جهاد

جهاد

جهاد بهمن و اسفند 1380 شماره 246 و 247

مقالات

۲.

مروری بر نظریات و تجارب موجود در زمینه تجمیع روستایی - تجربه های موجود در زمینه تجمیع روستاها و پروژه های اسکان (قسمت دوم و آخر)

۳.

آموزش و ترویج: همکاری ترویج بخش خصوصی و دولتی در نروژ

۴.

ارزیابی مشارکتی ارتباطات روستایی PRCA: رهیافتی جدید در تحقیقات و طراحی ارتباطات برای برنامه ها و راهبردهای توسعه

۵.

اقتصادی: بررسی چگونگی تأمین مالی در شبکه های تولید کنندگان زنان روستایی: دو مطالعه موردی در استان خراسان

۶.

بهره برداریهای غیر مرتعی از مراتع در راستای استفاده بهینه از منابع زیست محیطی

۸.

طرح تدوین نظام ترویج ایران: بررسی انتظارات مردم روستایی از نظام ترویج

۹.

روند بکارگیری رهیافتهای ترویج در کشورهای جهان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸