جهاد

جهاد

جهاد آبان 1369 شماره 134

مقالات

۲.

نقش آموزش در رشد و توسعه کشاورزی

۴.

نگاهی به برنامه های توسعه روستایی در کشور تایلند (2): سیاست ها و استراتژی توسعه روستایی (برنامه ششم توسعه روستایی)

۵.

سیاست های کشاورزی در شوروی (قسمت آخر): دستاوردهای عمده

۶.

آشنایی با سازمانهای اقتصادی و بین المللی (9): اوپک (قسمت دوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸