مطالعات روان شناسی بالینی

مطالعات روان شناسی بالینی

مطالعات روان شناسی بالینی سال دوم پاییز 1391 شماره 8 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب شناسی روانی انسان مبتنی بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی اثربخشی معنادرمانی بر افزایش امید به زندگی معتادان با ترک کوتاه مدت(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی روابط خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و خوش بینی در پیش بینی کنندگی بهزیستی ذهنی جهت تدوین مدل ساختاری در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقاء کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱