جهاد

جهاد

جهاد آذر و دی 1385 شماره 274

مقالات

۳.

سنجش میزان گرایش های خانوارهای عشایری در زمینه اسکان و مشکلات موجود ( بررسی موردی عشایر عرب جرقویه)

۴.

بررسی رویکرد مشارکتی در مدیریت روستایی

۷.

الزامات بخش کشاورزی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (آموزه هایی برای کارگزاران ترویج و توسعه کشاورزی)

۸.

نقش آموزش و توسعه کار آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی

۱۰.

راه کارهای توانمند سازی جوانان روستایی جهت حفظ و احیاء منابع طبیعی شهرستان گرمسار

۱۳.

نشانگرهای دست اورد موفقیت در ترویج ارزشیابی اثرات طرح های یادگیری متحول کننده

۱۴.

تحقیق، ترویج و اموزش کشاورزی( مروری به گذشته، نیم نگاهی به آینده)

۱۷.

تحلیلی برویژگی های جمعیت شناختی و اقتصادی جامعه روستایی ایران در ارتباط با تأمین اجتماعی

۱۸.

مفهوم شناسی آموزش مستمر در توسعه پایدار کشاورزی

۱۹.

الگوهای پیشنهادی جهت طبقه بندی پژوهش های کیفی در ترویج کشاورزی و توسعه روستایی

۲۰.

سازه های مؤثر بر موفقیت طرح کارورزی در استان خراسان رضوی: دیدگاه کارورزان

۲۱.

بررسی برنامه های درسی و مهارت های برنامه ریزی در آموزش علمی کاربردی

۲۲.

بحثی در خصوص قابلیت ها و جنبه های ارتباطی در عملکرد تسهیلگران، بررسی ومقایسه دو رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) و ارتباطات مشارکتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸