جهاد

جهاد

جهاد مرداد و شهریور 1382 شماره 258

مقالات

۱.

آموزش و ترویج: بررسی رشته های مورد نیاز آموزش عالی کشاورزی در گرو ترویج و آموزش کشاورزی

۲.

تحول در برنامه های ترویج کشاورزی بررسی تاثیر ترویج با روش آموزش و ملاقات (t and v) در آفریقا (تجربه کنیا و بورکینافاسو)

۳.

فعالیت های ترویجی مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک در نیکاراگوئه

۴.

نگرش ها و نیازهای آموزشی مروجان سازمان کشاورزی استان سمنان نسبت به کشاورزی پایدار

۵.

توسعه روستایی و کشاورزی: نقش بوم گردی در معیشت پایدار جوامع محلی و حفظ منابع طبیعی

۶.

توسعه پایدار کشاورزی

۷.

تبادل دانش بومی

۸.

چالش های آبخیزداری در کشورهای در حال توسعه (با تأکید بر ایران)

۹.

رهنمودهایی در خصوص ارتباطات ویژه توسعه روستایی

۱۰.

تولید و تجارت کودهای شیمیایی و بیولوژیک

۱۱.

جایگاه و نقش صنایع کوچک روستایی در توسعه روستایی

۱۲.

تشکلها و نظامهای بهره برداری: سازمان های کشاورزان: (fos) ساختارهای نهادی پویا برای توانمندسازی کشاورزی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸