جهاد

جهاد

جهاد تیر و مرداد 1379 شماره 230 و 231

مقالات

۲.

رهنمودی مختصر بر آموزش عملی روشهای مشارکتی در مزرعه

۳.

ترویج تکنولوژی مناسب، راهبردی در کشاورزی پایدار، چشم اندازی جدید

۴.

اجتماعی: روند تحولات جامعه روستایی ایران بعد از انقلاب اسلامی (قسمت دوم)

۶.

بیابان، عوامل مؤثر در توسعه و چگونگی مبارزه با بیابانزدایی

۸.

اثرات و پیامدهای بلایای طبیعی بر منابع طبیعی

۹.

اقتصادی: تحلیل اقتصادی تولید و قیمت گوشت مرغ در ایران

۱۱.

نقدی بر برنامه های توسعه روستایی ایران در سالهای 77 - 73 با تأکید بر ساختار برنامه و برنامه ریزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۱۲.

دستاوردهای وزارت جهاد سازندگی

۱۳.

انگیزش و عوامل مؤثر بر آن در کارشناسان ترویج

۱۵.

بررسی نظامهای بهره برداری از زمین در ایران (قسمت دوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸