مطالعات روان شناسی بالینی

مطالعات روان شناسی بالینی

مطالعات روان شناسی بالینی سال اول تابستان 1390 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی شناختی و راهبردها یکنترل فکر در بیماران مبتلا به PTSD و افراد بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی اثربخشی گروه در مانی شناختی - رفتاری، با جهت گیری مذهبی بر رضایت زناشویی بانوان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی مقایسه ای خصایص شخصیتی در بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم توسط پرسشنامه شخصیتی (MMPI)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۵۵۱
۵.

اثربخشی درمان فراشناختی بر بهبود باورهای فراشناختی، نشخوار فکری و علایم افسردگی: مطالعه تک آزمونی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اثربخشی درمانگری به شیوه تنیدگی زدایی بر تنیدگی ادراک شده با توجه به سبک های هویت دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴