مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

مطالعات و تحقیقات اجتماعی سال اول بهار 1391 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

واقعیت اجتماعی «نمازخوانی» در ایران: بازخوانی «مطالعات نماز» و «نمازپژوهی ها»(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

رابطه ابزارهای جهانی شدن و هویت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تحلیل بازنمایی گفتمان های دینی در سینمای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

نحوه بازنمایی ارزش های فرهنگی در تبلیغات تجاری: تحلیل نشانه شناختی آگهی های تلویزیون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ناسیونالیسم قومی و عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی جامعه شناختی برخی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷