مطالعات روان شناسی بالینی

مطالعات روان شناسی بالینی

مطالعات روان شناسی بالینی سال دوم بهار 1391 شماره 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری در کاهش اصطراب، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تأثیر رویکرد اجتماع درمان مدار در درمان اعتیاد و اختلال های روانی همراه(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثربخشی آموزش و تمرین های تن آرامی بر اضطراب و ظرفیت حافظه کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

آموزش اثربخشی تأثیر گشتالت درمانگری و معنادرمانگری بر کاهش نشانگان وسواس مرجعان در آستانه ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقش واسطه ای خودکارآمدی درد و ترس از حرکت در تبیین رابطه بین درد مزمن و ناتوانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۶۲۴
۷.

مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس و شناخت درمانی گروهی بر هراس اجتماعی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸