جهاد

جهاد

جهاد آذر و دی 1377 شماره 212 و 213

مقالات

۱.

نقش صنایع سردخانه ای در صادرات و توسعه صنایع غذایی (با تأکید بر صنایع لبنی و انواع گوشت)

۲.

تحلیل روند تحولات شاغلین کشور طی سالهای 75 - 1335 در بخشهای عمده اقتصادی با تأکید بر بخش کشاورزی

۴.

ارائه یک چارچوب برای مقایسه رهیافت های مختلف ترویجی مورد استفاده در مدل ترویج متعارف

۵.

آشنایی با الگوهای ارزشیابی قابل استفاده در ترویج و آموزش کشاورزی

۶.

ترویج کشاورزی در مالزی

۸.

نقش عناصر مدیریت در موفقیت برنامه های آموزش مستمر

۹.

انتخاب تکنولوژی مناسب برای توسعه کشاورزی و توسعه روستایی ایران

۱۰.

حرکات داخلی جمعیت ایران مسئله ای به نام مهاجرت روستایی

۱۱.

سازمانها و نهادهای دست اندرکار توسعه روستایی: نگرشی بر سوابق و عملکرد جهاد دهستان (3)

۱۲.

بررسی دیدگاههای متخصصین و کارشناسان داخلی نسبت به نظام ترویج مطلوب در ایران

۱۳.

تاثیر نوسانات دوره ای بر حجم سپرده ها در بانک کشاورزی مطالعه موردی در استان فارس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸