مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) بهار و تابستان 1390 شماره 15 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت در گردشگری زمستانی (مورد مطالعه: دو مقصد زمستانی شمشک و دربندسر)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

الگوی توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران با رویکرد مدیریت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

فضاهای ویژه و مشارکت زنان در فعالیت های فراغتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مدل سازی ظرفیت کشش و مدیریت آثار تاریخی در نواحی گردشگری (مطالعه موردی: معبد آناهیتای شهر کنگاور)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴