جهاد

جهاد

جهاد مرداد 1366 شماره 100

مقالات

۱.

نگاهی به مشکلات صنعتی کردن کشورهای جهان سوم (قسمت اول)

۲.

ارتباط تورم شهر و روستا (قسمت دوم): ساختار اقتصاد روستا

۳.

کشاورزی در عصر تغییر تکنولوژی

۴.

برنامه ریزی مکانی رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی نوار ساحلی: منابع تولیدی و اقتصادی منطقه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸