مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) بهار 1389 شماره 11 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

گردشگری و توسعه پایدار: ضرورت جاری سازی محیطی در سیاست های توسعه گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اولویت بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارزیابی و مقایسه پتانسیل های اقلیمی چابهار و شیراز جهت توسعه فعالیت های گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تاثیر معماری ایرانی – اسلامی بر انگاره ی ادراکی گردشگران اروپایی از مقصد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی : شهر رامسر)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی مزیت ها و محدودیت های توسعه کانون های گردشگری با استفاده از تحلیل SWOT (مطالعه موردی: کانون های گردشگری شهرستان شهرکرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴