جهاد

جهاد

جهاد خرداد و تیر 1385 شماره 271

مقالات

۲.

ماهیت اقتصادی خدمات ترویجی و خصوصی سازی ترویج کشاورزی

۴.

آموزش کشاورزی برای توسعه روستایی پایدار: چالش هایی برای کشورهای در حال توسعه در قرن 21

۵.

تکنولوژی آموزشی و نقش آن در برنامه های آموزشی ترویجی

۶.

کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات«ICT» در توسعه روستایی

۸.

نقش کشاورزی ارگانیک در امنیت غذایی

۹.

تأثیر دانش بومی زنان روستایی بر توسعه پایدار کشاورزی

۱۰.

در جستجوی رهیافت های بدیل مدیریت هدفمند تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران

۱۱.

تکامل سازمانی: کاربرد اصول ژنتیک در مدیریت سیستم های ترویج

۱۲.

بررسی اجمالی الگوهای مختلف بهره برداری از ماشین آلات کشاورزی در ایران

۱۳.

نگرش سیستماتیک به زمینه های فعالیت سازمان های غیر دولتی در مدیریت منابع طبیعی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸