جهاد

جهاد

جهاد تیر 1374 شماره 175

مقالات

۳.

نقش مشارکت مردمی در پیشبرد پروژه های توسعه (قسمت دوم)

۶.

تجربه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی در زمینه مشارکت مردمی

۸.

جایگاه بخش صنعت در برنامه ریزی توسعه: صنایع روستایی و نقش آن در توسعه کشور

۱۱.

برنامه اسپارک و توسعه منابع انسانی - سمپوزیوم بین المللی همکاریهای فنی در سال 94 بین کشورهای در حال توسعه در خصوص برنامه اسپارک چین

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸