مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) سال هفتم پاییز 1391 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی بر ابزارهای خط مشیگذاری ملی گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های گردشگری در پارک ملی کویر(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تدوین و اولویت بندی استراتژیهای مناسب توسعهیگردشگری پایدار (مطالعه ی موردی: استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیل رفتار انتخاب مسیر توسط گردشگران در بازار تاریخی تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

آثار تجارت خارجی بر تقاضای بینالمللی گردشگری ایران (مطالعه موردی: هند و ترکیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

توسعه ی اقتصادی صنعت گردشگری در ایران و مقایسه ی آن با کشورهای منطقه سند چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳