مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری سال پانزدهم تابستان 1399 شماره 50 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیلی نهادگرایانه بر فضای کسب و کار و کارآفرینی بخش گردشگری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری نهادگرایی جدید فضای کسب و کار گردشگری کارآفرینی نهادگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۵۳
تحلیل کیفیت فضای کسب و کار و کارآفرینی گردشگری یکی از مهمترین مقدمات بهبود فضای کسب و کار گردشگری است. در این خصوص اقتصاد نهادگرای جدید که بر محیط نهادی تمرکز دارد، روابط بازیگران گردشگری را در چارچوب محیطی تفسیر میکند که تأثیر دولت، قوانین و ساختار حاکمیت در آن غیر قابل انکار است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مفهوم نهادگرایی و با رویکرد کیفی (روش تحلیل مضمون یا تم) تبیینی پایهای از عوامل موثر در محیط نهادی بازار بخش گردشگری ارائه شود. لذا با استفاده از مصاحبه عمیق با 24 نفر از خبرگان اقتصادی و گردشگری،عوامل نهادی مؤثر بر فضای کسب و کار و کارآفرینی گردشگری شناسایی و تبیین شد.نتایج تحقیق سه تم اصلی،سیستم قانونی،سیاستهای دولت و علم و فناوری با تمهای فرعی آنها،شناسایی شد که محیط کسب و کار گردشگری متاثر از آنها است و مدیریت و سازماندهی این عوامل میتواند در بهبود و ...
۲.

تدوین سناریوهای مؤثر بر آینده گردشگری پایدار شهرکرمان با رویکرد آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری پایدار آینده پژوهی سناریونویسی کرمان ScenarioWizard

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۹۹
این مقاله سناریوهای آینده گردشگری شهر کرمان در افق 1410 را با رویکرد آینده پژوهی شناسایی و تدوین کرده است. داده ها با روش های اسنادی و پیمایشی تهیه شده و در پردازش آنها از روش دلفی، تحلیل ساختاری و Scenario Wizard استفاده شده است. جامعه آماری شامل پانزده نفر از نخبگان علمی و اجرایی شهر کرمان است که پس از جلسات بحث اولیه 15 وضعیت محتمل عوامل پیشران  در تدوین سناریوها را وزن دهی و شناسایی کرده اند. نتایج نشان می دهد 80 درصد وضعیت های گردشگری کرمان در آینده مطلوب و 20درصد ثابت و بحرانی است. شهر کرمان با سه گروه از سناریوهای توسعه گردشگری در آینده روبروست. مطلوب ترین سناریو گروه اول است که بر شالوده رقابت پذیری، برنامه محوری و توسعه متوازن استوار است. 
۳.

تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران داری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت رابطه با مشتری وفاداری مشتری صنعت رستوران داری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
تحقیق حاضر با هدف تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران داری انجام شده است. افراد مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی و از بین مشتریان رستوران های زنجیره ای اکبر جوجه در سه شهر گرگان، ساری و تهران انتخاب شدند. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که ابزار جمع اوری اطلاعات آن، پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کیفیت رابطه با مشتری و هر یک از ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان دارند. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که در مقایسه با سایر متغیرها، متغیر رضایت مشتری، بیشترین تاثیر را بر وفاداری مشتریان بیشتر داشته است.
۴.

تحلیل ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری با استفاده از تکنیک متن کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فصلنامه مطالعات گردشگری متن‏کاوی مدیریت گردشگری مقاله های گردشگری تحقیقات گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷
امروزه کسبوکارها و مدیریت بازاریابی روندی به سمت داده محور شدن را میپیمایند و در این مسیر بسیاری از آنها نیازمند دادههای مفید و البته روشهای تحلیل درست دادهها هستند، متنکاوی یکی از فنون نوین تحلیل دادهها میباشد که برای تحلیل دادههای متنی به کار میرود، دادههای متنی برای سالهای طولانی به علل مختلفی چون حجم زیاد و بیارزش تلقی شدن و یا نبود ابزار مناسب برای تحلیل، بیاستفاده باقیماندهاند، درحالیکه این دادهها میتوانند اطلاعات مناسبی را از روندهای موجود ارائه دهند. در این تحقیق با هدف بررسی ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری از متنکاوی استفاده کردهایم و مقالات از سال 1382 تا پایان سال 1397 موردبررسی قرار دادهایم. نزدیک به 70 مجله که مشتمل بر تعداد حدودی 250 مقاله میشدند و تعداد 43100 واژه که بیش از 100000 هزار بار تکرار داشتند مورد تحلیل قرار گرفتند و حوزههای مطالعاتی این فصلنامه در 15 سال اخیر ارائه شده است.
۵.

شبکه مضامین مرتبط با انتخاب شریک در اتحادهای استراتژیک گردشگری پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: گردشگری پزشکی اتحادهای استراتژیک انتخاب شریک تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
اتحادهای استراتژیک به عنوان ابزاری برای ادامه بقا در دنیای رقابتی امروز به امری رایج در میان صنایع مختلف تبدیل شده است. در این میان، انتخاب شریک، از جمله کلیدیترین مراحل در شکلگیری هرگونه اتحادی به شمار میرود. از اینجهت، مطالعات متعددی پیرامون انتخاب شریک و ویژگیهای آن صورت پذیرفته است. نظر میرسد که طرح این موضوع در صنعت گردشگری بخصوص در حوزههایی نظیر گردشگری پزشکی از تازگی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی شبکه مضمامین مرتبط با انتخاب شریک در اتحادهای استراتژیک گردشگری پزشکی در کشور بود. 17 نفر از خبرگان صنعت با استفاده از نمونهگیری گلولهبرفی شناسایی، دادهها از طریق مصاحبه نیمه-ساختاریافته گردآوری و با استفاده از نرم افزار Maxqda10 براساس روش تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد 3 مضمون فراگیر شناخت و ارتباطات، بررسی کردن و ویژگیهای شریک در انتخاب شریک در هنگام شکلگیری اتحاد استراتژیک میان کسب و کارهای گرشگری پزشکی، موثر است
۶.

آینده نگاری برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی چابهار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
این پژوهش، خبره محور بوده و با هدف آینده نگاری و ارائه سناریو مطلوب برندسازی پایدار در مقصدهای گردشگری ساحلی به روش توصیفی- تحلیلی در منطقه ساحلی چابهار انجام شده و درصدد پاسخگویی به این سئوال است که الگوی مطلوب برندینگ پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی کدام است؟ لذا پس از استخراج و بومی سازی شاخص ها و پیشران های مورد نیاز، متغیرها و روابط بین آن ها مورد بررسی قرار گرفته، متغیرهای کلیدی شناسایی و میزان سازگاری عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر استخراج گردیده است. متغیرهای تعیین کننده یا تاثیرگذار، دووجهی، ریسک، هدف، نتیجه، مستنثنی و تنظیم کننده برندسازی پایدار استخراج و بر مبنای آن ها سناریوهای متعددی تدوین و در سه سطح محلی، ملی و بین المللی معماری و برای یک بازه زمانی بیست ساله، سه الگوی «گذار با رویکرد بازسازی و بهبود»، «میانی با رویکرد بازآفرینی حداقلی» و «مطلوب با رویکرد بازآفرینی حداکثری» ارائه شده است.
۷.

طراحی شبکه مضامین برندِ حلال در صنعت گردشگری درمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند حلال گردشگری درمانی هتل بیمارستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۴۱۱
هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های ملموس و مزایای منطقی برندِ هتل بیمارستان حلال می باشد. روش پژوهش مبتنی بر مبنای فلسفی تفسیری، جهت گیری بنیادی، رویکرد استقرایی و شیوه انجام آن کیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کارمندان و مدیران هتل بیمارستان گاندی و مجتمع هلال ایران می باشد. نمونه گیری از طریق نمونه گیری قضاوتی صورت پذیرفت و برای استخراج ویژگی های ملموس و مزایای منطقی با 15 نفر از کارمندان و مدیران، مصاحبه به عمل آمد. داده های مصاحبه نیز به وسیله تکنیک تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAX QDA مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش بر اساس مدل هرم برند شامل 14 ویژگی ملموس (دارایی ها و ارزش های هتل بیمارستان حلال)، 67 مزیت منطقی (شواهد و حقایقی که تایید می کند، ویژگی ملموس وجود دارد و گردشگر می تواند از آن منتفع گردد) می باشد.
۸.

اثر جهت گیری ارزشی بر رفتار گردشگری محیطزیستی به واسطه تئوری ارزش عقیده هنجار و نظریه انتظار در میان گردشگران دربند و درکه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آگاهی محیطزیست ارزشهای محیط زیست رفتارهای حافظ محیط زیست رضایت از گردشگری محیط زیست رفتار گردشگری محیط زیستی دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۶۸
این مطالعه با ادغام تئوری ارزش عقیده هنجار استرن و تئوری انتظار وروم به دنبال تعیین مدل رفتار محیط زیستی گردشگران دربند و درکه می-پردازد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران درکه و دربند تهران میباشد. در اینپژوهش از نرمافزار اس، پی اس، اس و آموس انجام شده است. یافتهها پژوهش حاکی از آن است جهتگیری ارزشی محیط زیست و جهتگیری ارزشی نوع دوستی اجتماعی بر پارادایم اکولوژیکی نوین تاثیرگذار است همچنین آگاهی از عواقب بر حفظ محیط زیست بیتاثیر میباشد در واقع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارزشها نقش مهمی در شکلدهی رفتارهای گردشگری محیط زیستی در سطح جامعه ایفا میکنند، اما باید توجه داشت که ارزش یگانه متغیر هدایت کننده رفتار گردشگر نیست و در کنار آن بایست به نقش متغیرهایی همچون عوامل موقعیتی، نگرش افراد، دانش و آگاهی افراد از موضوع و درک اهمیت آن نیز توجه کرد.
۹.

شناسایی و تبیین آمیخته بازطراحی مدل های کسب و کار با رویکرد کارآفرینی سازمانی در صنعت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازطراحی مدل کسب و کار کارآفرینی سازمانی صنعت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۲۰۱
امروزه بهترین راه پویایی برای مقابله با تغییرات محیطی که باعث ایجاد شکاف عمیق بین نیازهای کشور و عملکرد شرکتها میشود، بازطراحی مدلهای کسب و کار است. با توجه به اهمیت بازطراحی مدلهای کسب و کار در کسب مزیت رقابتی و افزایش عمر شرکتها، هدف این پژوهش شناسایی آمیخته بازطراحی مدلهای کسب و کار با رویکرد کارآفرینی سازمانی میباشد. رویکرد این پژوهش کیفی و پژوهش بر حسب هدف توسعهای است. نمونه آماری شامل 13 نفر از مدیرانی است که تجربه کارآفرینی در شرکتهای فعال در صنعت گردشگری را داشتهاند. ابزار گردآوری دادهها، مصاحبه میباشد که به منظور تجزیه و تحلیل دقیق دادهها، شیوه تحلیل محتوا اتخاذ شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 4 مؤلفه اصلی آمیخته بازطراحی مدل کسب و کار شرکتها با تمرکز بر فرایندها، ساختاراصلی و براساس مدل سوددهی، در چارچوب 4Cs عبارتند از: فرهنگ سازمانی، مسئولیت اجتماعی شرکتی، خلق ارزش مشترک و ظرفیتها.
۱۰.

بررسی تحلیلی زیرساخت های گردشگری سلامت با رویکرد نگاشت شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیرساخت گردشگری سلامت تکنیک نگاشت شناختی یزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۳۷۰
یکی از انواع گردشگری، گردشگری سلامت است. دسترسی مناسب به زیرساختهای گردشگری، در جذب گردشگر سلامت و افزایش ماندگاری آنها تأثیر بسزایی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تحلیلی زیرساختهای گردشگری سلامت در شهر یزد میباشد. جامعه آماری تحقیق خبرگان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و پزشکان حوزه ی گردشگری سلامت هستند. با بررسی ادبیات موضوع و نظرات خبرگان 45 متغیر در قالب 11 عامل شناسایی گردید. در ادامه مدل مفهومی پیشنهادی از طریق مصاحبههای نیمه ساختاریافته ایجاد گردید. سپس از تکنیک نگاشت شناختی و نرمافزارهای Cognizer،Spss،Ucinet استفاده گردید. درنهایت زیرساختهای:1. امنیت 2. اطلاعرسانی بازاریابی و تبلیغات 3. قوانین و مقررات 4. آموزشی 5. دفاتر خدمات مسافرتی مهمترین عوامل شناخته شدند. خروجی نهایی این پژوهش، الگوی مفهومی جهت بررسی و ارتقاء زیرساختهای گردشگری سلامت است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲