مطالعات مدیریت گردشگری - علمی-پژوهشی

مطالعات مدیریت گردشگری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی  دانشکده مدیریت و حسابداری

مدیر مسئول: دکتر لعیا الفت

سردبیر: دکتر ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین

مدیر اجرایی: اصغر عبدی

هیئت تحریریه: دکتر سیدمهدی الوانی، دکتر سیمین تولایی، دکتر جعفر جعفری، دکتر محمدتقی رهنمائی، دکتر علی زنگی آبادی، دکتر محمد تقی شیخی، دکتر حمید ضرغام بروجنی، دکتر محمود ضیایی، دکتر محمد طاووسی، دکتر محمود کتابی

نشانی: تهران بزرگراه همت- بلوار دهکده المپیک- دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده حسابداری و مدیریت

وب سایت: http://tms.atu.ac.ir

پست الکترونیک: jitims91@chmail.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۸ دی ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲