جهاد

جهاد

جهاد آذر و دی 1381 شماره 254

مقالات

۱.

آموزش و ترویج: کاربرد PRA در تعیین نیازهای آموزشی آبخیزداران مطالعه موردی روستای گراب در استان خوزستان

۲.

بررسی اثرات بهره گیری از مددکاران ترویجی در پیشبرد برنامه های ترویجی زراعت برنج در استان گیلان

۴.

توسعه روستایی و کشاورزی: تعیین و تحلیل سطوح برخورداری مناطق روستایی در شهرستانها و بخشهای استان تهران

۵.

کاربرد شاخص ها در سنجش توسعه روستایی

۷.

راهی دیگر برای توسعه

۸.

بررسی تولید و تجارت سیب درختی در استان کهکیلویه و بویراحمد

۹.

بررسی سیستمی وضعیت چای در ایران

۱۰.

کاربرد ارزیابی مشارکتی ارتباطات روستایی (PRCA) در برنامه ریزی توسعه روستایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸