مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر حسین ایمانی جاجرمی (دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ imanijajarmi@ut.ac.ir)

 سردبیر: دکتر محمدرضا جوادی یگانه (دانشیار دانشگاه تهران؛ myeganeh@ut.ac.ir)

مدیر داخلی : پروین علیپور

هیات تحریریه: سوسن باستانی (دانشیار دانشگاه الزهرا؛  sbastani@alzahra.ac.ir)، سید سعید زاهد زاهدانی (دانشیار دانشگاه شیراز؛ zahedani@shirazu.ac.ir)، محمد جواد زاهدی (دانشیار دانشگاه پیام نور؛ (mj.zahedi.m@gmail.com)، خدیجه سفیری (استاد دانشگاه الزهرا؛ m_safiri@yahoo.com)، سید سعید عاملی رنانی (استاد دانشگاه تهران؛ ssameli@ut.ac.ir)، موسی عنبری(دانشیار دانشگاه تهران؛ anbari@ut.ac.ir)، غلامرضا غفاری(دانشیار دانشگاه تهران؛ ghaffary@ut.ac.ir)، حسین محمودیان(دانشیار دانشگاه تهران؛ hmahmoud@ut.ac.ir)، مجید موحد مجد(دانشیار دانشگاه شیراز؛ mmovahed@rose.shirazu.ac.ir)، اسدالله نقدی(دانشیار دانشگاه همدان؛ naghdi@basu.ac.ir)، سید ضیاء هاشمی (استادیار دانشگاه تهران؛ پzhashemi@ut.ac.ir)

نشانی: تهران: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، پلاک 8، طبقه پنجم

تلفکس: 7-88994335

وب سایت: http://jisr.ut.ac.ir/

پست الکترونیک: Jisr@ut.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱