده ستانده، از روش راس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری صنعت گردشگری )هتل و رستوران(، 51351 نفر اشتغال در سطح اقتصاد استان ایجاد می کند که از این میان، 135 نفر شغل در صنعت گردشگری )معادل 3.1 درصد کل اشتغال ایجادی( ایجاد خواهد شد. همچنین اشتغال ایجادی برای افزایش یک درصدی در ارزش افزوده صنعت گردشگری، بیانگر سهم 15 درصدی اشتغال در خود بخش گردشگری و 54 درصدیدر سایر فعالیت ها می باشد.
۶.

ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم های انحلالی بر اساس مدل اصلاح شده پرالونگ (کوچین) و مدل پرالونگ (مطالعه موردی: سه غار سرآب، سید عیسی و چهل پله در استان چهارمحال و بختیاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت گردشگری ژئومورفوسایت روش پرالونگ لندفرم انحلالی ژئوتوریست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۵۱۳
لندفرم های انحلالی از جمله ژئومورفوسایتهایی هستند که از قابلیت های گردشگری بالایی برخوردارند و می توانند در صنعت گردشگری کشور نقش بسزایی را ایفا کنند. در همین رابطه در استان چهارمحال و بختیاری حدود 06 مورد از این لندفرم ها مورد شناسایی قرار گرفته دارای اولویت اول به لحاظ پتانسیل های گردشگری می باشد و غار چهل پله و سید عیسی در الویت دو و سوم قرار دارند اما بر اساس نتایج مدل پرالونگ دو غار سرآب و سید عیسی جزو غارهای با جاذبه بالای منطقه بوده و انتظار می رود در راستای ارتقای سطح گردشگری پایدار در استان و کشور مورد توجه بیشتر مسئولین و محققان قرار گیرند. است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی توانمندی سه غار سرآب، سید عیسی و چهل پله واقع در استان چهارمحال و بختیاری از نظر ژئوتوریستی با استفاده از روش های پرالونگ و اصلاح شده پرالونگ )کوچین( می باشد. جهت دستیابی به این هدف نقشههای توپوگرافی، نقشههای زمین شناسی، نتایج حاصل از بازدیدهای میدانی و پرسشنامه به عنوان داده ها و ابزارهای اصلی پژوهش بوده اند. نتایج حاصل از این دو روش نشان داد که بر اساس روش کوچین غار سرآب با امتیاز ارزش گردشگری نهایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳