فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

مکان یابی وب کیوسک های اطلاع رسانی در مقاصد گردشگری شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرایند تحلیل سلسله مراتبی سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان یابی شهر اصفهان وب کیوسک اطلاع رسانی TWK

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۴۷۷
توسعه گردشگری در قرن حاضر، با پیشرفت فن آوری های نوین و افزایش نیازهای گردشگران موجب شده تا در بخش های مختلف تجارت گردشگری روش های متفاوتی برای رفع نیازهای اساسی گردشگران خصوصا دریافت اطلاعات ایجادگردد. الگوهای نوین بر مدار توسعه و اطلاع رسانی، به ارائه اطلاعات و بهره گیری از تنوع مکانی- ف ضایی استوار هستند. وب کیوسک های اطلاع رسانی با قابلیت ارائه اطلاعات، ارتقاء، تعامل، تراکنش و روابط هوشمند با کاربران، اطلاعات مفیدی را در اختیار گردشگران می گذارد. این مقاله توزیع فضایی- مکانی محل استقرار این وب کیوسک ها را با تاکید بر عوامل شناسایی شده و چگونگی بهینه گزینی آن را مورد بررسی و آزمون قرار داده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تحلیلی است. داده های مورد استفاده از طریق مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه (طیف لیکرت پنج گزینه ای) و مصاحبه بدست آمده است. در روش پیمایشی یا میدانی در شهر مورد مطالعه پارامترهای مکانیابی و استقرار وب کیوسک های اطلاع رسانی شناسایی شدند و تحت یک پرسشنامه طراحی گردید. داده ها پس ازجمع آوری اطلاعات وپردازش آنها درمحیط نرم افزاری SPSS15 تحلیل و به تبیین موضوع منجر گردید. با استفاده از تکنیک AHP و بهره گیری از محیط GIS تحلیل ها نشان داد در شهر اصفهان مکان های مهمی همچون میدان امام خمینی، فرودگاه، مرکز خرید سیتی سنتر، ترمینال کاوه مهمترین مکانهای استقرار وب کیوسک های اطلاع رسانی می باشند.
۲.

ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد ارایه الگوی آموزشی در سطح دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش گردشگری ایران راهنمایان تور مراکز آموزشی.سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۳۷
با توجه به اهمیت و نقش راهنمایان تور در ارایه خدمات گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی و همچنین کم توجهی به موضوعات مربوط به راهنمایان تور در ادبیات گردشگری، این تحقیق به ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران میپردازد. این پژوهش که از لحاظ روششناسی، تحلیلی- پیمایشی است؛ با هدف شناخت وضعیت فعلی آموزش راهنمایان گردشگری در ایران و ارایه راهکارهای مناسب جهت بهینه نمودن آموزشها و توسعه برنامههای آموزشی راهنمایان گردشگری نوشته شده است. نمونه آماری پژوهش حاضر را 120 نفر ازکارشناسان گردشگری، اساتید و راهنمایان آموزش دیده و حرفهای تشکیل میدهد. دادههای این پژوهش از طریق پرسشنامه (با 34 متغیر) جمع آوری و با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که وضعیت برنامههای درسی و تکنولوژی، تجهیزات و منابع فیزیکی و مدیریت و سیاست گذاریهای کلان گردشگری در حد متوسط بوده و بازنگری در برنامههای درسی و افزایش تجهیزات، تسهیلات و امکانات لازم در مراکز آموزشی ضروری به نظر میرسد. در این راستا، برای رسیدن به وضعیت مطلوب بایستی در سیاست گذاریهای کلان گردشگری کشور نسبت به توسعه مراکز آموزشی در استانهای گردشگرپذیر و توسعه امور آموزشی راهنمایان در دانشگاهها برنامهریزی مناسبی صورت گیرد.
۳.

نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقاء ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات تبلیغات شفاهی تصویر برند مقصد تجربه مشتری ارزش ویژه برند مقصد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی فن راهنمایی
تعداد بازدید : ۱۶۰۵ تعداد دانلود : ۷۳۴
یکی از عوامل اصلی در بازاریابی توریسم، جذب گردشگران به منطقه موردنظر از طریق تبلیغات و تبلیغات دهان به دهان )شفاهی( است. ازآنجاکه مصرف کنندگان بسیاری از محصولات، به ویژه در حوزه خدمات نمی توانند قبل از بازدید و به اصطلاح مصرف مورد ارزیابی قرارداد، ازاین رو لزوم توجه به نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در بهبود و ارتقا ارزش ویژه برند مقصد گردشگری، از عوامل مؤثر در جذب و حفظ گردشگران به منطقه گردشگری است و باید به عنوان یک عامل اساسی در بازاریابی گردشگری موردتوجه قرار گیرد. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بوده و به منظور جمعآوری دادههای تحقیق، از پرسشنامهای که به طور ترکیبی از منابع مختلف موجود در ادبیات تحقیق، طراحی شده است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، نمونه ۴۸۳ نفری از گردشگران بالقوه شهر اصفهان انتخاب گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آزمون های مدلسازی معادلات ساختاری (SEM (، تحلیل عاملی تأییدی ) CFA ( و دو بسته نرمافزاری SPSS و LISREL به کار گرفته شدند. شفاهی و تجربه مشتری در سطح اطمینان 99 درصد تأثیر معنی داری بر تصویر برند مقصد دارند. همچنین تبلیغات و تبلیغات شفاهی در سطح اطمینان 99 درصد تأثیر معنی داری بر تجربه مشتری دارند و تجربه مشتری در سطح اطمینان 99 درصد بر ارزش ویژه برند تأثیر معنی داری دارد و نهایتاً تصویر برند در سطح اطمینان 99 درصد بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری تأثیر معنادار داشته است.
۱۰.

با دوچرخه بزن به جان جاده

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۸۳
سفر با دوچرخه، از آن سفرهاست که کمتر کسی در ایران به فکر آن می افتد. غیر از حرفه ای های سفر، که به ایرانگردی و گاه جهانگردی عشق می ورزند و می خواهند با جان و دل، جاده را لحظه به لحظه طی کنند و از مناظر، گاه کویری و گاه جنگلی لذت ببرند. مسیرهایی که سربالایی های نفس گیرش، آدم را از ادامه سفر پشیمان می کند و سرپایینی هایی با شیب تند، امید زودتر رسیدن به مقصد را بالا می برد. سفرهایی که به خاطر نبودن امکانات کافی و مسیر دوچرخه رو، در جاده برای دوچرخه سوارها گاه بسیار خطرناک است. با تمام این احوال کم نیستند، ایرانی های طالب هیجان و عاشق مسافرت های این چنینی که با دوچرخه به اقصی نقاط ایران و حتی جهان سفر کرده اند. ...
۱۲.

توصیه های سفربا هواپیما

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۸ تعداد دانلود : ۹۸۷
«توصیه های سفر با هواپیما» عنوان مطلبی است که راهنمای سفر است. مسافرت با هواپیما، انجام تشریفات آن، گاهی باعث گیجی و نگرانی مسافران می شود. در این مطلب تلاش شده، تا شما با مواردی که قبل و درحین سفر، باید رعایت و ملاحظه کنید، از نگرانی های سفر کاسته شود. دانستن اطلاعاتی، از این گونه، مسافران بسیاری را یاری کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان