کوروش رضایی مقدم

کوروش رضایی مقدم

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: rezaei@shirazu.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

Factors Affecting the Entrepreneurial Activities of Rural Women in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Business Plan Entrepreneurship Motivation Social capital Social Networks

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۹
The main aim of this study was to identify and analyze the effect of social capital on entrepreneurial activities of Fars province specialized companies in Iran to improve their status. This descriptive research was accomplished using survey and required data was collected through questionnaire. Stratified random sampling was used and sample size was estimated to be 380 rural women. The validity and reliability of the questionnaire was confirmed by the viewpoints of professors as well as conducting a pilot study, calculating the Cronbach's alpha coefficient, respectively. Based on the results of path analysis, social capital and social networks activities had a direct and significant effect on entrepreneurial activities. Business plan writing skill, creativity, entrepreneurial motivation, family communication, supportive policies, educational-counseling policies, and business environments also had a direct and significant effect on social capital. Creativity, entrepreneurial motivation, family communication and educational policies had a direct and significant effect on social networking activities, as well. Enhancing the ability of entrepreneurs to start and continue entrepreneurial activities, paying attention to the role of social networks and their interacting as well as considering social capital as a link between business networks by identifying entrepreneurial opportunities and providing resources and facilities are essential in this regard.
۲.

واکاوی مؤلفه های پذیرش کارآفرینی هیبریدی در بین کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: استان فارس)

کلید واژه ها: استقلال طلبی پذیرش کارآفرینی هیبریدی توسعه کارآفرینی کارآفرینان هیبریدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۳
موفقیت اقتصادی یک کشور اغلب با ظرفیت آن برای تولید کارآفرینانی که قادر به تغییر و پیشبرد بافت اقتصادی هستند، مرتبط است. در حال حاضر پدیده کارآفرینی هیبریدی یک اهرم راهبردی برای توسعه اقتصادی به شمار می رود که در حال حاضر به طور فزاینده ای در سازمان ها رایج شده است. وجود کارآفرینان هیبریدی منعکس کننده تغییرات در شرایط بازار است که نشان می دهد افراد تصمیم می گیرند از تجربه خود در راستای توسعه کسب وکار در خارج از سازمان استفاده کنند. بر این اساس این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش کارآفرینی هیبریدی در بین اعضای سازمان های دولتی در استان فارس انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر ماهیت کیفی و از نوع مطالعه چندموردی است. داده ها، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و مطلعین کلیدی در زمینه کارآفرینی هیبریدی در دانشگاه و سازمان های مختلف استان که به عنوان صاحب نظر شناخته می شوند و با روش نمونه گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی انتخاب شدند، جمع آوری گردید. روند جمع آوری داده ها تا دستیابی به اشباع نظری که با مصاحبه پانزدهم حاصل شد، ادامه یافت. برای تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها از نرم افزار MAXQDA2020 استفاده شد. طبق نتایج پژوهش، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های اقتصادی، نقش خانواده، ویژگی های سازمانی، شبکه سازی و پیوند بین فناوری های نوین علمی و صنعت از جمله عوامل تأثیرگذار بر پذیرش کارآفرینی هیبریدی از دیدگاه صاحب نظران بودند. مؤلفه های پیوند بین فناوری های نوین علمی و صنعت، مدیریت زمان، توسعه اقتصادی، تجربه کاری و ارتقای کارایی شغلی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت از دیدگاه پاسخگویان بودند. بر اساس نتایج پژوهش، داشتن دو نقش یا تبدیل شدن به کارآفرینی هیبریدی از نظر مالی، وضعیت بهتری برای کارکنان به همراه دارد. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان به همراه دارد.
۳.

مروری بر تکامل الگوها و نسل های مراکز رشد در پارک های علم و فناوری

کلید واژه ها: مرکز رشد پارک علم و فناوری شرکت نوپا سرمایه گذاری شبکه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۴
شرکت های نوپا و تازه تأسیس، بویژه در سال های ابتدایی شروع بکار خود با ریسک ها، بحران ها، چالش ها و مشکلات فراوانی مواجهند که در صورت عدم سازگاری و تاب آوری با شرایط، گاهی منجر به ورشکستگی و توقف فعالیت کسب وکار آنان خواهد گردید. لذا توجه ویژه و در نظر گرفتن سازوکارهای حمایتی هدفمند و ساختارمند برای این شرکت های کوچک در سال های ابتدایی، تداوم حیات کاری آن ها را تضمین خواهد نمود. در این راستا مراکز رشد به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین عناصر شناخته شده که زیرساخت های لازم برای فعالیت کسب وکارهای نوپا را تا حدود زیادی فراهم می نماید. هدف از مطالعه حاضر، مروری بر تاریخچه راه اندازی پارک های علم و فناوری در دنیا، مراکز رشد، اجزای تشکیل دهنده آن و انواع امکانات، تجهیزات و خدماتی است که از طریق این مراکز به شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری ارائه می شود. همچنین، سیر تکاملی الگوها و مدل های انکوباسیون مورد بحث قرار گرفته و سپس نسل های مختلف مراکز رشد در طی زمان، معرفی و تحلیل شده اند. در نهایت، نقش دانشگاه ها به عنوان حامیان ارزشمندی برای جوانان سرشار از ایده و خلاقیت مطرح شده و ارائه دروس جدید و موردنیاز بازار کار در حوزه کارآفرینی و کسب وکار در رشته های مختلف، تأسیس مراکز رشد دانشگاهی با ایجاد هسته های کارآفرینی و آموزشِ مهارت های عملی در راستای توانمندسازی هرچه بیشتر دانشجویان توصیه شده است. همچنین، رصد و شناخت عمیق مراکز رشد موفق در دنیا، اقدامی اثرگذار برای الگوبرداری، بومی سازی و ارتقای روش های حمایت از هسته های کارآفرین در کشور خواهد بود.
۴.

Analyzing the Paradigmatic Foundations of Knowledge Management in Agricultural Knowledge-based Companies(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Knowledge Management Generations of KM Knowledge-Based Companies Agriculture

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۹
Knowledge, as one of the pillars of success, is an essential factor for innovation, production and economic growth. Knowledge management is a new strategy that organizations, would need that so as to increase their performance and success. In case companies don’t use knowledge management system correctly and at proper time, they would be either faced with failure or obliged to leave the arena of contest. Agricultural knowledge-based companies have a key role for the regeneration of the agriculture and increase of the employment of agricultural graduates in this field. As presently the challenge of managers is to provide a suitable environment for the growth of the human mind in knowledge-oriented companies that embrace a cutting-edge approach to knowledge management, wherein knowledge is tailored to fit the specific context, are poised for success. By fostering effective learning, this approach leads to enhanced performance and improved efficiency. In this study, many studies were reviewed and generations of knowledge management were analyzed with a paradigmatic approach. Almost 100 related books and articles were reviewed through archival research. The findings showed that knowledge-based companies should go from the first generation of knowledge management to the use of the fourth generation; that way the internet use, social networks, analytical tools, intelligent agents, etc., might have a great participation with one another, which leads to their stay in the contest scene, and their faster achievement of future-oriented and dynamic results. Therefore, it is suggested that agricultural knowledge-based companies have focus on transformational management and its characteristics.
۵.

Virtual Social Networks and Rural Women Entrepreneurship(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Virtual social networks Entrepreneurship Business Rural women

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۴
Women entrepreneurs use virtual social networks in their professional relationships. These relationships with higher quality leads to better performance in their businesses. The present study aimed to analyze the effects of virtual social networks on improving rural women’s entrepreneurship. The statistical population of the study included all members of the Agricultural Development Specialized Holding Companies in Fars province in Iran. The study was conducted using survey and stratified random sampling methods with 269 individuals participated via questionnaires. The results indicated that virtual social networks had a favorable effect on rural women’s businesses. There was a significant difference between women in the different studied counties regarding the effects of virtual social networks on business. In addition, a significant difference was observed between women in various groups regarding the effect of virtual social networks on business. In addition, greater effect of virtual social networks on women’s businesses led to higher business resilience among the women entrepreneur and their businesses, which resulted in increasing the women’s information about business activities and their entrepreneurial activities in their businesses. Further, more use of social networks by the women led to more use of marketing methods and strategies. Therefore, it is suggested that Agricultural Development Specialized Holding Companies use the functions of virtual social networks in order to information transfer, networking and online training for members when necessary. Also provide the necessary training in the application of appropriate marketing methods and strategies to rural women entrepreneurs using these networks.
۶.

شناسایی ویژگی های کارآفرینانه، عوامل حمایتی و ایستار اعضای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم وفناوری استان کرمان

کلید واژه ها: مدیریت تداوم کسب وکار شرکت های دانش بنیان کارآفرینی پارک علم و فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر ایستار اعضای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم وفناوری استان کرمان نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب وکار بوده که با فن پیمایش انجام گرفت. جامعه ی آماری نیز مشتمل بر تمام اعضای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم وفناوری استان کرمان (1630N=) نفر بود که حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و طبق روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی با انتساب متناسب، 218 نفر (شرکت های دانش بنیان کشاورزی و غیرکشاورزی) انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود، که برای تعیین روایی آن از پانل متخصصان استفاده شد. همچنین به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق با انجام مطالعه راهنما خارج از نمونه مورد مطالعه، ضرایب آلفای کرونباخ بین 67/0 تا 94/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که شرکت ها از روحیه کارآفرینی بالایی برخوردارند به گونه ای که اعضاء، با مسئولیت پذیری، تمایل به انجام فعالیت های گروهی را دارند. یافته ها همچنین نشان دهنده ریسک پذیری متوسط اعضای شرکت ها است. شرکت ها از نظر ایستار نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب وکار متوسط رو به بالا هستند. به لحاظ ویژگی های محیطی نیز نتایج نشان داد که شرکت ها از نظر خلق محصول جدید وضعیت مطلوبی داشته؛ اما از لحاظ فرآیند توسعه محصول در حد متوسط بوده اند؛ همچنین از نظر هوش رقابتی در حد متوسط رو به بالایی هستند. یافته ها از نظر عوامل زمینه ای نشان داد که فضای کسب وکار برای شرکت ها چندان مطلوب نیست. از سوی دیگر، سیاست های دولتی نیز برای شرکت های دانش بنیان در حد مطلوبی ارزیابی نشد. در نهایت، طبق نتایج رگرسیون چندمتغیره، پنج متغیر هوش رقابتی، فضای کسب وکار، خلق محصول جدید، ریسک پذیری و سیاست های دولتی، جمعاً 58 درصد از تغییرات ایستار اعضای شرکت ها نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب وکار را تبیین کردند.
۷.

تحلیل میزان تابآوری زنان کارآفرین روستایی با بهره گیری از مقیاس کانر دیویدسون(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
تاب آوری کارآفرینانه توانایی ایستادگی و غلبۀ سریع بر ناسازگاری ها و یکی از ویژگی های مهم شخصی در کارآفرینی است. تاب آوری فردی زنان کارآفرین روستایی در خلق یا ارتقای تاب آوری کسب و کارها و در پی آن جامعۀ روستایی مؤثر است. کارآفرینان تاب آور به جای مقاومت در برابر تغییر از آن استقبال می کنند و برای رسیدن به اهداف و مدیریت چالش ها ریسک پذیری و تحمل زیادی دارند. این تحقیق با هدف کلی واکاوی تاب آوری کارآفرینانۀ فردی زنان روستایی انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق دربردارندۀ تمامی اعضای شرکت های مادرتخصصی حمایت از توسعۀ کشاورزی استان فارس است. این پژوهش با بهره گیری از روش های پیمایش و نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تعداد نمونۀ 269 نفر انجام شده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. تاب آوری فردی زنان مطالعه شده با مقیاس بین المللی سنجش تاب آوری فردی کانر دیویدسون (CD-RISc) بررسی شده است. بنابر نتایج پژوهش، تاب آوری فردی زنان روستایی استان فارس تقریبا زیاد است. مقایسۀ تاب آوری فردی زنان در سه شهرستان بررس یشده نشان می دهد که زنان کارآفرین مرودشت و شیراز به ترتیب تاب آوری فردی بالاتری به نسبت زنان شهرستان کارآفرین استهبان دارند. متغیرهای روحیۀ کارآفرینی، انگیزۀ کارآفرینی، خلاقیت و تعداد اعضای خانوار همبستگی معناداری با تاب آوری فردی زنان کارآفرین مطالعه شده دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، متغیرهای روحیۀ کارآفرینی، انگیزۀ کارآفرینی و تعداد اعضای خانوار به ترتیب پیش بینی کنندۀ تغییرات تاب آوری فردی زنان اند. به منظور بهبود تاب آوری کارآفرینی زنان، رشد و ارتقای ویژگی های فردی آن ها امری ضروری است؛ از این رو پیشنهاد می شود آموزش هایی برای تقویت انگیزه، خلاقیت و روحیۀ کارآفرینی زنان روستایی درنظر گرفته شود. تقویت مهارت های زنان روستایی در زمینۀ تصمیم گیری، مدیریت استرس، تمرکز بر امور، کنترل احساسات و تفکر مستقل نیز کمک شایانی به بهبود تاب آوری آنان خواهد کرد.
۸.

جغرافیای مفاهیم، مبانی و راهبردهای مقابله با بیابان زایی با تاکید بر توسعه پایدار انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیابان زایی مقابله با بیابان زایی توسعه پایدار انسانی راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
بیابان زیست بومی است که در آن استمرار و پایداری چرخه حیات با دشواری های فراوانی همراه بوده و کمبود آب مهم ترین شناسه آن است. علیرغم تنگناهای حاکم بر جغرافیای مناطق خشک و بیابانی، دل نگرانی امروز جامعه جهانی، نه از وجود چنین اقلیم هایی بلکه از پدیده زیانبار «بیابان زایی» است که باعث کاهش استعداد تولید سرزمین در طول زمان، به صورت تدریجی و اغلب غیر قابل رؤیت می شود. در حال حاضر بیابانزایی گریبان گیر بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه می باشد و مشتمل بر فرآیندهایی است که هم زاییده عوامل طبیعی بوده و هم به عملکرد نادرست انسان بر می گردد. هدف این تحقیق بررسی تاریخچه، وضعیت فعلی و مبانی و مفاهیم بیابان زایی در جهان و ایران است و در ادامه علل و عوامل و پیامدهای این پدیده زیست محیطی را مورد مداقه قرار می دهد. همچنین ضمن بررسی روند تاریخی برنامه های مقابله با بیابان زایی در جهان، سیاست ها و راهبردهای گذشته، حال و آینده کشور را در این زمینه بررسی و تحلیل می نماید. تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است که به روش پژوهش اسنادی و با جستجوی نظام مند در منابع معتبر علمی، نگاهی جامع به موضوع مورد پژوهش دارد. یافته ها نشان می دهد که مهار بیابان زایی و مدیریت پایدار مناطق بیابانی با توجه ماهیت پیچیده و چند بعدی آن ، بیش از مقابله مستقیم با مظاهر بیرونی از طریق رهیافت های فنّی، نیازمند اصلاح الگوهای توسعه و شناخت ریشه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن با تأکید بر توسعه انسانی است. لذا برنامه ملی اقدام برای مقابله با بیابان زایی و تعدیل اثرات خشکسالی، مستلزم همگرایی سرمایه های طبیعی و انسانی و مشارکت اجتماع محور کلیه کنشگران ذینفع در طراحی راهبردها و اجرا و ارزشیابی اقدامات میدانی به شکل انعطاف پذیر و تکاملی خواهد بود. این مقاله پیشنهاد می نماید در تحقیقات بعدی بنیان های نظری اکولوژی اجتماعی و سیاسی در حوزه «مقابله با بیابان زایی» مفهوم سازی و بسط داده شود.
۹.

کارآفرینی در قرآن و احادیث و نقش دانشگاه در پرورش کارآفرینان با روحیه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشرفت کارآفرینی آیات و احادیث هرمنوتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۴ تعداد دانلود : ۵۹۵
در جامعه ای که دارای بافت دینی است، می توان از آموزه های دین در کارآفرینی بهره گرفت. چراکه رویکرد جامع به کارآفرینی با در نظر گرفتن دین، می تواند تکمیل کننده تئوری و عمل کارآفرینی باشد. هدف این تحقیق، که با استفاده از تلفیق روش مصاحبه با مطلعین مذهبی و روش هرمنوتیک صورت پذیرفته، شناخت کارآفرین و کارآفرینی با تشریح مؤلفه های آن بر مبنای آیات قرانی و احادیث اسلامی و راهکارهای پرورش چنین کارآفرینانی در دانشگاه است. براساس با نتایج، کارآفرین فردی نیک کردار است که با تقویت ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در خود با توجه به معارف آسمانی و بهره گیری از قوه تعقل و تفکر در آیات و روایات اسلامی، فعالیتی را آغاز می کند که همواره با رضایت خداوند و شوق و میل باطنی نسبت به آن فعالیت همراه است. او از قوه نبوغ و خلاقیت خود استفاده نموده تا به سود حاصل از فعالیت خود دست یابد و موجب توسعه منطقه یا کشور خود شده و همواره با رعایت اعتدال، این فعالیت را با حفظ محیط زیست ادامه می دهد. دانشگاه به منظور پرورش چنین کارآفرینی می تواند از چهار راهبرد دینی فرهنگی، سازمانی، آموزشی مشاوره ای و پژوهشی استفاده کند. در پایان با توجه به نتایج، مدل مفهومی پرورش کارآفرین در دانشگاه با چشم انداز اسلامی ارائه شده است.
۱۰.

بررسی فعالیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان خرامه و مشارکت اعضا در آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعاونی تولید کشاورزی مشارکت موانع خرامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۳۵۷
این تحقیق با هدف بررسی فعالیت تعاونی های تولید شهرستان خرامه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و مشارکت اعضا در فعالیت های تعاونی به روش پیمایشی انجام گرفت. داده های موردنیاز از طریق پرسش نامۀ محقق ساخته جمع آوری شد. روایی صوری ابزار سنجش توسط جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز تأیید شد. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ به منظور بررسی پایایی پرسش نامه استفاده گردید که مقادیر آن بین 77/0 تا 84/0 به دست آمد. جامعۀ آماری تحقیق را گندم کاران عضو تعاونی های تولید شهرستان خرامه تشکیل دادند. در این راستا، تعداد 110 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار 16SPSS  انجام گرفت. شناسایی مشکلات تعاونی و موانع مشارکت اعضا نیز با استفاده از سؤالات باز صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد اعضا در مجموع، فعالیت های تعاونی را ضعیف ارزیابی کردند در حالی که تفاوت معنی داری بین میانگین فعالیت های تعاونی با توجه به سطوح مشارکت اعضا وجود داشت. اما وضعیت اقتصادی و عملکرد زیست محیطی اعضا نسبت به زمان قبل از عضویت در تعاونی بهبود یافته بود. همچنین مشکلات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی و مدیریتی چهار دسته از موانع مشارکت اعضا در تعاونی های تولید بودند.
۱۱.

ارزیابی اثرات توسعه با تأکید بر ارزیابی زیست محیطی: آموزه هایی از مبانی و مفاهیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثرات پروژه ارزیابی اثرات اثرات زیست محیطی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
 توسعه اقتصادی و اجتماعی معمولاً از طریق اجرای سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه محقق می شود. این طرح ها، مداخله توسعه ای نهادهای عمومی و خصوصی و ابزاری برنامه ریزی شده برای بهبود وضعیت جوامع هستند و قصد دارند رفاه مادی و معنوی انسان ها را ارتقاء بخشند. با این وجود نمی توان نسبت به اثرات ناخواسته و احتمالاً نامطلوب آن ها بی توجه بود. در این پژوهش که به روش کیفی و توصیفی انجام و داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد، متون و منابع مرتبط تهیه شده، موضوعاتی مانند مفهوم اثر و تغییر، اثرات پروژه، سطوح تأثیر، ارزیابی اثرات، شاخص ها و موانع ارزیابی اثرات بررسی شده است. در پایان نیز به ارزیابی اثرات زیست محیطی و سابقه آن در برنامه های توسعه ایران پرداخته است. قطعاً توانا شدن نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور در حوزه ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی، عامل مهمی در رسیدن به توسعه پایدار است. 
۱۲.

مؤلفه ها و موانع ایجاد دانشکدۀ کارآفرین از دیدگاه دانشجویان عضو و غیرعضو تعاونی دانشجویی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشکدۀ کارآفرین دیدگاه دانشجویان تعاونی دانشجویی مؤلفه ها و منابع دانشگاه شیراز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شیراز نسبت به مؤلفه های ایجاد دانشکدۀ کارآفرین و موانع آن انجام گرفت. به این منظور، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چندمرحله ای برای انتخاب نمونۀ مورد مطالعه به کار رفت. حجم نمونه 200 نفر برآورد شد که تعداد 191 پرسش نامه از نمونۀ مورد مطالعه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که روایی صوری آن به تأیید متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی رسید. نتایج نشان داد که بین دانشجویان عضو و غیر عضو در تعاونی دانشجویی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شیراز از نظر میانگین میزان اهمیت مؤلفه های دانشکده کارآفرین تفاوت معنی دار وجود دارد به طوری که دانشجویان عضو تعاونی اهمیت مؤلفه های انسجام فعالیت های کارآفرینانه، کارآفرینانه بودن محیط اجتماعی دانشکده، تشخیص و ایجاد فرصت ها و کارآفرینانه بودن فرهنگ دانشکده را بیشتر از دانشجویان غیر عضو می دانند. همچنین بر اساس مدل بوریچ، دانشجویان مؤلفۀ تشخیص و ایجاد فرصت ها را مهم ترین مؤلفه در ایجاد دانشکدۀ کارآفرین می دانند. براساس نتایج، ایجاد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری برای حمایت از دانشجویان و استادان در دانشکده در راستای انجام فعالیت های کارآفرینانه و تقویت کارآفرینی در دانشکده و نیز ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان برای انجام فعالیت های کارآفرینانه پیشنهاد شد.
۱۳.

واکاوی علل و نگرش کشاورزان به فقر روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقر نگرش فقر روستایی اسلام آباد غرب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه فقر
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه محاسبه و تحلیل فقر
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۵۷۵
فقر علل و ریشه های مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها نوع نگرش افراد درباره عوامل به وجود آورنده فقر است. این پژوهش با هدف تحلیل علل و نگرش کشاورزان به فقر در راستای کاهش فقر روستایی با استفاده از فن پیمایش اجرا شد. نمونه های این تحقیق 300 نفر از کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب در دو محدوده تحت پوشش سیستم های آبیاری تحت فشار و محدوده خارج از پوشش این سیستم ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چندمرحله ای انتخاب شدند. براساس نتایج پژوهش از میان گویه های مربوط به عوامل به وجود آورنده فقر روستایی، سه عامل زیربنایی \""فردی\""، \""ساختاری\"" و \""جبری\"" استخراج گردید. طبق نتایج تحلیل های رگرسیون، میزان درآمد و سطح تحصیلات به ترتیب در محدوده سیستم های آبیاری تحت فشار و خارج از آن بیشترین تأثیر را در نگرش های کشاورزان در مورد علل فقر داشته است. اما در کل منطقه مورد مطالعه، میزان بهره مندی از فعالیت های ترویج بیشترین اهمیت را برای کشاورزان در تبیین علل فقر داشته است. همچنین مشارکت در فعالیت های اجتماعی و نگرش کشاورزان به چگونگی فعالیت های کارشناسان بخشی از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند. در پایان در راستای کاهش فقر روستایی، توصیه های عملی ارائه شده است
۱۴.

بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در بین کشاورزان عضو و غیرعضو تشکل های کشاورزی (مطالعۀ موردی کشاورزان شهرستان گرمسار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایۀ اجتماعی تشکل های کشاورزی کشاورزان گرمسار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
 این پژوهش با هدف بررسی سرمایۀ اجتماعی در بین کشاورزان عضو و غیرعضو تشکل های کشاورزی شهرستان گرمسار انجام شده است. جامعۀ آماری شامل کشاورزان شهرستان گرمسار بود که با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر از آن ها (150 نفر عضو و 150 نفر غیرعضو تشکل های کشاورزی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. فن پیمایش و ابزار پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند. روایی صوری پرسش نامه با نظر استادان دانشگاه شیراز تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از مطالعۀ راهنما و آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد. دامنۀ ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق بین 65/0 تا 9/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که کشاورزان عضو تشکل های کشاورزی از سایر کشاورزان تحصیلات بالاتر و دانش فنی بیشتری داشته اند. همچنین میانگین درآمد کشاورزان عضو تشکل از سایر کشاورزان بالاتر بوده است و اعضا وام بیشتری برای فعالیت های کشاورزی از بانک ها دریافت کرده اند. افزون بر این، کشاورزان عضو تشکل ها از کشاورزان غیر عضو مشارکت بیشتری در فعالیت های اجتماعی داشته و دارای شبکۀ روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی قوی و بالاتر بوده و از فعالیت ها و برنامه های ترویجی بیشتر نیز بهره مند بوده اند. 
۱۵.

عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و زراعی مؤثر بر پذیرش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پذیرش شیراز یکپارچه سازی اراضی گندمکاران پذیرنده و نپذیرنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۴۲۶
پراکندگی و کوچک بودن اراضی یکی از مشکلات اصلی توسعه ی کشاورزی ایران می باشد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر پذیرش یکپارچه سازی اراضی توسط گندمکاران شهرستان شیراز می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی و فرمول کوکران پرسشنامه در بین 480 نفر تکمیل گردید. یافته ها نشان داد که پذیرندگان دسترسی بیشتری به خدمات ترویجی در مورد اطلاعات یکپارچه سازی داشته و نگرش بهتری در مورد مزایای اجرای یکپارچه سازی دارند. به همین دلیل آمادگی بیشتری برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی داشته و از اعتماد و انسجام بیشتری برخوردار هستند. نتایج رگرسیون لوجستیک نشان می دهد که متغیر دیدگاه نسبت به مزایای طرح اثر مثبت بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی از سوی گندمکاران دارد. فاصله ی قطعات اراضی از یکدیگر، درآمد ناخالص حاصل از فروش گندم به عنوان عوامل اقتصادی و متغیر اعتماد اجتماعی به عنوان عامل اجتماعی اثر مثبت بر پذیرش یکپارچه سازی اراضی دارند. همچنین متغیرهای متوسط اندازه قطعات اراضی، تعداد قطعات، قیمت یک هکتار زمین کشاورزان و شیب قطعات بر روی پذیرش یکپارچه سازی اراضی به وسیله گندمکاران اثر منفی دارند.
۱۶.

فعالیت در تشکل های تولید ورمی کمپوست، راهکاری برای توانمندسازی زنان روستایی: مطالعه موردی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی فارس (استان) زنان روستایی تشکل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تولید ورمی کمپوست

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد توانمندسازی زنان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی روستایی و عشایر
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۴۵۶
تشکل های زنان، چنانچه به دور از تبعیض و در پرتو مشارکت عمومی برای اشتغال شایسته زنان شکل گیرد، در تحقق عدالت اجتماعی بسیار مؤثر خواهد بود. تولید ورمی کمپوست توسط تشکل های زنان روستایی از طرح های سازمان جهاد کشاورزی و به ویژه دفتر امور زنان روستایی و عشایری بود که اهداف گوناگون را دنبال می کرد. پژوهش حاضر در 1391 به منظور شناخت پیامدهای فعالیت در تشکل های تولید ورمی کمپوست برای جامعه روستایی در استان فارس و با جامعه آماری 23 تن از زنان عضو تشکل به روش گلوله برفی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که از مهم ترین تأثیرات این تشکل های زنان بر جامعه روستایی ارتقای سطح آگاهی زنان و نیز افزایش اعتماد متقابل بین آنهاست؛ همچنین، از مهم ترین پیامدهای فعالیت در این تشکل ها برای زنان روستایی افزایش اعتماد به نفس و تقویت روحیه رهبری است؛ حذف نقش واسطه ها و ایجاد اشتغال نیز از جمله پیامدهای اقتصادی فعالیت در این گونه تشکل ها به شمار می روند. در پایان مقاله، نکاتی کاربردی از جمله ترویج کارآفرینی زنان در تشکل ها و ارائه آموزش های لازم به تسهیل گران و زنان روستایی پیشنهاد می شود.
۱۷.

ارزیابی اثرات اقتصادی- زراعی طرح تسطیح لیزری در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی اثرات اقتصادی استان فارس طرح تسطیح لیزری اثرات زراعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۴۶۳
یکی از دلایل پائین بودن بازده آبیاری در بخش کشاورزی، ناهمواری اراضی می باشد. تسطیح دقیق اراضی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش بازده استفاده از نهاده ها به ویژه آب، همواره مورد توجه متخصصان و کارشناسان بوده و بخش هنگفتی از بودجه کشور به این امر اختصاص یافته است. این پژوهش به منظور بررسی و شناخت اثرات اقتصادی و زراعی اجرای طرح تسطیح لیزری با استفاده از فن پیمایش در استان فارس انجام شد.نمونه تحقیق شامل 258 نفر از کشاورزان اجراکننده تسطیح لیزری بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای گزینش شدند. نتایج گویای آن است که تسطیح لیزری باعث کاهش میزان مصرف و هزینه نهاده های کشاورزی مانند آب، کود، سم، سوخت و نیروی انسانی می شود. با اجرای این طرح بازده مصرف آب آبیاری به میزان 52 درصد افزایش یافته است. تسطیح لیزری میزان عملکرد، درآمد و قیمت زمین را افزایش داده و کاهش زمان آماده سازی، کاشت و برداشت را در پی داشته است. نتایج نشان داد که میزان مصرف آب، کود و بذر در طول زمان پس از اجرای طرح کاهش یافته و عملکرد افزایش یافته است. در پایان بر پایه یافته ها، بهبود آگاهی و تجربه کشاورزان در مورد اثرات طرح، تغییر نگرش کشاورزان در زمینه مدیریت منابع آب و ارائه تسهیلات به کشاورزان نیازمند پیشنهاد شده است.
۱۸.

بررسی توانمندی روان شناختی اعضای تعاونی های تولید روستایی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه روستایی فارس توانمندی روانی تعاونی های تولید روستایی اعضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۲ تعداد دانلود : ۶۶۵
با وجود ضرورت توانمندی روانی کشاورزان برای توسعه، در مطالعات توسعه روستایی چندان کاری در این زمینه انجام نشده است. به همین دلیل توانمندی اعضای تعاونی های تولید روستایی به عنوان نقش آفرینان توسعه جوامع محلی و ملی در استان فارس از منظر توانمندی روانی و ویژگی های مؤثر بر آن مطالعه شدند، زیرا تشکل ها در این زمینه نقشی مهم دارند. بنابراین، با پیمایش و نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و ابزار پرسشنامه، 150 کشاورز عضو تعاونی های تولید روستایی و 150 کشاورز غیرعضو، مصاحبه شدند. یافته ها نشان داد که کشاورزان اعضای تعاونی های مورد مطالعه توانمندی روانی مناسبی دارند، که با افزایش روحیه استقلال، عزت نفس، اعتماد به دیگران و شایستگی های خود، توانمندی شان ارتقا می یابد. برخی عوامل نظیر ""رضایت شغلی""، ""شرکت در کلاس های آموزشی""، ""سطح ارتباطات"" و ""سطح تحصیلات"" در میزان توانمندی مذکور تعیین کننده است.
۱۹.

عوامل موثر بر دانش کشاورزی پایدار: مطالعه موردی شالیکاران استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مازندران (استان) کشاورزی پایدار دانش کشاورزی پایدار شالیکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۶۹۰
مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر دانش کشت پایدار ارقام پرمحصول برنج در استان مازندران به روش پیمایشی انجام گرفته است. نمونه آماری این پژوهش، 270 نفر از شالیکاران شهرستان های آمل، بابل و ساری هستند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های این مطالعه نشان داد که بین متغیرهای سن، سطح تحصیلات، سطح مشارکت، عملکرد ارقام پرمحصول برنج، درآمد ناخالص ارقام پرمحصول برنج، ویژگی های مدیریتی، تجربه کشت برنج، سطح کل اراضی زراعی، سطح کل اراضی زیرکشت برنج و سطح اراضی زیرکشت ارقام پرمحصول برنج، با متغیر دانش کشت پایدار ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون، متغیرهای ویژگی های مدیریتی، سطح تحصیلات، سن، سطح کل اراضی زیرکشت برنج، سطح مشارکت و تجربه کشت برنج حدود 35 درصد از تغییرات متغیر وابسته دانش کشت پایدار را تبیین می کنند.
۲۰.

شناخت صرفه های اقتصادی جلب مشارکت های مردمی در توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت مردمی استان فارس توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی صرفه های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۷۹
هدف این مطالعه بررسی و ارزیابی صرفه های اقتصادی حاصل از مشارکت بهره برداران در پروژه توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره چهار بند امیر به مساحت ٣٩٥٠ هکتار بوده است. در این پژوهش که به روش مطالعه موردی به اجرا در آمده است تلاش گردیده تا صرفه های اقتصادی حاصل از جلب مشارکت بهره برداران در فرآیند توسعه شبکه ها در منطقه، مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد. کشاورزان بهره بردار مشارکت کننده در پروژه و همچنین کارشناسان و مجریان مسئول پروژه، جامعه آماری این مطالعه بوده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در فرآیند مذکور تاکنون بهره وری های اقتصادی قابل ملاحظه ای حاصل گردیده است که علت اصلی آن توجیه بهره برداران و جلب همکاری بی شائبه آنان در فرآیند اجرا بوده است. صرفه های ناشی از عدم نیاز به تامین زمین معوض توسط کارفرما، صرفه جویی در تامین خاک مورد نیاز اجرای پروژه، جلوگیری از ایجاد وقفه بواسطه پیشگیری از تحمیل هزینه های تعدیل ناشی از تاخیر در اجرای پروژه، از اهم موارد مورد محاسبه در این مطالعه بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که در حدود ٦٥ هزار میلیارد ریال در روند اجرای پروژه در سایه جلب مشارکتهای مردمی، صرفه جویی اقتصادی حاصل گردیده است. همچنین، فرآیند مذکور در آینده نیز صرفه های اقتصادی قابل توجهی را در روند بهره برداری بدلیل تطابق اجرای شبکه با نظرات و نیازهای بهره برداران بدنبال خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان