جهاد

جهاد

جهاد مرداد و شهریور 1377 شماره 208 و 209

سخنرانی ها

۱.

راهبردهای اساسی در توسعه جامعه عشایری

مقالات

۳.

خصوصی سازی ترویج کشاورزی در کشورهای اروپایی

۴.

هزینه های پنهان خصوصی سازی: رهیافتی نظام نگر بر پشتیبانی مالی فرایند تحقیق، توسعه و ترویج روستایی

۵.

سیر تحول نقش زنان در کشاورزی

۷.

بررسی نقش زنان در مراحل مختلف تولید و پس از تولید در رشته های مختلف کشاورزی و دامداری

۹.

الگوی برنامه ریزی آموزشی برای تعاونیهای صیادی/ مطالعه موردی: تعاونی صیادی «پشت شهر» شهرستان بندرعباس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸