جهاد

جهاد

جهاد فروردین و اردیبهشت 1385 شماره 270

مقالات

۱.

مسائل فقهی مالکیت و وراثت زمین در نظام های بهره برداران ایران با تکیه بر عقود و قوانین اسلامی

۲.

ترویج و آموزش کشاورزی در شرایط جهانی شدن

۳.

دیدگاه فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی پیرامون برنامه های آموزش و پرورش دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

۴.

نقش قرقبانان (محافظین) افتخاری در ترویج منابع طبیعی (مطالعه حدودی استان فارس)

۵.

توسعه روستایی، جهانی شدن و چالش های پیش روی زنان روستایی و عشایری

۶.

گزینش گزاره های روش شناختی در تحقیقات دانش بومی کشاورزی

۷.

توسعه پایدار روستایی با تاکید بر سیستم انسان و محیط

۸.

بررسی عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه جهت اشتغال جوانان روستا در فعالیت های کشاورزی استان اصفهان

۱۰.

بررسی خرده فرهنگ های دهقانی قشرهای مختلف در مناطق روستایی استان گلستان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸