مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) سال هفتم تابستان 1391 شماره 18 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش تمدن اسلامی در توسعه گردشگریِ مقصدهای مذهبی (مورد مطالعه شهر مقدس قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داخلی و خارجی برای بلیط ورودی موزهی ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳