مطالعات روان شناسی بالینی

مطالعات روان شناسی بالینی

مطالعات روان شناسی بالینی سال دوم زمستان 1390 شماره 5 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

میزان شیوع افسردگی و تأثیر شناخت درمانی گروهی بر کاهش آن در بین دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اثربخشی روش آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان شاغل(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

هنجاریابی، روایی و اعتبار مقیاس امیدواری حوزه های خاص در دانشجویان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثربخشی مرور زندگی بر افزایش سلامت عمومی معتادین خوددرمانجو(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اثربخشی آموزش حل مسئله، مدیریت خشم بر سبک های تربیتی، پرخاشگری و شادکامی مربیان پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تأثیر درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس در کیفیت زندگی و افسردگی بیماران MS زن شهر اراک(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴