مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

مطالعات و تحقیقات اجتماعی سال اول تابستان 1391 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

فهم ماهیت جامعه ایرانی براساس الگوی گذران اوقات فراغت نسل جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تلفن همراه و کارکردهای آن برای کاربران ایرانی با تأکید بر تفاوت های جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تلفن همراه هویت امنیت مد پیام کوتاه تکنولوژی ارتباطی کارکردهای تلفن همراه امتداد خود

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات ارتباطات و فرهنگ ارتباطات بین فردی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی تلفن همراه
تعداد بازدید : ۲۸۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۶۶
تلفن همراه علاوه بر تامین نیاز ارتباطی میان فردی در حال حاضر به عنوان وسیله سرگرمی و وسیله ارتباط جمعی نیز به کار می رود و استفاده از آن معانی متعددی را برای کاربرانش دارد. مقاله حاضر می کوشد تا صرف نظر از کاربرد ارتباطی تلفن همراه، کارکردهای این وسیله را در میان کاربران مورد مطالعه قرار دهد. بدین منظور پیمایش آنلاینی از دارندگان این وسیله صورت گرفته است و پاسخگویان درباره کارکردهای مختلف این وسیله در تامین نیازهایشان اظهار نظر کرده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تلفن همراه علاوه بر کاربردهایی نظیر تسهیل ارتباطات میان فردی به واسطه سیار بودن و همراهی همه زمانی و همه مکانی پاسخگویان، کارکردهایی چون تامین امنیت، مد، خودابرازی، هویت، هماهنگی و سرگرمی را نیز به همراه داشته است.
۳.

اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری و عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

حمایت اجتماعی و جرم: مطالعه تطبیقی جوانان مجرم و عادی شهر ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیلی بر علل و پیامدهای شکل گیری مناطق حاشیه نشین با نگرش ویژه بر شهر خمین(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی گرایش دختران دانشجو به حجاب و بدحجابی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

دینداری در نسل های مختلف: مطالعه موردی شهرستان ساری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸