مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات جهانگردی 1384 شماره 9

مقالات

۲.

تحلیل فضایی، سطح بندی و برنامه ریزی مراکز اقامتی با استفاده از شاخص توسعه گردشگری (TDI) (مطالعه مورد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳